0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców ma problemy z kasą fiskalną, nie wiedzą, które profile działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku posiadania takiej kasy, a które muszą bezwzględnie zaopatrzyć się w nią. Co gorsza, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zdają sobie sprawę, jakie kary grożą im za brak kasy rejestrującej. Niewiedza pociąga za sobą pewne konsekwencje, dlatego też warto zapoznać się ze specyfiką kas fiskalnych.

Kasa fiskalna - obowiązki i kary związane z jej posiadaniem

Generalnie konieczne jest rejestrowanie obrotu za pomocą kas fiskalnych. Natomiast w razie jej braku wyciągane są pewne konsekwencje:

 • grzywna do 180 stawek dziennych,
 • dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala – za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W sytuacji, gdy dany przedsiębiorca, z niezależnych od niego przyczyn, nie posiada kasy rejestrującej, jest zobowiązani do nabycia rezerwowej kasy. A jeśli nawet takiej nie ma, nie może dokonywać sprzedaży.

Przy czym warto zauważyć, że przedsiębiorcom zaopatrzonym w kasy fiskalne przysługują pewne profity. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu, mają możliwość odliczenia od podatku kwotę każdego zakupu kas rejestrujących w wysokości aż 90 proc. jej ceny zakupu, ale nie może ona przekroczyć sumy 700 zł.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Niektórzy podatnicy mają prawo do zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Jednak, aby uzyskać ten przywilej, należy spełnić następujące warunki:

 • limit kwoty uprawniającej do zwolnienia poza sprzedażą wysyłkową wynosi do 40 tys. zł, a dla podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym – 20 tys. zł rocznie. Limit należy połączyć ze zwolnieniem ze sprzedaży wysyłkowej – jeśli przekroczy się limit zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 40 tys. zł, czyli jeśli przekroczenie nastąpiło w sierpniu br., to ewidencjonowanie w kasie fiskalnej należy rozpocząć od 1 października 2011 r;
 • wysyłkowa dostawa towaru (poczta lub kurier) nieobjęta limitem;
 • świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku (także systemów płatności internetowej) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przy czym z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję musi wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata;
 • wnioskodawca musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, by na podstawie można było ustalić dane osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na których rzecz dokonano wysyłki towarów;
 • wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania usług przed 1 stycznia 2009 r. i 2010 r.

Czego zwolnienia nie dotyczą?

Przedsiębiorca mimo kuszących zwolnień, powinien także uwzględnić te rodzaje działalności gospodarczej, którym zwolnienia nie przysługują. Zatem zwolnienia nie dotyczą (głównie sprzedaży towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień):

 • odbioru osobistego towaru i zapłacenie za niego dopiero po uprzednim jego sprawdzeniu;
 • dostawy paliw płynnych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych;
 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;
 • dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub pakietami oprogramowania komputerowego, płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci i kartridżów;
 • dostawy sprzętu fotograficznego z wyjątkiem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;
 • dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyjątkiem anten, lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem.

Zmiany

1 stycznia 2011 r. wprowadzono pewne zmiany w sprawie kas fiskalnych, które w pełni obowiązują od 30 kwietnia 2011 r. Oto one:

 1. Podatnicy, którzy w roku poprzednim korzystali ze zwolnień przedmiotowych (np. prawnicy czy lekarze), będą zobowiązani, podobnie jak pozostali podatnicy, ustalić kwotowo limit zwolnienia (np. do 40 tys. zł rocznie).
 2. Nowe rozporządzenie nie obejmuje zwolnionych dotychczas z obowiązku posiadania kas rejestrujących usług związanych z zawodami wolnymi, w tym usług freelancerskich. Zwolnieniom podlegają jedynie usługi notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P (ex 69.10.1).
 3. Nie obowiązuje zwolnienie dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Muszą oni stosować zasady ogólne zwolnień – limity obrotów 20 i 40 tys. zł.
 4. Zmniejszenie dopuszczalnego limitu sprzedaży łącznej (niekorzystającej ze zwolnienia i zwolnionej) do 80 proc. Jeżeli stosunek sprzedaży zwolnionej i niezwolnionej z obowiązku posiadania kasy przekroczy 80 proc., zwolnienie traci moc.
 5. Rozszerzenie katalogu usług, których wykonanie nie pozwala korzystać z żadnego zwolnienia:
  • dostawa części do pojazdów mechanicznych;
  • przechowywanie towarów, bagażu na dworcach kolejowych i autobusowych;
  • usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem;
  • usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca;
  • usługi sprzątania i czyszczenia obiektów;
  • usługi świadczone w gospodarstwach domowych;
  • pozostałe usługi komercyjne gdzie indziej niesklasyfikowane – usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Kasa fiskalna przyprawiała o ból głowy przedsiębiorców i przyprawiać nadal będzie. A nowe rozporządzenia wcale tej sprawy nie ułatwiają. Nowi przedsiębiorcy, ale również i „starzy wyjadacze”, powinni bezwzględnie zapoznać się z uwarunkowaniami, które dyktują przepisy związane z kasami rejestrującymi. Wszystko po to, by w przyszłości uniknąć ewentualnych nieprzyjemności. Ponadto warto przyglądać się wchodzącym w życie nowym rozporządzeniom, bo może nagle okazać się, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która do tej pory posiadała przywilej zwolnienia, już on nie przysługuje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów