Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kasa fiskalna a sprzedaż za granicę - jak dokumentować?

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych zobligowani są do rejestrowania na kasie fiskalnej tego rodzaju transakcji – obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Wątpliwości może budzić pytanie, czy tego rodzaju obowiązek obejmuje również sprzedaż za granicę. Poniżej prezentujemy pełną odpowiedź.

Sprzedaż za granicę - definicja sprzedaży

Sprzedaż to odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, , a także ich eksport. Definicja ta określona została w art. 2 ust. 22 ustawy o VAT.

Ważne!

W odniesieniu do WDT nie występuje obowiązek rejestracji takiej sprzedaży za granicę na kasie fiskalnej, gdyż transakcja może być zawarta wyłącznie pomiędzy podatnikami, którzy prowadzą działalność.

Sprzedaż za granicę - eksport towarów - a kasa fiskalna

Warto w tym miejscu przedstawić definicję eksportu towarów, która została uregulowana w art. 2 ust. 8 ustawy o VAT. Eksport towarów to inaczej dostawa towarów wysyłanych bądź transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • nabywcę, którego siedziba znajduje się poza terytorium kraju lub na jego rzecz, wyłączając przy tym towary wywożone przez samego nabywcę do celów zaopatrzenia, turystycznych statków powietrznych, wyposażenia statków rekreacyjnych, bądź pozostałych środków transportu służących do celów prywatnych;
  • dostawcę lub na jego rzecz,

o ile dotyczą wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, potwierdzonego przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Jak wynika z treści art. 41 ust. 4 ustawy o VAT stawka opodatkowania eksportu towarów wynosi 0%. Należy dodać, że przedsiębiorca może zastosować tę stawkę wyłącznie pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za wybrany okres rozliczeniowy otrzyma dokument, który potwierdzi wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza UE:
  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Należy podkreślić, że w momencie, gdy podatnik otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium UE w terminie późniejszym, to ma możliwość dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument wywozu.

Przy eksporcie towarów na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzedaż należałoby ująć z chwilą dokonania dostawy towaru, a więc w momencie powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towar osobie prywatnej spoza Unii, a ponadto nie korzysta ze zwolnienia z kasy, to musi wystawić paragon fiskalny. W tej sytuacji może wystąpić obowiązek korekty stawki podatku VAT, zaś podatnik będzie zobligowany do dokonania korekty w ewidencjach podatkowych.