0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Po 1 kwietnia 2014 r. pamiętaj o dodatkowych badaniach technicznych pojazdu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany w ustawie o VAT nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w zakresie formalnym. Nawet jeżeli na mocy ustawy wybrane pojazdy nie będą wymagały konieczności prowadzenia kilometrówki i zgłoszenia w urzędzie, to zaistnieje w stosunku do nich powinność przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych.

Pojazdy samochodowe  uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o VAT za pojazdy samochodowe użytkowane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności uznaje się te, dla których ustalone zasady używania dodatkowo potwierdzone prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu wykluczają użytkowanie dla celów innych niż firmowe. Ale również te, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Art. 86a ust. 4 znowelizowanej ustawy o VAT (od 1 kwietnia 2014)

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1)   sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)   konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Niniejszy artykuł będzie dotyczył kwestii odnoszących się właśnie tej drugiej grupy pojazdów.

Samochody konstrukcyjnie przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej

Pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to zgodnie z ustawą pojazdy wymienione w  art. 86a ust. 9 znowelizowanej ustawy.

Art. 86a ust. 9 znowelizowanej ustawy

Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków >>tzw. pickup’y<<;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Jednak aby stwierdzić, czy posiadany przez podatnika samochód mieści się w definicji ustawowej samochodu konstrukcyjnie przeznaczonego wyłącznie do działalności gospodarczej, jego parametry muszą być potwierdzone przez badanie techniczne i odnotowane w dokumentach pojazdu.

Dodatkowe badania techniczne pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą

To, czy pojazdy wymienione w art. 86a ust. 9 spełniają wymagania ustawy, określa się w zależności od typu pojazdu:

Pojazd

Wymagania

Z jednym rzędem siedzeń oddzielonym ścianą lub trwałą przegrodą:

 • wielozadaniowy
 • van
 • z otwartą częścią do przewozu ładunków
 • zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu wymagań

Z kabiną kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwoziem przeznaczonym do przewodu ładunków

Pojazdy specjalne:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy
 • dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Do 30 czerwca czas na dodatkowe badanie techniczne

Jeżeli podatnik wykorzystuje w działalności pojazdy, które ustawa wymienia jako te, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów innych niż działalność, musi pamiętać o przeprowadzeniu najpóźniej do końca czerwca 2014 roku dodatkowych badań technicznych.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jeżeli podatnik posiada już wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianach w VAT (czyli wydane przed 1 kwietnia 2014 roku) zaświadczenia dotyczące:

 • pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van

to zachowują one ważność na potrzeby stosowania art. 86a ust.9 pkt 1 lit a znowelizowanej ustawy. Oznacza to, że jeżeli podatnik posiada pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, to nie ma obowiązku w terminie do 30 czerwca dokonywać kolejnych dodatkowych badań w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Dlaczego przeprowadzenie dodatkowych badań we wskazanym ustawie terminie jest tak ważne? Ponieważ generuje to podstawę uznania pojazdu za spełniający wymogi przepisów, a tym samym pozwala podatnikowi na odliczanie 100% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z danym pojazdem bez konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów