0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT - wzór ze szczegółowym omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady, faktura VAT to dokument wystawiany przez czynnych podatników VAT, dokumentujący dokonanie transakcji. Jeżeli drugą stroną transakcji jest firma, wystawienie faktury jest obowiązkowe. Natomiast w przypadku, kiedy jedną stroną transakcji jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie ma obowiązku wystawienia faktury - chyba, że na wyraźne żądanie nabywcy. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach – dla sprzedającego oraz dla nabywcy.

Obowiązek wystawienia faktury VAT

Obowiązek wystawienia faktur ciąży na:

 • zarejestrowanych podatnikach VAT czynnych przy sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców,

 • zarejestrowanych podatnikach VAT czynnych przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - na żądanie nabywcy,

 • osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Opcjonalnie mogą także wystawiać faktury zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni.

Do pobrania:

Wzór faktury VAT.pdf
Wzór faktury VAT.docx

Faktura VAT - jakie powinna zawierać elementy?

Prawo ściśle reguluje zasady wystawiania czy przechowywania faktur. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, aby faktura VAT została uznana za prawidłową, należy w niej zawrzeć:

 • numer faktury,

 • datę wystawienia,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile data ta jest różna od daty wystawienia faktury,

 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numery NIP,

 • nazwę sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,

 • ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,

 • kwoty rabatów,

 • łączną wartość netto towarów lub wykonanych usług,

 • stawki podatku,

 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Na dokumencie sprzedaży można uwzględnić także dodatkowo:

 • termin i sposób płatności,

 • kwoty rabatów o ile takich udzielono,

 • uwagi do dokumentu.

Procedura wystawiania faktury VAT

Ścisłe regulacje dotyczące faktur nie określają sposobu, jak należy wystawić dokument. Przedsiębiorca może skorzystać z gotowych druków dostępnych w sklepach czy też z pomocy programów do wystawiania faktur. Wzór można także sporządzić samodzielnie. Najważniejsze jest bowiem to, aby faktura spełniała wyżej wymienione wytyczne. Dokument można wystawić zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Faktura VAT – przechowywanie

Faktury, a także ich kopie przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od towarów i usług, w podziale na poszczególne okresy rozliczeniowe. Mogą być przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej. Najważniejsze jest to, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów