Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż za granicę a kasa fiskalna - jak dokumentować?

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych zobligowani są do rejestrowania na kasie fiskalnej tego rodzaju transakcji – obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Wątpliwości może budzić pytanie, czy tego rodzaju obowiązek obejmuje również sprzedaż za granicę. Poniżej prezentujemy pełną odpowiedź.

Sprzedaż za granicę - definicja sprzedaży

Sprzedaż to odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a także ich eksport. Definicja ta określona została w art. 2 ust. 22 ustawy o VAT.

Ważne!

W odniesieniu do WDT nie występuje obowiązek rejestracji takiej sprzedaży za granicę na kasie fiskalnej, gdyż transakcja może być zawarta wyłącznie pomiędzy podatnikami, którzy prowadzą działalność.

Sprzedaż za granicę ( eksport towarów ) a kasa fiskalna

Warto w tym miejscu przedstawić definicję eksportu towarów, która została uregulowana w art. 2 ust. 8 ustawy o VAT. Eksport towarów to inaczej dostawa towarów wysyłanych bądź transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • nabywcę, którego siedziba znajduje się poza terytorium kraju lub na jego rzecz, wyłączając przy tym towary wywożone przez samego nabywcę do celów zaopatrzenia, turystycznych statków powietrznych, wyposażenia statków rekreacyjnych, bądź pozostałych środków transportu służących do celów prywatnych;
  • dostawcę lub na jego rzecz,

o ile dotyczą wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, potwierdzonego przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Jak wynika z treści art. 41 ust. 4 ustawy o VAT stawka opodatkowania eksportu towarów wynosi 0%. Należy dodać, że przedsiębiorca może zastosować tę stawkę wyłącznie pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za wybrany okres rozliczeniowy otrzyma dokument, który potwierdzi wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza UE:
  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Należy podkreślić, że w momencie, gdy podatnik otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium UE w terminie późniejszym, to ma możliwość dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument wywozu.

Przy eksporcie towarów na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzedaż należałoby ująć z chwilą dokonania dostawy towaru, a więc w momencie powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towar osobie prywatnej spoza Unii, a ponadto nie korzysta ze zwolnienia z kasy, to musi wystawić paragon fiskalny. W tej sytuacji może wystąpić obowiązek korekty stawki podatku VAT, zaś podatnik będzie zobligowany do dokonania korekty w ewidencjach podatkowych.

Sprzedaż za granicę - sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a kasa fiskalna

Definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju została określona w treści art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

  1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Miejsce świadczenia tego typu transakcji zostało określone w art. 23 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o VAT.

Art. 23 ust. 2

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Art. 23 ust. 3

Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, obowiązkiem podatnika jest wystawienie wyłącznie faktury. Czy przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych należałoby dodatkowo zarejestrować sprzedaży na kasie? Wątpliwości te sięgają nie tylko podatników, lecz również organów podatkowych. Jak zatem powinien zachować się przedsiębiorca? Najlepszym wyjściem wydaje się wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji.

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a kasa fiskalna

Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju została określona w treści art. 2 pkt 24 ustawy o VAT. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju to inaczej dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

  • podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem (w rozumieniu art. 15), którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem (w rozumieniu art. 15) i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Podatnik – definicja w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Organy podatkowe przyjmują dość jednoznaczne stanowisko w tej sprawie – interpretacje: IPPP2/443-719/12-2/KOM, IPPP3/443-615/10-2/KC. Wynika z nich, że sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie jest zgodna z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, a więc nie można jej również uznać za sprzedaż w myśl definicji zawartej w art. 111 ust. 1 ustawy. A zatem sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, nie może być rejestrowana na kasie przez przedsiębiorcę.

Zwolnienie z kasy

Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z kasy fiskalnej, m.in. w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz eksportu towarów. Poniżej omówimy poszczególne formy zwolnienia.

Zwolnienie podmiotowe

Zwolnienie podmiotowe odnosi się do przedsiębiorców, których osiągnęli obroty nieprzekraczające 20.000 zł. Jeśli podatnik rozpoczął działalność w trakcie danego roku, limit ustalany jest proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia. 

Zwolnienie przedmiotowe

Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Według jego treści zwolnieniu z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej podlega wysyłkowa dostawa towarów (poczta lub kurier), pod warunkiem, że zapłatę wykonano za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na odpowiednie rachunki podatnika), zaś z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zarówno zwolnienie podmiotowe jak i przedmiotowe nie znajdzie zastosowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykonuje czynności określone w par. 4 rozporządzenia (np. dostawa wyrobów alkoholowych, dostawa gazu płynnego czy wyrobów tytoniowych).

Księgowanie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej w systemie wfirma.pl

System wfirma.pl umożliwia zaksięgowanie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej. Służy do tego zakładka: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Łączny raport okresowy powinien mieć nadany przez podatnika numer (np. ŁRO nr porządkowy/miesiąc/rok). W oknie dodawania przychodu należy zaznaczyć Brak kontrahenta i uzupełnić pozostałe dane (kwoty) zgodnie z danymi na wydruku raportu.

Sprzedaż za granicę a ewidencja na kasie fiskalnej

Tak zaksięgowany dokument zostanie zaksięgowany w kolumnie 7 KPiR (lub w Ewidencji Przychodów w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem) oraz w Rejestrze sprzedaży VAT.

Jak wystawić fakturę w systemie wfirma?

W systemie wfirma w bardzo prosty sposób można wystawić fakturę sprzedaży. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola oraz wybrać właściwą stawkę VAT.

Sprzedaż za granicę - dokumentowanie 

Następnie w zakładce Zaawansowane należy wybrać walutę oraz język, w jakim faktura ma zostać wystawiona.

Sprzedaż za granicę - jak udokumentować?

Faktura VAT sprzedaży zostanie zaksięgowana w kolumnie 7 KPiR (lub w Ewidencji Przychodów w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem) oraz w Rejestrze sprzedaży VAT.