0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy fiskalnej - uważaj, możesz ją stracić!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, którzy zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej (ze względu na przedmiot działalności lub przekroczenie limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia), obowiązuje ulga na zakup kasy. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, które wykluczą taką możliwość lub spowodują, że właściciel firmy będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanej wcześniej ulgi.

Jaka ulga na zakup kasy?

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i VAT należnego w obowiązujących terminach, mają prawo odliczyć od tego podatku kwotę wydaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień (powstania obowiązku) rozpoczęcia ewidencjonowania. W ten sposób możliwe staje się odzyskanie 90 proc. jej wartości (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

W związku z powyższym już od początku warto zaznaczyć, że ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje osobom, które rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku na urządzeniu rejestrującym i podejmą te czynności w obowiązujących terminach.

Kiedy brak prawa do skorzystania z ulgi?

W decyzjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów czytamy, iż prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej nie przysługuje np. w sytuacji:

  • zaprzestania działalności i następnie jej wznowienia ze zgłoszeniem w urzędzie skarbowym nowych kas,

  • zakupu nowej kasy fiskalnej w miejsce kasy, która uległa awarii lub została skradziona,

  • zakupu kasy “na wymianę”, rezerwowej lub dodatkowej zgłoszonej w urzędzie po rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie.

Przyczyną braku prawa do skorzystania z ulgi we wspomnianych przypadkach było najczęściej zgłoszenie kasy fiskalnej w urzędzie skarbowym już po rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na innym urządzeniu rejestrującym. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż prawo to przysługuje wyłącznie w przypadku kas, które spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych.

Ulga za zakup kasy - utrata ulgi

W określonych sytuacjach może okazać się, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanej ulgi przez wzgląd na utratę prawa do niej. W przepisach znajdziemy katalog warunków, których zaistnienie w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej wywołuje konieczność zwrotu ulgi. Należą do nich:

  • zaprzestanie używania kasy,

  • niedokonanie w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,

  • zaprzestanie działalności,

  • otwarcie likwidacji,

  • ogłoszenie upadłości,

  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),

  • wcześniejszego odliczenia z naruszeniem warunków do prawa do skorzystania z ulgi.

Konieczność zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej u wielu podatników wiąże się najczęściej z pierwszym z wymienionych warunków, czyli zaprzestaniem używania kasy. W przepisach nie znajdziemy definicji tego zagadnienia, jednak przyjmuje się, że jest ono równoznaczne z brakiem możliwości ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku na tej kasie, bez względu na to, czy zaprzestanie użytkowania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania. Podatnik będzie więc zobowiązany do zwrotu ulgi w sytuacji, gdy np. kasa ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu, które uniemożliwi jej dalsze użytkowanie lub zostanie skradziona.

Powodem zwrotu ulgi nie może być natomiast zaprzestanie użytkowania kasy tylko z powodu braku klientów, jeżeli w każdej chwili podatnik może użyć kasy fiskalnej, kiedy taki klient się pojawi lub gdy nastąpiła zmiana rodzaju ewidencjonowanych usług przy zastosowaniu opisanej we wniosku kasy rejestrującej.

Zwrot ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT

Począwszy od 2016 roku, zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej wykazuje się bezpośrednio w deklaracji VAT. Służy do tego na stronie pierwszej wiersz Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy. W ten sposób zwrotu dokonuje się wraz z płatnością podatku VAT za bieżący okres.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów