Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż za granicę a kasa fiskalna - jak dokumentować?

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych zobligowani są do rejestrowania na kasie fiskalnej tego rodzaju transakcji – obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Wątpliwości może budzić pytanie, czy tego rodzaju obowiązek obejmuje również sprzedaż za granicę. Poniżej prezentujemy pełną odpowiedź.

Sprzedaż za granicę - definicja sprzedaży

Sprzedaż to odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a także ich eksport. Definicja ta określona została w art. 2 ust. 22 ustawy o VAT.

Ważne!

W odniesieniu do WDT nie występuje obowiązek rejestracji takiej sprzedaży za granicę na kasie fiskalnej, gdyż transakcja może być zawarta wyłącznie pomiędzy podatnikami, którzy prowadzą działalność.

Sprzedaż za granicę ( eksport towarów ) a kasa fiskalna

Warto w tym miejscu przedstawić definicję eksportu towarów, która została uregulowana w art. 2 ust. 8 ustawy o VAT. Eksport towarów to inaczej dostawa towarów wysyłanych bądź transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • nabywcę, którego siedziba znajduje się poza terytorium kraju lub na jego rzecz, wyłączając przy tym towary wywożone przez samego nabywcę do celów zaopatrzenia, turystycznych statków powietrznych, wyposażenia statków rekreacyjnych, bądź pozostałych środków transportu służących do celów prywatnych;
  • dostawcę lub na jego rzecz,

o ile dotyczą wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, potwierdzonego przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Jak wynika z treści art. 41 ust. 4 ustawy o VAT stawka opodatkowania eksportu towarów wynosi 0%. Należy dodać, że przedsiębiorca może zastosować tę stawkę wyłącznie pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za wybrany okres rozliczeniowy otrzyma dokument, który potwierdzi wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza UE:
  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Należy podkreślić, że w momencie, gdy podatnik otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium UE w terminie późniejszym, to ma możliwość dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument wywozu.

Przy eksporcie towarów na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzedaż należałoby ująć z chwilą dokonania dostawy towaru, a więc w momencie powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towar osobie prywatnej spoza Unii, a ponadto nie korzysta ze zwolnienia z kasy, to musi wystawić paragon fiskalny. W tej sytuacji może wystąpić obowiązek korekty stawki podatku VAT, zaś podatnik będzie zobligowany do dokonania korekty w ewidencjach podatkowych.

Sprzedaż za granicę - sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a kasa fiskalna

Definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju została określona w treści art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

  1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Miejsce świadczenia tego typu transakcji zostało określone w art. 23 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o VAT.

Art. 23 ust. 2

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Art. 23 ust. 3

Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, obowiązkiem podatnika jest wystawienie wyłącznie faktury. Czy przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych należałoby dodatkowo zarejestrować sprzedaży na kasie? Wątpliwości te sięgają nie tylko podatników, lecz również organów podatkowych. Jak zatem powinien zachować się przedsiębiorca? Najlepszym wyjściem wydaje się wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji.

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a kasa fiskalna

Definicja sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju została określona w treści art. 2 pkt 24 ustawy o VAT. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju to inaczej dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

  • podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem (w rozumieniu art. 15), którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem (w rozumieniu art. 15) i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.