0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konkurs w sklepie internetowym - kiedy zwycięzcy muszą płacić podatek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konkurs w sklepie internetowym, w którym wydawane są nagrody, można zorganizować tak, żeby uniknąć podatku od nagród. Jak to zrobić? Jak przerzucić podatek z laureata na organizatora, jeśli już trzeba podatek zapłacić?

Loteria to nie konkurs

Na początek ważna uwaga. Losowanie nagród wśród uczestników konkursu w sklepie internetowym może okazać się złym pomysłem. Taki konkurs w sklepie internetowym staje się loterią promocyjną i podlega pod ustawę o grach hazardowych. A z tym wiąże się bardzo dużo dodatkowych kosztów i obowiązków, z koniecznością uzyskania zezwolenia i zapłacenia za nie włącznie. Zamiast losowania nagród, lepiej więc je rozdzielać np. powołując komisję, która wybiera zwycięzców, albo wg obiektywnego kryterium, np. “kto pierwszy udzieli odpowiedzi”. 

Co z opodatkowaniem nagród w loterii promocyjnej? Jeśli loterię zorganizowano zgodnie z prawem, to od nagrody o wartości nieprzekraczającej 2.280 zł nie płaci się podatku. Jeśli nagroda ma większą wartość, zryczałtowany podatek wynosi 10%. Pobiera go organizator loterii. 

Więcej o opodatkowaniu loterii promocyjnych i obowiązkach organizatorów z tym związanych pisaliśmy tutaj.

Przykład 1.

Został zorganizowany konkurs w sklepie internetowym. Wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody. Ponieważ formalnie nie jest to konkurs, tylko loteria promocyjna, sklep musi uzyskać zezwolenie dyrektora izby skarbowej i zapłacić za nie opłatę (10% wartości nagród, nie mniej niż 2.405,71 zł w 2019 r.). Nagrody mają wartość 5.000 zł, 2.000 zł i 1.000 zł. Tylko od nagrody przekraczającej 2.280 zł (czyli od głównej nagrody w loterii w wysokości 5.000 zł) trzeba będzie zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy (10%). Podatek płaci się od wartości całej nagrody, a nie tylko od nadwyżki ponad 2.280 zł. Podatek pobiera i wpłaca urzędowi skarbowemu organizator loterii, a nie uczestnik. Przy nagrodach pieniężnych może potrącić podatek z kwoty nagrody. Przy nagrodach rzeczowych powinien pobrać podatek od uczestnika i wpłacić go urzędowi skarbowemu. Uczestnik nie wykazuje nagrody w swoim zeznaniu PIT.

Konkurs w sklepie internetowym bez losowania nagród

Organizując konkurs w sklepie internetowym, sklep chce uniknąć dodatkowych formalności podatkowych i kosztów, w tym podatku od nagród. Nie chce też narażać na nie zwycięzców.

O tym, jak uniknąć formalności związanych z uznaniem, że konkurs w sklepie internetowym jest loterią promocyjną pisaliśmy wcześniej. Jeśli nagrody nie są losowane, to nie mamy do czynienia z loterią.

Samo zorganizowanie konkursu bez losowania nagród (np. z komisją, która wybiera zwycięzców, albo wg obiektywnego kryterium, np. “kto pierwszy udzieli odpowiedzi, ten wygrywa konkurs w sklepie internetowym”) może, ale nie musi oznaczać podatków od nagród. Jeśli podatek wystąpi, to wynosi on 10% wartości nagród. Jest to zryczałtowany podatek, pobierany i wpłacany urzędowi skarbowemu przez organizatora konkursu. Uczestnicy nie wykazują go w swoich deklaracjach PIT.

Część nagród w konkursach jest jednak zwolniona z podatku. Trzeba więc ustalić:

  • czy nagrody w konkursie “podpadają” pod któreś ze zwolnień;

  • jeśli zwolnienia nie ma i od nagrody trzeba zapłacić podatek - jak przerzucić podatek z uczestnika na organizatora konkursu?

Najpierw ustalmy, kiedy nagrody w konkursie są zwolnione z podatku.

Kiedy nagrody w konkursie są zwolnione z podatku?

Nagrody w konkursie mogą, ale nie muszą być opodatkowane. Jakie warunki trzeba spełnić, organizując konkurs w sklepie internetowym, żeby podatku nie było?

W grę wchodzą zwolnienia z dwóch przepisów:

  • art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT - zwolnienie niektórych wygranych do 2.000 zł

  • art. 21 ust. 2 pkt 68a ustawy o PIT - zwolnienie niektórych wygranych do 200 zł.

Oba zwolnienia omawiamy poniżej.

Nagrody w konkursach do 2.000 zł a zwolnione z podatku

Wygrana w konkursie o wartości nieprzekraczającej 2.000 zł jest zwolniona z podatku w dwóch przypadkach.

  • gdy konkurs został zorganizowany i emitowany przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja)

Żeby z tego zwolnienia skorzystać, organizatorem konkursu muszą być środki masowego przekazu i konkurs musi być emitowany w środkach masowego przekazu. Oba warunki muszą być spełnione łącznie. Sklep internetowy będący organizatorem konkursu z tego zwolnienia więc nie skorzysta, bo nie jest “środkiem masowego przekazu”. To, że wyemituje konkurs w środkach masowego przekazu (zalicza się do nich również Internet) nie wystarczy. Konkurs w sklepie internetowym z tego zwolnienia więc nie skorzysta.

  • gdy jest to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu

Decyduje przedmiot konkursu. Sklepy internetowe, jeśli odpowiednio dobiorą przedmiot konkursu, mogą z tego zwolnienia skorzystać. Konkurs w sklepie internetowym nie musi być skierowany do profesjonalistów, może to być konkurs dla amatorów.

Przykład 2.

Został zorganizowany konkurs w sklepie internetowym. Żeby w nim wziąć udział, należy przesłać zdjęcie zrobione przez uczestnika, nawiązujące do tematu konkursu. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez organizatora. Fotograficzny konkurs w sklepie internetowym jest konkursem z dziedziny sztuki. Nagrody w konkursie nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warunek jest taki, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 2.000 zł.

Nagrody w konkursach do 200 zł a zwolnienie z podatku

Wiemy już, że nie ma ogólnej zasady, że każda nagroda w konkursie do 2.000 zł jest zwolniona z podatku. W praktyce przy konkursach organizowanych przez sklepy internetowe musiałby to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu.

A czy jest jakiś przepis, który pozwala zwolnić z podatku drobne nagrody, niezależnie od tego, czego konkurs dotyczy? Tu pojawiają się wątpliwości. Dlaczego?

Jest przepis, z którego wynika, że nieodpłatne świadczenia do 200 zł, otrzymane w związku z promocją lub reklamą osoby, która je daje, są zwolnione z podatku PIT (art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT). Tyle, że inaczej ten przepis interpretuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (niekorzystnie interpretacje podatkowe dla organizatorów konkursów), a inaczej sądy administracyjne (wyroki w większości korzystnie dla organizatorów konkursów).

Nagrody do 200 zł - niekorzystne interpretacje

Niektórzy organizatorzy konkursów wystąpili o interpretacje podatkowe dotyczące zwolnienia z podatku wszystkich wygranych w konkursach o wartości do 200 zł. Powoływali się na art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, dotyczący zwolnienia z podatku nieodpłatnych świadczeń nieprzekraczających 200 zł, otrzymanych w celach promocyjnych lub reklamowych. Argumentowali, że skoro konkurs jest robiony w celach promocji firmy, to nagroda do 200 zł jest wręczana właśnie w celach promocyjnych. I takie nagrody nie powinny być opodatkowane.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej tego stanowiska nie podzielił. W interpretacji z 18.04.2018 r. (nr 0115-KDIT2-2.4011.94.2018.1.ENB) uznał, że nagród w konkursach nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, pomimo, że wartość tych nagród nie przekroczy kwoty 200 zł. Zdaniem Dyrektora KIS, “przesądza o tym fakt, że nagroda nie będzie wydawana wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia organizowanego przez Wnioskodawcę, a jej uzyskanie uzależnione będzie od wzięcia udziału w konkursie i osiągnięcia najlepszych rezultatów w rywalizacji. Skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia jest uwarunkowane tym, że wręczenie drobnych gadżetów reklamowych i promocyjnych nie może wiązać się z żadną inną czynnością wzajemną, jak też nie może być nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności (w tym wygranie rywalizacji)”.

Podobne stanowisko jest m.in. w interpretacjach: z dnia 10 listopada 2017 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.289.2017.1.IS), z 20 września 2017 r. (0114-KDIP3-2.4011.141.2017.4.MK).

