0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - 2023

Wielkość tekstu:

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w 2023 r będzie reguluje przepis art. 4 pkt. 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ten rodzaj odsetek dotyczy wyłącznie wierzytelności z umowy zawartej między przedsiębiorcami, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, które mają zastosowanie do transakcji zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. wynoszą następującą wartość:

Rodzaj dłużnika

od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r. - wysokość odsetek

od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r. - wysokość odsetek

dla podmiotu publiczny będący podmiotem leczniczym

stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu 01.01.2023 r. + 8 pp (14,75%)

stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu 01.07.2023 r. + 8 pp (14,75%)

podmiot inny niż publiczny będący podmiotem leczniczym

stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu 01.01.2023 r. + 10 pp (16,75%)

stopa referencyjna NBP obowiązująca w dniu 01.07.2023 r. + 10 pp (16,75%)

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - kto może być stroną umowy?

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w 2023 r są naliczane, gdy obiema stronami transakcji są:
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty prowadzące działalność, o których mowa w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • osoby wykonujące wolny zawód,
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
  • zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Kiedy naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w 2023 r są naliczane, jeżeli sprzedawca wykonał to, do czego się zobowiązał, natomiast kupujący nie zapłacił  terminie ceny. Przedsiębiorcy należą się zatem odsetki w następujących przypadkach:
  1. jeśli termin zapłaty ceny nie został ustalony, a od dnia dostawy towaru lub świadczenia usługi minęło 30 dni
  2. jeśli termin płatności został uzgodniony, odsetki ustawowe od transakcji handlowych należą się dnia następującego po dniu ustalonym dniu zapłaty ceny.
  3. jeśli ustalony termin płatności ceny jest dłuższy niż 60 dni i jest on rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela, a wierzyciel (sprzedawca) spełnił swoje świadczenie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych naliczane są po upływie 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Co do zasady, przedsiębiorcy w transakcjach handlowych nie mogą ustalać terminów zapłaty dłuższych niż 60 dni, chyba, że strony w umowie ustaliły inaczej, a takie termin nie jest rażąco nieuczciwy wobec sprzedawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów