0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit obrotów na kasę fiskalną - zasady ustalania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej dotyczy podatników, którzy zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Moment rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie dla wszystkich równoznaczny jest z dniem rozpoczęcia działalności lub dokonania pierwszej sprzedaży. Część podatników podlega bowiem zwolnieniom określonym przez ustawodawcę w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. Przepisy te przewidują zwolnienia zarówno ze względu na osiągnięty obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jak i ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak ustalić limit obrotów na kasę fiskalną.

Kogo dotyczy zwolnienie ze względu na limit obrotów na kasę fiskalną?

W myśl obowiązujących przepisów podatnik rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, jak i kontynuujący taką działalność, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej do dnia przekroczenia ustawowo określonego limitu obrotów w wysokości 20 000 zł.

W przypadku osób kontynuujących sprzedaż na rzecz osób prywatnych, zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej przysługuje, jeżeli kwota obrotu realizowanego na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wspomnianego limitu obrotów na kasę fiskalną tj. 20 000 zł.

Po przekroczeniu limitu uprawniającego do zwolnienia, przedsiębiorca ma dwa miesiące (licząc od końca miesiąca w którym utracił to prawo) na zakupienie kasy fiskalnej.

Limit obrotów na kasę fiskalną - zasady ustalania

Obrotem, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, jest jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Co do zasady ustalając kwotę obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej należy zsumować cały obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy pamiętać, że nawet jeżeli przedsiębiorca równolegle prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wówczas obrotu z tego tytułu nie wlicza przy ustalaniu kwoty uprawniającej do zwolnienia.

Ustalając limit obrotów na kasę fiskalną nie można pomijać różnych rodzajów działalności (np. brać pod uwagę tylko usług świadczonych na rzecz osób prywatnych, pomijając sprzedawane im towary), jeżeli działalność ta prowadzona jest w ramach jednej firmy.

Podatnicy podatku od towarów i usług ustalając limit obrotu na kasę fiskalną powinni przyjąć obrót netto, tj. bez podatku VAT. W przypadku nievatowców należy wziąć pod uwagę całą wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Limit obrotów na kasę fiskalną a podatnik kontynuujący prowadzenie sprzedaży na rzecz osób prywatnych

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli limitu 20 000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, nie muszą przeliczać limitu proporcjonalnie bez względu na to, czy sprzedaż na rzecz osób prywatnych będzie dokonywana przez cały rok, czy np. od połowy roku. Limit obrotów na kasę fiskalną stanowi pełna kwota 20 000 zł.

Limit obrotów na kasę fiskalną a rozpoczęcie sprzedaży na rzecz osób prywatnych w danym roku podatkowym

Podatnik, który rozpoczyna sprzedaż dla osób prywatnych w danym roku podatkowym, limit zwolnienia dla stosowania kasy fiskalnej powinien ustalić na podstawie przewidywanego obrotu ze sprzedaży dla ww. osób, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Rozpoczęcie sprzedaży dla osób prywatnych w trakcie poprzedniego roku podatkowego a limit obrotów na kasę fiskalną

W sytuacji, gdy podatnik rozpoczął prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie poprzedniego roku podatkowego, w roku kolejnym nie dokonuje żadnych przeliczeń. Kwotę limitu obrotów na kasę fiskalną stanowi 20 000 zł.

Przykład 1.

Podatnik rozpoczął sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej 1 czerwca 2023 roku. Limit zwolnienia z ewidencjonowania ustali w tej sytuacji w następujący sposób:

20 000 x 214 (ilość dni dokonywania sprzedaży w roku 2023) : 365 (liczba dni w roku) = 11 726,03 zł.

Jeżeli podatnik nie przekroczy w 2023 roku powyższego limitu będzie mógł korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 roku. Obowiązujący go limit w 2024 roku to 20 000 zł.

Przekroczenie limitu obrotów na kasę fiskalną - kiedy należy rozpocząć stosowanie kasy rejestrującej?

W przypadku osób kontynuujących prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jak i rozpoczynających taką działalność, zwolnienie wynikające z osiągniętego obrotu utraci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót na rzecz ww. osób przekroczy w danym roku podatkowym 20 000 zł.

Przykład 2.

Podatnik z przykładu 1. przekroczył w grudniu 2023 roku limit uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej ponieważ wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych wyniosła 12 000 zł. Czy podatnik utraci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej?

Tak, przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia zobowiązuje podatnika do zakupu kasy fiskalnej. Najpóźniej musi on dokonać zakupu kasy fiskalnej do 1 marca 2024 roku i ewidencjonować na niej sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych.

Przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu kasy fiskalnej online mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Więcej informacji na temat warunków uprawniających do skorzystania z ulgi znajduje się w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej - kiedy można z niej skorzystać?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów