0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin sklepu internetowego - na co zwracać uwagę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Regulamin sklepu internetowego i jego sporządzenie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego taki rodzaj działalności - polskie prawo ustanawia obligatoryjne sporządzenie regulaminu dla konkretnej grupy przedsiębiorców. Należy jednak zaznaczyć, iż udostępnienie takiego dokumentu może być korzystne nie tylko dla konsumentów, ale także dla samego właściciela sklepu.

Kto podlega obowiązkowi jego udostępnienia?

Obecnie obowiązek posiadania regulaminu nałożony jest jedynie na firmy świadczące usługi drogą elektroniczną. Należą do nich podmioty wykonujące usługę świadczoną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłaną i otrzymywaną za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Jest to zapis art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W praktyce oznacza to wykonanie usługi na odległość, na podstawie wyrażonej woli konsumenta. Natomiast sama usługa musi być transmitowana za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, a jej przechowywanie i przesyłanie powinno odbywać się za pomocą urządzeń informatycznych. Do takich usług może należeć hosting, sprzedaż muzyki on-line, czy usługi providerskie.

Podmioty świadczące sprzedaż towarów w sieci zazwyczaj nie spełniają powyższych przesłanek. Mimo iż zawarta umowa ma formę elektroniczną, to jednak towar wysyłany jest poza siecią (za pośrednictwem kuriera lub przesyłki pocztowej). Z tego powodu nie podlegają obowiązkowi udostępnienia regulaminu.

Korzyści wynikające z napisania regulaminu

Warto jednak zdecydować się na regulamin. Dlaczego? Najważniejsza zaleta polega na wywiązaniu się z obowiązku powiadomienia konsumenta o wszelkich istotnych informacjach (m.in. danych teleadresowych, warunkach umowy, możliwości jej odstąpienia) przed zawarciem umowy. Wprowadzenie regulaminu stanowi proste i funkcjonalne rozwiązanie tego problemu. Ponadto jest to zabezpieczenie dla właściciela firmy przez wprowadzenie metodologii korzystania z serwisu oraz przedstawienie warunków umowy - zapewniając ochronę przed roszczeniami klientów, a także dostosowanie do wymogów prawnych. Natomiast ze strony konsumenta, zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi przedsiębiorcy oraz warunkami umów, umożliwia podjęcie decyzji o zakupie oraz zwiększa wiarygodność sklepu.

Treść regulaminu

Informacje konieczne do zawarcia umowy regulowane są m.in. przez:

 • ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawę o prawach konsumentów,
 • kodeks cywilny.

Regulamin powinien zostać przedstawiony w sposób zrozumiały oraz jednoznaczny, a także zawierać informacje dotyczące:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;  
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;  
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;  
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;  
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobie i terminie zapłaty;  
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;  
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;  
 • odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;  
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;  
 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;  
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;  
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;  
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;  
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;  
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;  
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;  
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;  mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;  
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Dobrze skonstruowany regulamin sklepu internetowego to pierwszy krok do komunikacji z klientem. Ponadto w przejrzysty i prosty sposób przekazuje niezbędne dane konieczne do podjęcia decyzji przez kupującego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów