Poradnik Przedsiębiorcy

50% koszty uzyskania przychodów a prawa autorskie

Przy korzystaniu z praw autorskich lub ich sprzedaży, stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Wysokość kosztów ryczałtowych wpływa na obniżenie podatku dochodowego. W 2013 r. został wprowadzony limit kwotowy kosztów, który niestety będzie obowiązywał również w przyszłym roku.

Kiedy zatem podatnik może stosować 50% koszty przychodu?

Kwestię tę reguluje art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Stosuje się je w związku z:

  1. zapłatą twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, wzoru zdobniczego czy znaku towarowego,
  2. opłatą licencyjną za przeniesienie prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, wzoru zdobniczego czy znaku towarowego, otrzymaną w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  3. korzystaniem przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Należy pamiętać, że 50% koszty uzyskania przychodów dotyczą zarówno umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, jak również umowy o przeniesienie prawa własności wynalazku bądź innej podobnej.

W jaki sposób określić wartość kosztów? Przede wszystkim stanowią 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Warto jednak pamiętać, że 50% koszty obliczamy od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w określonym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także ubezpieczenie chorobowe. Zapis ten reguluje art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b upodof.

W przypadku, gdy podatnik otrzymuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich w wysokości 10.000 zł, może zastosować do nich 50% koszty uzyskania przychodu w wysokości 5.000 zł. W przykładzie pominięto kwestię składek ZUS.

Jak już było wspomniane, na koszty uzyskania przychodów został nałożony limit kwotowy. Zgodnie z art. 22 ust. 9a updof, łączne 50% koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym, ze wskazanych wyżej tytułów, nie mogą przekraczać połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2014 roku skala ta nie zmieni się w stosunku do lat poprzednich i wyniesie 85.528 zł, a więc ze względu na 50% limit, koszty uzyskania przychodów w tym przypadku wyniosą 42.764 zł.

Kwestie dotyczące limitów a 50% koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z 32 ust. 7 i art. 41 ust. 11 updof, zostało wskazane przez prawodawcę, że przy obliczaniu zaliczki, płatnicy nie stosują 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy podatnik złoży im w formie pisemnej oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Podatnik powinien złożyć je oddzielnie dla każdego roku podatkowego, a także każdemu płatnikowi, który nie będzie stosował tych kosztów.

Od podatnika zatem zależy, który z płatników będzie stosował w jego przypadku 50% koszty uzyskania przychodów. Zabieg ten stosowany jest jednak przez tych, którzy są przekonani, że wartość kosztów może przekroczyć ustawowy limit. W pozostałych sytuacjach (gdy koszty są poniżej limitu) korzystanie z tej możliwości mija się z celem.

W przypadku, gdy pracodawca posiada oświadczenie od pracownika, 50% koszty uzyskania przychodu nie są stosowane, licząc od następnego miesiąca po tym, kiedy zostało mu ono złożone. Pozostali płatnicy natomiast nie stosują ich w przypadku każdego wynagrodzenia, które zostało wypłacone po otrzymaniu oświadczenia.

Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nasuwa się wniosek, że również płatnicy zobowiązani są do pilnowania limitu, co jednak nie wynika bezpośrednio z ustawy.

Przepisy, które określają zasady ustalania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych wynagrodzeń, w zakresie kosztów uzyskania przychodów zostały omówione w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof (określają przypadki, w których należy stosować 50% koszty). Z kolei zastrzeżenia zawarte w ust. 9a sugerują, że w roku podatkowym łączna wartość 50% kosztów uzyskania przychodu może wynosić maksymalnie połowę kwoty, która stanowi górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc kwoty 42.764 zł.

Powyższe regulacje stosowane są przez płatników, dlatego też według autora, zobligowani są oni również do pilnowania limitu kosztów w trakcie ustalania zaliczki na podatek od wypłacanych przez nich wynagrodzeń. Nie muszą jednak monitorować informacji o tym, czy podatnik uzyskuje koszty u pozostałych płatników, a zatem każdy z nich pilnuje indywidualnie limitu kosztów w stosunku do “swoich” wynagrodzeń.

Możesz ocenić ten artykuł