Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna - wszystko co warto wiedzieć

Wielu przedsiębiorców ma problemy z kasą fiskalną, nie wiedzą, które profile działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku posiadania takiej kasy, a które muszą bezwzględnie zaopatrzyć się w nią. Co gorsza, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zdają sobie sprawę, jakie kary grożą im za brak kasy rejestrującej. Niewiedza pociąga za sobą pewne konsekwencje, dlatego też warto zapoznać się ze specyfiką kas fiskalnych.

Kasa fiskalna - obowiązki i kary związane z jej posiadaniem

Generalnie konieczne jest rejestrowanie obrotu za pomocą kas fiskalnych. Natomiast w razie jej braku wyciągane są pewne konsekwencje:

 • grzywna do 180 stawek dziennych,
 • dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala – za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W sytuacji, gdy dany przedsiębiorca, z niezależnych od niego przyczyn, nie posiada kasy rejestrującej, jest zobowiązani do nabycia rezerwowej kasy. A jeśli nawet takiej nie ma, nie może dokonywać sprzedaży.

Przy czym warto zauważyć, że przedsiębiorcom zaopatrzonym w kasy fiskalne przysługują pewne profity. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu, mają możliwość odliczenia od podatku kwotę każdego zakupu kas rejestrujących w wysokości aż 90 proc. jej ceny zakupu, ale nie może ona przekroczyć sumy 700 zł.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Niektórzy podatnicy mają prawo do zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Jednak, aby uzyskać ten przywilej, należy spełnić następujące warunki:

 • limit kwoty uprawniającej do zwolnienia poza sprzedażą wysyłkową wynosi do 40 tys. zł, a dla podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym – 20 tys. zł rocznie. Limit należy połączyć ze zwolnieniem ze sprzedaży wysyłkowej – jeśli przekroczy się limit zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 40 tys. zł, czyli jeśli przekroczenie nastąpiło w sierpniu br., to ewidencjonowanie w kasie fiskalnej należy rozpocząć od 1 października 2011 r;
 • wysyłkowa dostawa towaru (poczta lub kurier) nieobjęta limitem;
 • świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku (także systemów płatności internetowej) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przy czym z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję musi wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata;
 • wnioskodawca musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, by na podstawie można było ustalić dane osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na których rzecz dokonano wysyłki towarów;
 • wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania usług przed 1 stycznia 2009 r. i 2010 r.

Czego zwolnienia nie dotyczą?

Przedsiębiorca mimo kuszących zwolnień, powinien także uwzględnić te rodzaje działalności gospodarczej, którym zwolnienia nie przysługują. Zatem zwolnienia nie dotyczą (głównie sprzedaży towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień):

 • odbioru osobistego towaru i zapłacenie za niego dopiero po uprzednim jego sprawdzeniu;
 • dostawy paliw płynnych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych;
 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;
 • dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub pakietami oprogramowania komputerowego, płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci i kartridżów;
 • dostawy sprzętu fotograficznego z wyjątkiem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;
 • dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyjątkiem anten, lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem.