Poradnik Przedsiębiorcy

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie

W niektórych przypadkach dozwolona jest praca w niedziele i święta. Za pracę w te dni pracownikowi należy się odpowiednia rekompensata. W pierwszej kolejności może on odebrać dzień wolny, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy mu się dodatkowe wynagrodzenie.  

Dni ustawowo wolne od pracy

Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Są one określone w ustawie o dniach wolnych od pracy. Świętami będącymi dniami wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

 • pierwszy dzień Wielkanocy,

 • drugi dzień Wielkanocy,

 • 1 maja – Święto Pracy,

 • 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • Boże Ciało,

 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego

 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada – Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Kiedy jest dozwolona praca w niedziele i święta?

Praca w niedziele i święta może być wykonywana tylko w sytuacjach określonych w przepisach. Przypadki te reguluje art 15110 kp.

Praca w niedziele i święta jest dopuszczalna m.in.:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 • w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach

 • w transporcie i komunikacji,

 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

 • w rolnictwie i hodowli,

 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (np. w gastronomii lub zakładach świadczących usługi dla ludności),

 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta

Ważne!

Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. Zakaz ten obowiązuje także, gdy święto przypada w niedzielę (art. 1519a  k.p.).

Rekompensata za pracę w niedzielę

Jak wynika z art. 1519a § 1 kp pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę i święta, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy.

Za pracę w niedzielę pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi dnia wolnego w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających taką niedzielę lub następujących po niej. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę w tym terminie, dzień wolny powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego. Dniem wolny należy zrekompensować pracownikowi pracę w tym dniu w granicach dobowej normy czasu pracy, czyli do 8 godzin.

Jeżeli okaże się, że nie ma możliwości odebrania dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę do końca okresu rozliczeniowego, wówczas należy wypłacić pracownikowi dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Zgodnie z art 1511 § 1 kp dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Praca w niedzielę tylko przez kilka godzin

Pracownik, który wykonuje pracę dodatkową w niedzielę, jest uprawniony do całego dnia wolnego. Nie ma znaczenia, ile dodatkowych godzin pracownik przepracował w tym dniu. Może to być zarówno jedna godzina, jak i 4 godziny.

Jak rozliczyć godziny nadliczbowe za pracę w niedzielę?

Pracownik wykonujący pracę powyżej 8 godzin w niedzielę, pracuje w godzinach nadliczbowych. Zatem godziny nadliczbowe w niedzielę należy zrekompensować dodatkiem do wynagrodzenia.

Przykład 1.

Pan Józef wykonywał na polecenie pracodawcy przez 12 godzin pracę w niedzielę, która jest dla niego dniem wolnym od pracy. Za pierwsze 8 godzin pracy panu Józefowi należy udzielić dodatkowego dnia wolnego. Za pozostałe 4 godziny pracy nadliczbowej powinno być wypłacone zwykłe wynagrodzenie za pracę, zwiększone o dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub udzielenie mu czasu wolnego.

W przypadku jeżeli niemożliwe będzie udzielenie panu Józefowi dnia wolnego za pierwsze 8 godzin pracy, przysługiwać mu będzie za wszystkie godziny pracy dodatek za pracę w niedzielę w wysokości 100% wynagrodzenia.

Zakres godzin pracy w niedziele i święta

Zgodnie z brzmieniem art. 1519  § 2 kp za  pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Oznacza to, że pracodawca sam może określić godziny, w których praca będzie zaliczała się jako praca w niedzielę lub święto. Należy przy tym pamiętać, że  doba pracownicza nie pokrywa się z kalendarzową.

Przykład 2.

W firmie, w której pracuje pani Lucyna, za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonaną między godziną 8.00 a godziną 8.00 w następnym dniu. Może się zdarzyć, że  w dobie kalendarzowej w której występuje święto, czas pracy pani Lucyny będzie rozliczny od godziny 8.00 jak święto, a częściowo jak zwykły dzień roboczy, do godz. 8.00 w tej samej dobie kalendarzowej.

Pracownicy dla których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy

Warto wspomnieć o pracownikach należących do kościołów innych niż rzymskokatolickich i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy. W takim przypadku pracownicy mogą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dnia wolnego na ten dzień, jeśli taką możliwość przewidują przepisy szczególne. 

Ważne!

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

Rekompensata pracy w święto

Pracownikowi wykonującemu pracę w święta pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.

Praca w święto jest rekompensowana na tej samej zasadzie jak praca w niedzielę. Różnicą  jest udzielenie czasu wolnego, które powinno nastąpić do końca okresu rozliczeniowego (art. 15111 § 1 pkt 2 kp).

Możesz ocenić ten artykuł