Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na zakup kasy fiskalnej a zawieszenie działalności

W określonych sytuacjach podatnicy są zobowiązani do ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. Co więcej, przy zakupie urządzenia rejestrującego podatnikowi przysługuje tzw. ulga na zakup kasy fiskalnej. Jak na wskazane wyżej prawa i obowiązki wpływa fakt zawieszenia działalności? Sprawdźmy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej z zachowaniem ustawowych terminów mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (czyli powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90 proc. jej zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 700 zł.

Ważne!

Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje jednorazowo, jeżeli w rozliczeniu za dany okres wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym, w kwocie równej bądź przewyższającej wartość odliczenia z tytułu zakupu kasy.

W sytuacji, kiedy podatek naliczony przewyższa należny, wówczas odliczenie kasy nie przepada. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że w jednym okresie może odliczyć kwotę ulgi nieprzekraczającą:

  • 25 proc. kwoty przysługującej do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem (max. 25 proc. z 700 zł to 175 zł) - jeżeli podatnik składa deklaracje co miesiąc,
  • 50 proc. określonej kwoty pokrywającej wydatki na zakup kas rejestrujących, opisanej w ustawie - jeżeli podatnik składa deklaracje co kwartał.

Czy zawieszenie działalności wpływa na obowiązek zakupu kasy?

Przedsiębiorcy zawieszający działalność mogą popaść w wątpliwość, czy fakt ten wpływa na obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz określonych podmiotów na kasie fiskalnej. Problem z tym związany rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  w interpretacji indywidualnej (IPPP2/443-87/11-2/JW) z dnia 21 kwietnia 2011 roku. Stwierdził on, że

"podatnika, który w roku podatkowym zawiesza, a następnie wznawia działalność gospodarczą, nie należy traktować jako rozpoczynającego działalność gospodarczą. Fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej ma charakter niepowtarzalny i może nastąpić tylko raz, w ściśle określonym czasie - jest nim wykonanie przez podatnika pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy."

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca przekroczył kwotę limitu zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie, wówczas mimo zawieszenia działalności, po jej wznowieniu, będzie zobowiązany do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu urządzenia fiskalnego.

Ulga na zakup kasy fiskalnej a zawieszenie działalności

W sytuacji, kiedy przekroczony zostanie próg kwotowy zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie, przedsiębiorca ma obowiązek rozpocząć jej wykorzystywanie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu - w przypadku podatników kontynuujących działalność w danym roku podatkowym.

Co więcej, zgodnie z ww. interpretacją indywidualną jeżeli obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej w firmie przypada na okres zawieszenia działalności, wówczas ulga na zakup kasy może zostać rozliczona dopiero po wznowieniu działalności pamiętając, że zasadniczo odliczenia można dokonać w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego.