0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy fiskalnej a zawieszenie działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W określonych sytuacjach podatnicy są zobowiązani do ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. Co więcej, przy zakupie urządzenia rejestrującego podatnikowi przysługuje tzw. ulga na zakup kasy fiskalnej. Jak na wskazane wyżej prawa i obowiązki wpływa fakt zawieszenia działalności? Sprawdźmy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej z zachowaniem ustawowych terminów mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Od maja 2019 roku z ulgi można skorzystać tylko w stosunku do nabycia kasy online, gdy podatnik po raz pierwszy nabywa kasę fiskalną (wcześniej nie miał żadnej kasy) lub przepisy zobligowały go do wymiany kasy elektronicznej lub papierowej w związku z wykonywaną branżą.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, u których:

  1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje jednorazowo, jeżeli w rozliczeniu za dany okres wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym, w kwocie równej bądź przewyższającej wartość odliczenia z tytułu zakupu kasy. Natomiast jeśli nadwyżka nie występuje w kwocie obejmującej wartość ulgi podatnik może zawnioskować o jej zwrot lub rozliczyć w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zastosowanie ulgi na zakup kasy online zostało szczegółowo opisane w artykule: Zakup kasy fiskalnej online a ponowna ulga na jej nabycie.

Czy zawieszenie działalności wpływa na obowiązek zakupu kasy?

Przedsiębiorcy zawieszający działalność mogą popaść w wątpliwość, czy fakt ten wpływa na obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz określonych podmiotów na kasie fiskalnej. Problem z tym związany rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej (IPPP2/443-87/11-2/JW) z dnia 21 kwietnia 2011 roku. Stwierdził on, że

"podatnika, który w roku podatkowym zawiesza, a następnie wznawia działalność gospodarczą, nie należy traktować jako rozpoczynającego działalność gospodarczą. Fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej ma charakter niepowtarzalny i może nastąpić tylko raz, w ściśle określonym czasie - jest nim wykonanie przez podatnika pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy."

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca przekroczył kwotę limitu zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie, wówczas mimo zawieszenia działalności, po jej wznowieniu, będzie zobowiązany do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu urządzenia fiskalnego.

Ulga na zakup kasy fiskalnej a zawieszenie działalności

W sytuacji, kiedy przekroczony zostanie próg kwotowy zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie, przedsiębiorca ma obowiązek rozpocząć jej wykorzystywanie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu - w przypadku podatników kontynuujących działalność w danym roku podatkowym.

Co więcej, zgodnie z ww. interpretacją indywidualną jeżeli obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej w firmie przypada na okres zawieszenia działalności, wówczas ulga na zakup kasy może zostać rozliczona dopiero po wznowieniu działalności pamiętając, że zasadniczo odliczenia można dokonać w pliku JPK_V7 za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów