0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konkurs z losowaniem nagród oznacza dodatkowe formalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Klienci lubią konkursy i lubią nagrody. Przez prosty błąd organizator konkursu może jednak wpakować się w kłopoty. Wystarczy, że będzie to konkurs z losowaniem nagród. Wtedy z organizatora zwykłej zabawy dla klientów, przedsiębiorca staje się organizatorem loterii promocyjnej i podpada pod ustawę o grach hazardowych. A na to potrzebne jest zezwolenie.

Konkurs z losowaniem nagród to loteria promocyjna

Zorganizowanie konkursu z nagrodami dla klientów to dobry sposób na promocję firmy. Niektórzy organizatorzy, chcąc dać wszystkim uczestnikom równe szanse i ułatwić sobie rozdzielenie nagród i wyłonienie zwycięzców, decydują się na konkurs z losowaniem nagród wśród uczestników. I tu popełniają błąd. Dlaczego?

Losowanie nagród w konkursie powoduje, że konkurs staje się loterią promocyjną. Loteria promocyjna “podpada” pod ustawę o grach hazardowych, z wszystkimi wynikającymi z niej konsekwencjami. Na jej zorganizowanie potrzebne jest zezwolenie.

Unikaj losowego wybierania zwycięzców

Konkurs z losowaniem nagród - to loteria promocyjna. Loteria promocyjna to gra losowa, w której wynik zależy od przypadku. Uczestniczy się w niej przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Jeśli więc otrzymanie nagrody w takiej “zabawie” zależy od przypadku (element losowy) - mamy do czynienia z loterią promocyjną.

Przykład 1.

Sklep internetowy zorganizował konkurs dla swoich klientów. Wśród tych, którzy zrobili zakupy w ciągu ostatniego tygodnia, rozlosuje nagrody (produkty ze sklepu). Taki konkurs z losowaniem nagród jest loterią promocyjną, podpadającą pod ustawę o grach hazardowych.Przykład 2.

Sklep internetowy zorganizował konkurs dla klientów. Mieli oni przysłać zdjęcie kupionego produktu. Z nadesłanych zdjęć, komisja konkursowa wybierze zwycięzców. Nie jest to loteria promocyjna, bo nie ma elementu losowego, nie jest to konkurs z losowaniem nagród. Wynik nie zależy od przypadku, lecz od decyzji komisji konkursowej. Nie trzeba więc dopełnić formalności z ustawy o grach hazardowych.

Losujesz nagrody? Lista dodatkowych formalności

Jeśli nagrody w konkursie są losowane i staje się on loterią promocyjną, trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków. Jakich?

 1. Uzyskanie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej na przeprowadzenie loterii promocyjnej

 2. Zapłacenie opłaty za zezwolenie

 3. Przygotowanie regulaminu loterii promocyjnej

 4. Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród - do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie

 5. Obowiązkowe szkolenie dla osoby nadzorującej lub prowadzącej loterię promocyjną

 6. Prowadzenie ewidencji wypłaconych i wydanych nagród, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł, i przechowywanie jej przez 5 lat.

Loteria promocyjna - ile to kosztuje?

Jakie są koszty związane z organizacją loterii promocyjnej, jaką jest konkurs z losowaniem nagród? Minimum kilka tysięcy złotych, nie licząc wartości samych nagród, a często znacznie więcej. Dlaczego? Bo trzeba:

 • zapłacić opłatę od zezwolenia,

 • zapłacić bankowi za gwarancję bankową,

 • przeszkolić osobę nadzorującą loterię.

Ze względu na wiele formalności (wniosek o zezwolenie, napisanie regulaminu, prowadzenie ewidencji nagród) mogą się jeszcze pojawić koszty związane z zatrudnieniem zewnętrznej firmy (np. kancelarii prawnej), która się tymi sprawami zajmie i pomoże zorganizować konkurs z losowaniem nagród.

Opłata od zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej wynosi 10% wartości puli nagród. Opłata nie może być jednak niższa niż 2.405,71 zł, czyli 50% kwoty bazowej. Kwotą bazową jest przeciętne miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego. 

Wysokie opłaty pojawią się, gdy trzeba będzie zmienić uzyskane wcześniej zezwolenie na konkurs z losowaniem nagród. Opłata od zmiany zezwolenia wynosi dwukrotność kwoty bazowej, czyli w 2019 r. aż 9.622,84 zł.

Regulamin loterii promocyjnej określa:

 • nazwę loterii;

 • nazwę podmiotu urządzającego loterię;

 • wskazanie organu wydającego zezwolenie;

 • zasady prowadzenia loterii;

 • obszar, na którym będzie urządzana loteria;

 • czas trwania loterii;

 • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;

 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;

 • sposób i termin ogłaszania wyników;

 • miejsce i termin wydawania wygranych;

 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

 • wartość puli nagród;

 • termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Loteria promocyjna bez zezwolenia - co za to grozi?

Zorganizowanie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia może oznaczać spore problemy. Przypomnijmy - wystarczy, że nagrody w konkursie zostaną rozlosowane, aby konkurs z losowaniem nagród “podpadał” pod ustawę o grach hazardowych.

Za zorganizowanie loterii promocyjnej bez wymaganego zgłoszenia, naczelnik urzędu karno-skarbowego nakłada karę pieniężną. Wynosi ona pięciokrotność opłaty za wydanie zezwolenia. Zatem w 2019 r. można dostać aż 12.028,55 zł kary.

Za naruszenie warunków uzyskanego zezwolenia, kara wynosi do 200.000 zł.

Oprócz kary wymierzonej organizatorowi (np. spółce), karę (do 100.000 zł) może dostać również osoba pełniąca funkcje kierownicze lub wchodząca w skład organów zarządzających.

12.028,55 zł - kara za zorganizowanie loterii promocyjnej bez zezwolenia

Podatek od nagród w loterii promocyjnej

Co z podatkiem od wygranych w loterii promocyjnej, jaką jest konkurs z losowaniem nagród?

Wygrana w loterii promocyjnej nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT), jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • jednorazowa wartość wygranych nie przekracza 2.280 zł

 • loteria została urządzona i przeprowadzona zgodnie z ustawą (a więc na podstawie zezwolenia).

Jeśli więc wartość wygranej (brutto) przez danego uczestnika nie przekracza 2.280 zł - nie ma podatku dochodowego od takiej wygranej. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT.

Ale jeśli wygrana przekracza tę wartość lub loteria została zorganizowana bez zezwolenia, trzeba zapłacić podatek dochodowy od wygranej. Ile?

10% wygranej lub nagrody - tyle wynosi zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Podatek pobiera organizator konkursu i to on odprowadza go do urzędu skarbowego. Przy wygranej pieniężnej wystarczy potrącić go z wygranej. Przy wygranej rzeczowej, zwycięzca powinien przekazać organizatorowi kwotę na podatek.  Można też w regulaminie konkursu przewidzieć, że nagroda obejmuje również kwotę na należny podatek.

Wniosek o udzielenie zezwolenia

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zorganizowanie loterii promocyjnej składa się do dyrektora izby celnej. Trzeba to zrobić odpowiednio wcześnie i nie zostawiać na ostatnią chwilę. Na rozpatrzenie wniosku jest bowiem aż 2 miesiące.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą być w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej zawiera:

 • nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;

 • dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

 • określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

 • określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

 • bankowe gwarancje wypłat nagród;

 • projekt regulaminu loterii;

 • dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów