Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w działalności

Kasa fiskalna staje się coraz bardziej powszechna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami coraz mniejsza liczba podatników może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej. Zatem należy zadać pytanie, kto musi mieć kasę fiskalną? Sprawdź!

Kogo obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. Jednak od tej zasady obowiązują wyjątki, o czym w dalszej części artykułu.

Kasa fiskalna w działalności - kto może być zwolniony?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej, jeżeli dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania (które zostały określone w części I załącznika do rozporządzenia). Należy się jednak zastanowić, jak należałoby postąpić, kiedy prowadzona jest sprzedaż zarówno zwolniona z ewidencjonowana (z załącznika I), jak i ta, która zwolnieniu nie podlega?

W takiej sytuacji zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej przysługuje, jeżeli udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem (na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych) w poprzednim roku był wyższy niż 80%.

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie 20 tys. obrotu

Minister Rozwoju i Finansów w przytoczonym rozporządzeniu wskazał kolejny wyjątek, kiedy przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej. Następuje to wówczas, gdy jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł (jeżeli rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło w trakcie obecnego roku podatkowego, wówczas obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w obecnym roku podatkowym).

Sprzedaż wysyłkowa a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Ministerstwo nie zniosło również zwolnienia z kas fiskalnych podatników prowadzących sprzedaż przez internet, czyli w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem). Jednak są pewne warunki, jakie muszą zostać spełnione. Z rozporządzenia wynika, że zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega dostawca towaru, który otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Czynności bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyróżnia się pewne grupy przedsiębiorców, którzy są wyłączeni ze zwolnienia z kas fiskalnych. Od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej mają oni obowiązek posiadania kasy fiskalnej i muszą ewidencjonować obrót na kasie, gdy dokonują m.in.:

 • sprzedaży gazu płynnego,

 • przewozów pasażerskich, samochodowych bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie,

 • usług taksówkarskich,

 • sprzedaży silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,

 • sprzedaży sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyłączaniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń operowania dźwiękiem i obrazem, anten,

 • sprzedaży sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,

 • sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,

 • sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

 • sprzedaży wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów sprzedawanych na pokładach samolotów,

 • perfum i wód toaletowych.

Dodatkowo do listy towarów i usług, przy których przedsiębiorcy nie mogą korzystać ze zwolnienia, zaliczają się przede wszystkim takie czynności, jak:

 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

 • usługi w zakresie wymiany opon i kół,

 • usługi dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

 • usługi doradztwa podatkowego,

 • usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

 • usługi gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki (także sezonowe) oraz katering.

 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Michał zajmuje się przewozem osób na trasie Kraków - Wrocław. Kursy te odbywają się nieregularnie. Czy powinienem posiadać kasę fiskalną?

Pana Michała obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej, ponieważ zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi przewozów pasażerskich, samochodowych (bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie) są wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej a moment zakupu kasy 

W przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kasy fiskalnej (na podstawie par. 4 rozporządzenia), muszą jeszcze przed pierwszą transakcją zainstalować kasę, aby móc prawidłowo wykonywać działalność. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, których jeszcze obejmuje zwolnienie do 20 000 zł, zobowiązani są do zakupu kasy po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej kwoty.

Przykład 2.

Podatnik zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu 20 000 zł, w lutym 2018 roku przekroczył ten limit. Zatem, co w takiej sytuacji powinien zrobić?

Po przekroczeniu limitu obrotu powstaje obowiązek zakupu i instalacji kasy fiskalnej w okresie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie, czyli w tym wypadku od maja.