0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności gospodarczej

Wielkość tekstu:

Likwidację zgłasza się w odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności Urzędzie Gminy na formularzu CEIDG-1 (przy spółkach dodatkowo CEIDG-SC). Jeżeli podatnik był również płatnikiem VAT, należy wypełnić druk VAT-Z, który informuje o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, który następnie dostarcza się do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy:

  1. sporządzenie na dzień likwidacji spisu z natury towarów handlowych,
  2. informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego należy dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,
  3. opodatkowanie pozostałych na dzień likwidacji składników majątkowych następuje dopiero z chwilą odpłatnego zbycia tych składników (przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić wykaz składników majątku pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej, którego nie przekazuje się do urzędu skarbowego lecz pozostawia w swoich dokumentach).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów