Poradnik Przedsiębiorcy

Staż z urzędu pracy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczone do stażu zatrudnienia

Czy pracownik, który przedstawia dokumenty potwierdzające odbycie stażu z urzędu pracy lub  potwierdzi, że był zarejestrowany jako osoba bezrobotna, będzie mógł liczyć na to, że ten okres zostanie zaliczony do okresu zatrudnienia?

Staż pracowniczy a uprawnienia pracownika

Prawo do otrzymywania świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy zależy od posiadanego przez pracownika stażu pracy.

Obligatoryjnie od stażu pracy zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, o czym stanowi kodeks pracy. Oprócz okresów pracy do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, wlicza się inne okresy, takie jak okres nauki, służby wojskowej czy pracy na roli.

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy przede wszystkim od ogólnego stażu pracy, czyli okresu pozostawania w zatrudnieniu o charakterze pracowniczym. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje:

  • 20 dni urlopu, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

  • 26 dni urlopu, gdy jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Fakultatywnie pracodawca może przyznać pracownikowi również inne dodatki uzależnione od stażu pracy, na podstawie wewnętrznych przepisów zakładowych.

Staż z urzędu pracy lub okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Okres odbytego stażu lub okresu pobierania zasiłku zwiększy ogólny staż pracy pracownika, od którego zależy wymiar urlopu. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia stanowią, że okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przyznanego na okres stażu podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Nie wlicza się ich jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego to możliwość skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

 

Ważne!

Wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia okresy pobierania zasiłku i stypendium podlegają wliczeniu do stażu urlopowego, od którego zależy jedynie wymiar urlopu wypoczynkowego, a nie prawo do tego urlopu.

 

Przykład 1.

1 września br. w firmie zatrudniono pracownika, który nie był nigdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, a przedłożył on pracodawcy zaświadczenie stwierdzające, że w okresie od  1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. był w rejestrze osób bezrobotnych z prawem do zasiłku.

Okres pobierania zasiłku pozostaje bez wpływu na prawo do urlopu, ale zwiększa ogólny okres pracy dla celów wymiaru urlopu.

Bieżący rok należy uznać za pierwszy rok zatrudnienia pracownika, w którym nabywa on uprawnienie do urlopów tzw. cząstkowych, z upływem każdego miesiąca pracy (1/12 z wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku, czyli z 20 dni).

Staż z urzędu pracy a staż pracowniczy

Bezrobotny, który nie ukończył 30. roku życia, na okres do 12 miesięcy może być skierowany do odbycia stażu na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą.

Osoba odbywająca staż z urzędu pracy nie zawiera umowy o pracę ani z pracodawcą, u którego odbywała staż, ani z urzędem pracy, który daną osobę na staż skierował. Podczas stażu nie przysługuje prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego wynikającego z Kodeksu pracy, a jedynie do dni wolnych przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osobie odbywającej płatny staż z urzędu pracy nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego przewidzianego w Kodeksie pracy - z urlopu wypoczynkowego mogą bowiem korzystać tylko pracownicy.

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego nastąpi po nawiązaniu przez stażystę stosunku pracy. W roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął pracę po raz pierwszy, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, pomimo faktu, że wcześniej odbył staż z urzędu pracy.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych a staż pracowniczy

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury. Nie jest natomiast uwzględniany przy ustalaniu nabycia prawa do urlopu. Okres zarejestrowania jako bezrobotny bez prawa do zasiłku nie jest uwzględniany przy ustalaniu uprawnień pracowniczych i emerytalnych.