Można mieć wątpliwości co do prawidłowości tych interpretacji. Gdyby się do nich stosować, to jeśli np. przedsiębiorca kupi 10 gadżetów o wartości 50 zł każdy, zorganizuje konkurs w sklepie internetowym i wyda te nagrody laureatom - to od każdej z tych nagród trzeba zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy (10% wartości nagród). Ale gdyby ten sam przedsiębiorca z tymi samymi gadżetami wyszedł na ulicę i wręczył je przypadkowym osobom w ramach zachęty do odwiedzenia jego firmy - to podatku nie będzie, bo są to “nieodpłatne świadczenia w celach promocyjnych”. Wydaje się to mało logiczne.

Nagrody do 200 zł - korzystne wyroki sądów

Inaczej do kwestii nagród do 200 zł podchodzą sądy administracyjne. Niektórzy przedsiębiorcy zaskarżyli do nich niekorzystne dla siebie interpretacje podatkowe dotyczące zwolnienia z PIT nagród do 200 zł - i wygrali. Sądy uznały, że nagrody wydawane uczestnikom konkursów, których wartość jednorazowo nie przekracza 200 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Zdaniem sądów, niczym nieuzasadnione jest twierdzenie zawarte w interpretacjach, że uczestnictwo w konkursie jest w jakikolwiek sposób ekwiwalentne z otrzymaniem nagrody.

Można się tu powołać m.in. na wyroki:

  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3611/17

  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 488/17

  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt SA/Kr 554/17

Natomiast niekorzystny dla organizatorów konkursów wyrok wydał WSA w Bydgoszczy (wyrok z 18 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 591/17) - sąd podzielił w nim stanowisko z interpretacji podatkowej.

Podatek od nagrody - jak “przerzucić go” na organizatora?

Konkurs w sklepie internetowym powinien mieć swój regulamin. W regulaminie konkursu należy doprecyzować sprawy związane z podatkiem od nagród.

Jeśli podatek od nagrody trzeba zapłacić, to obciąża on zwycięzcę. Organizator konkursu jest tylko płatnikiem - pobiera podatek i wpłaca go urzędowi skarbowemu oraz składa deklarację podatkową (raz do roku, obejmującą wszystkie nagrody).

Przy nagrodach pieniężnych sprawa jest prosta - podatek wystarczy potrącić z kwoty wygranej.

Przy nagrodach rzeczowych wygląda to inaczej. Należy najpierw pobrać od zwycięzcy pieniądze na podatek (10% wartości nagrody), a dopiero potem wydać mu nagrodę. W regulaminach konkursów wpisuje się wtedy, że nagrody, które nie są zwolnione z podatku, podlegają zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10% ich wartości oraz że zwycięzca ma obowiązek wpłacić tę kwotę organizatorowi przed wydaniem nagrody.

Informowanie zwycięzców, że przed wydaniem nagrody muszą wpłacić organizatorowi pieniądze na podatek, może zostać przez uczestnika konkursu źle odebrane. I to nawet wtedy, gdy zostało to opisane w regulaminie konkursu. W praktyce uczestnicy rzadko kiedy czytają regulaminy konkursów, mogą być rozczarowani, że ‘za nagrodę trzeba płacić”. Dlatego część organizatorów konkursów “bierze na siebie” koszty tego podatku. W regulaminie należy wtedy wpisać, że nagroda składa się z nagrody rzeczowej i pieniężnej. Oprócz nagrody rzeczowej, organizator funduje nagrodę pieniężną na pokrycie należnego, 10-procentowego podatku dochodowego od nagród, w przypadku, gdy obowiazek zapłaty podatku wystąpi. Trzeba przy tym pamiętać, że “nagroda pieniężna na podatek” też jest nagrodą, od której należy potrącić podatek (10%). Dlatego należy tak ją obliczyć, aby po zsumowaniu wartości obu nagród (pieniężnej i rzeczowej), 10% tej sumy wynosiło tyle, ile nagroda pieniężna.

Przykład 3.

Przedsiębiorca zorganizował konkurs w sklepie internetowym. Nagrodą główną jest aparat fotograficzny o wartości 990 zł oraz nagroda pieniężna na pokrycie należnych podatków od nagród. Wynosi ona 110 zł. Łączna wartość nagrody rzeczowo - pieniężnej to 1.100 zł. Należny podatek od tej nagrody to 110 zł. Ponieważ tyle wynosi nagroda pieniężna, więc organizator w całości przeznacza ją na zapłatę podatku i wydaje zwycięzcy nagrodę rzeczową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów