0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Loteria promocyjna - jak zorganizować zgodnie z przepisami!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Loteria promocyjna jest jedną z form uatrakcyjniania sprzedaży, jej organizacja może bowiem sprzyjać umocnieniu więzi gospodarczych (handlowych) podatnika z jego kontrahentami bądź też bezpośrednimi klientami. Jednakże podatnik (przedsiębiorca), który zdecyduje się na organizację tej formy wsparcia sprzedaży, powinien zwrócić szczególną uwagę nie tylko na przygotowanie loterii od strony prawnej (regulamin, uzyskanie stosownych zezwoleń), lecz także na aspekty podatkowe wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Co to jest loteria promocyjna? Podstawa prawna organizacji loterii

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165. t.j. 2018.01.19) loterie promocyjne są to gry losowe, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Organizacja gier losowych wymaga od organizatora (przedsiębiorcy-podatnika) uzyskania zezwolenia, koncesji lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi państwowemu. Tę ogólną zasadę wyraża art. 4 ustawy o grach hazardowych: Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia.

Organizacja loterii promocyjnej wymaga uzyskania zezwolenia: loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (art. 7 ust. 1 ustawy o grach hazardowych).

Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby administracji skarbowej, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o grach hazardowych, udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej, muszą wykazać:

 1. legalność źródeł pochodzenia kapitału;
 2. niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;
 3. niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia stosownego wniosku, którego wymogi określa art. 39 ustawy o grach hazardowych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej zawiera:

 1. nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;
 2. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
 3. określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
 4. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
 5. bankowe gwarancje wypłat nagród;
 6. projekt regulaminu loterii;
 7. dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;
 8. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Do ww. wniosku organizator musi dołączyć projekt regulaminu loterii promocyjnej (art. 61 ust. 3 ustawy o grach hazardowych).

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:

 1. nazwę loterii;
 2. nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 3. wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 4. zasady prowadzenia loterii;
 5. obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 6. czas trwania loterii;
 7. sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 9. sposób i termin ogłaszania wyników;
 10. miejsce i termin wydawania wygranych;
 11. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 12. wartość puli nagród;
 13. w przypadku loterii promocyjnej - termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej rozpatrywany jest przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Podlega on opłacie, której stawka wynosi 10% wartości nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej (kwota bazowa jest to kwota równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego). W udzielonym zezwoleniu organ wskazuje m.in. nazwę loterii, obszar na którym będzie urządzana, czas trwania oraz termin rozpoczęcia. Do zezwolenia organ dołącza zatwierdzony regulamin loterii promocyjnej. Organizator obowiązany jest poinformować dyrektora izby administracji skarbowej o terminie rozpoczęcia loterii, nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Czy loteria promocyjna objęta jest podatkiem od gier hazardowych?

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o grach hazardowych podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Z przedmiotu opodatkowania wyłączone jest ustawowo urządzanie loterii promocyjnej (art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o grach hazardowych) z uwagi na jej charakter. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2012 roku, IPPP2/443-940/12-2/MM: organizowane akcje pełnić będą przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, funkcje marketingowe. Celem loterii będzie bowiem promocja i wzrost sprzedaży produktów, które objęte są sprzedażą promocyjną, a także zwiększenie rozpoznawalności samych spółek oraz poszczególnych marek. Udział w loterii promocyjnej jest nieodpłatny, w związku z czym organizator (przedsiębiorca) nie uzyska w tym przypadku przychodu, dlatego też brak jest podstaw do jego opodatkowania (brak przychodu = brak podstawy do opodatkowania).

Obowiązki organizatora loterii promocyjnej (przedsiębiorcy) wynikające z ustawy o PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 lipca 2011 roku, IPPB1/415-528/11-2/EC: przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów lub loterii promocyjnych organizowanych przez spółkę będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Stawka podatku wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018.200 t.j. 2018.01.24), dalej: ustawa o PIT.

Płatnikami 10% zryczałtowanego podatku dochodowego są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które to są organizatorami loterii promocyjnej.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy (organizator loterii promocyjnej – przedsiębiorca), o których mowa powyżej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy bądź wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

W przypadku, gdy przedmiotem wygranych (nagród) otrzymanych od organizatora loterii (przedsiębiorcy) nie są pieniądze, podatnik (osoba, która otrzymała nagrodę rzeczową w loterii promocyjnej) jest obowiązany wpłacić organizatorowi (przedsiębiorcy) kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. W związku z tym, w tej sytuacji będzie to nagroda pieniężna, laureat loterii promocyjnej otrzyma nagrodę po potrąceniu kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. Natomiast w przypadku nagród rzeczowych, laureat loterii promocyjnej przed wydaniem nagrody powinien wpłacić płatnikowi (organizatorowi) zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.

Uwaga! Zwolnione z podatku od wygranej w loterii są nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 280 zł.

Organizator (przedsiębiorca) jako płatnik 10% zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązany jest obliczyć i wpłacić ww. podatek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania.

Innym obowiązkiem organizatora (przedsiębiorcy) – płatnika podatku, jest w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (w którym pobrano podatek) przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje oznaczone jako PIT-8AR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów