0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polski znak towarowy - jak zarejestrować przez Internet?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znak towarowy to najlepszy sposób na ochronę nazwy czy logo. Można go zastrzec samodzielnie lub skorzystać z pomocy, najlepiej rzecznika patentowego. W prosty sposób, przez Internet, można zastrzec znak towarowy w całej Unii Europejskiej lub, co kosztuje mniej, tylko w Polsce. Jak zarejestrować polski znak towarowy przez Internet?

Uwaga na oszustów!

Na początek - ostrzeżenie dla osób, które zarejestrowały działalność gospodarczą. Jest duża szansa, że wkrótce po zarejestrowaniu działalności, otrzymacie pismo - wezwanie do zapłaty, fakturę, “decyzję”, “postanowienie”. Z pisma będzie wynikać, że trzeba wpłacić wskazaną w nim kwotę w zamian za “publikację w rejestrze znaków towarowych” lub “ochronę znaku”. Nie należy płacić - to pismo od oszustów, którzy prowadzą komercyjną działalność.

Pisma są tak sformułowane, że część adresatów jest przekonana, że dostała urzędową korespondencję. Dokumenty i strony internetowe tych firm wykorzystują elementy graficzne myląco podobne do stosowanych przez Urząd Patentowy RP w oficjalnej korespondencji.

Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych. Nie wzywa też do “ochrony logo”.

Unijny czy polski znak towarowy?

Jeśli zostanie zarejestrowany polski znak towarowy, to będzie on chroniony tylko w Polsce. Ktoś może taki znak zarejestrować np. w Niemczech i wtedy polska firma będzie miała problem z wejściem na niemiecki rynek. Dlatego warto rozważyć, czy nie zarejestrować od razu unijnego znaku towarowego. Daje on ochronę we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jego rejestracja jest jednak droższa.

 

Jak zarejestrować polski znak towarowy przez Internet?

Zarejestrować polski znak towarowy można w sposób tradycyjny, papierowy, lub przez Internet. jak to zrobić przez Internet?

Podanie jest dostępne na platformie epuap.gov.pl. Trzeba wcześniej aktywować Profil Zaufany - za jego pomocą wniosek zostanie podpisany.
Samo wypełnienie wniosku polega na wpisaniu danych do odpowiednich rubryk.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego.

Polski znak towarowy - rejestracja krok po kroku:

 1. Wypełnienie podania o rejestrację znaku towarowego.

 2. Zapłacenie opłaty za zgłoszenie (400 zł przy wniosku elektronicznym; plus 120 zł za każdą dodatkową klasę towarów i usług, którą obejmuje zgłoszenie).

 3. Badanie wstępne zgłoszenia przez Urząd Patentowy RP - czy spełnia wymogi formalne, czy opłata została uiszczona.

 4. Opublikowanie przez Urząd Patentowy zgłoszenia w bazie Register Plus dla znaków towarowych.

 5. Badanie merytoryczne  zgłoszenia przez Urząd Patentowy - sprawdzenie, czy są przeszkody do rejestracji znaku towarowego.

 6. Opublikowanie zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego - gdy Urząd stwierdzi, że nie ma przeszkód do rejestracji znaku.

 7. 3-miesięczny czas na zgłoszenie sprzeciwu wobec rejestracji znaku przez inne osoby.

 8. Decyzja (warunkowa - pod warunkiem uiszczenia opłaty) Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy lub o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

 9. Dokonanie opłaty za ochronę znaku i publikację (400 zł za każdą zgłoszoną klasę towarową; 90 zł za publikację).

 10. Publikacja decyzji w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

 

Wypełnienie podania przez Internet

Podanie o rejestrację w Polsce znaku towarowego  składa się z rubryk, które należy wypełnić zgodnie z wyświetlanymi objaśnieniami.

Są one podzielone na następujące działy:

 • Zgłaszający (czy jest nim osoba fizyczna, prawna czy spółka cywilna, podanie danych)

 • Pełnomocnik (zaznaczenie rubryki, jeśli został ustanowiony pełnomocnik w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP)

 • Określenie znaku towarowego (wskazanie rodzaju znaku towarowego, np. słowny, graficzny, słowno - graficzny; opis znaku - np. w przypadku znaku słownego wpisanie wyrazów, w przypadku znaku graficznego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa

 • Wykaz towarów i usług ze wskazaniem klas

 • Adres do korespondencji

 • Dodatkowy adres do korespondencji

 • Inne oświadczenia lub wnioski

 • Spis załączonych dokumentów

Określenie znaku towarowego w podaniu

W podaniu należy oczywiście wskazać, jaki znak towarowy ma zostać zarejestrowany. W jednym zgłoszeniu można zarejestrować tylko jeden polski znak towarowy. Najczęściej rejestruje się znaki słowne, słowno - graficzne i graficzne. Ale znakiem towarowym może być też np. forma przestrzenna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Jeśli rejestracja dotyczy znaku towarowego słownego, wystarczy jego zapisanie w podaniu. Jeżeli polski znak towarowy zawiera napisy obcojęzyczne, należy podać ich tłumaczenie, gdy mają odpowiednik w języku polskim. Robi się to w punkcie “opis znaku”. To samo dotyczy sytuacji, gdy w znaku użyto liter innego alfabetu niż łaciński bądź cyfr innych niż arabskie lub rzymskie. Należy wtedy w opisie znaku podać ich zapis w alfabecie łacińskim oraz cyfry arabskie lub rzymskie.

Jeśli znak ma elementy graficzne, należy wgrać plik ze znakiem. W polu “opis znaku” można znak opisać. Ułatwi to klasyfikację elementów obrazowych znaku.

Jeśli znak jest złożony z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, lub znaków pozycyjnych i przestrzennych, w opisie znaku należy wskazać, co  on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany.

Jeden polski znak towarowy może zawierać tylko jedno zestawienie barw. Nie można więc za pomocą jednej rejestracji uzyskać ochronę na kilka wariantów kolorystycznych znaku. W podaniu zaznacza się, czy znak jest czarno-biały czy barwny. Zaznaczenie, że jest to znak barwny oznacza, że zastrzegany jest znak o takich kolorach, jakie wynikają z dołączonego pliku.

Wykaz towarów i usług

To jedna z najważniejszych części zgłoszenia. Trzeba sprawdzić, do jakich towarów (usług) znak towarowy będzie wykorzystywany. Za zgłoszenie każdej następnej klasy towarowej trzeba zapłacić 120 zł.

Wykaz towarów i usług powinien być uporządkowany według klas towarowych w porządku wzrastającym.

Urząd Patentowy RP zaleca, aby przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług korzystać z narzędzia TMclass.

Przyspieszy to rozpatrywanie zgłoszenia i zapewni, iż zgłoszony wykaz zostanie zaakceptowany przez Urząd Patentowy.

Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa - co zaznaczyć?

W jednej z rubryk należy zaznaczyć, czy korzysta się z pierwszeństwa. Można wybrać “tak” lub “nie”. O co chodzi i co zaznaczyć?

Chodzi to o rozstrzygnięcie, komu w którym momencie uzyskuje się pierwszeństwo do uzyskania ochrony na polski znak towarowy. Do urzędu mogą przecież wpłynąć wnioski dotyczące tego samego znaku, złożone przez różne osoby.

Zaznaczenie “nie” oznacza, że ma zastosowanie ogólna zasada:  “kto pierwszy złożył wniosek, ten ma pierwszeństwo”. Gdyby więc np. 1 lipca wniosek o rejestrację znaku towarowego złożyła jedna osoba, a kilka dni później - ktoś inny, to pierwszeństwo ma ten, kto pierwszy złożył wniosek.

Zaznaczenie “tak” oznacza, że korzysta się z wcześniejszego (niż data złożenia wniosku) pierwszeństwa. Jest to możliwe w dwóch przypadkach:

 • pierwszeństwo ze zgłoszenia w zagranicznym urzędzie patentowym: gdy w ciągu ostatnich 6 miesięcy złożono wniosek o zarejestrowanie tego samego znaku towarowego w zagranicznym urzędzie ds. własności przemysłowej; decyduje wtedy data zagranicznego zgłoszenia; lub

 • pierwszeństwo z wystawy: jeśli towar oznaczony zgłaszanym znakiem był wystawiony w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej, lub oficjalnie uznanej (regulują to umowy międzynarodowe); decyduje wtedy data wystawy.

Korzystanie z pierwszeństwa trzeba udokumentować.

Polski znak towarowy - ile to kosztuje?

Rejestrując polski znak towarowy trzeba pamiętać o tym, że opłaty trzeba uiścić na dwóch etapach. Najpierw - opłatę za zgłoszeni znaku towarowego do rejestracji. Potem -opłaty za publikację i udzielone na 10 lat prawo ochronne na znak towarowy. Ile wynoszą te opłaty?

 • Od zgłoszenia znaku towarowego: w jednej klasie towarowej: 400 zł (wniosek elektroniczny) lub 450 zł (wniosek papierowy)

 • od zgłoszenia znaku towarowego - za każdą następną klasę towarową: 120 zł

 • Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90 zł

 • Za udzieloną ochronę na 10 lat (za każdą klasę towarową ): 400 zł

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów