0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbiorcza nota korygująca - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych wartościowych, może wystawić dokument o nazwie nota korygująca. Od stycznia 2014 roku przepisy regulujące kwestie wystawiania not korygujących określa ustawa o VAT, a w szczególności art. 106k.

Jakie błędy w fakturze można poprawić notą korygującą?

Otrzymując fakturę, na której widnieje błąd formalny, najczęściej w zakresie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • adresu nabywcy,
 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • terminu płatności,
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi,

nabywca nie musi czekać i upominać się, aby sprzedawca wystawił fakturę korygującą jako że zgodnie z przepisami sam może skorygować błąd wystawiając notę korygującą.

Jakich błędów w fakturze nabywca nie poprawi notą korygującą?

Zgodnie z zapisami ustawy o VAT nabywca nie ma jednak prawa poprawić notą korygującą danych wartościowych, w szczególności dotyczących:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto;
 • kwoty należności ogółem.

Dane obligatoryjne, jakie powinna zawierać nota korygująca

Artykuł 106k ust. 3 ustawy o VAT wymienia obligatoryjne informacje, jakie powinna zawierać nota korygująca.

Art. 106k ust. 3

Faktura, o której mowa w ust. 1 >>nota korygująca<<, powinna zawierać:

 • adnotację "NOTA KORYGUJĄCA";

 • numer kolejny i datę jej wystawienia;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;

>>art. 106e ust. 1 pkt 1-6:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury<<

 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Akceptacja noty korygującej

Przepisy dodatkowo wymagają od nabywcy, aby uzyskał od wystawcy faktury pierwotnej (sprzedawcy) akceptację noty. Obecnie nie obowiązuje już wprost wymóg przesyłania dwóch egzemplarzy noty w celu złożenia na niej podpisów zarówno nabywcy - jako wystawcy noty, jak i sprzedawcy - jako przyjmującego zmiany naniesione notą korygującą. Akceptacja w dalszym ciągu jest wymagana, tyle, że w dowolnej formie.

Zbiorcza nota korygująca

Przepisy ustawy o VAT nie zabraniają wystawiania zbiorczych not korygujących w przypadkach, gdy te same pomyłki dotyczyłyby kilku czy kilkuset dokumentów, co w praktyce gospodarczej się zdarza. Oczywiście należy pamiętać, że na zbiorczej nocie korygującej również powinny się znaleźć przede wszystkim elementy wymagane przez ustawę.

Do pobrania:

zbiorcza-nota-korygujaca-wzor-z-omowieniem.pdf
zbiorcza-nota-korygujaca-wzor-z-omowieniem.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów