0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Staż z urzędu pracy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczane do stażu zatrudnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeżeli pracownik przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie stażu z urzędu pracy lub  potwierdzi, że był zarejestrowany jako osoba bezrobotna, to może liczyć na to, że ten okres zostanie zaliczony do okresu zatrudnienia. Czy staż z urzędu pracy lub okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wpłynie na wymiar urlopu?

Staż pracy a uprawnienia pracownika

Obligatoryjnie od stażu pracy zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, o czym stanowi Kodeks pracy. Zgodnie z art. 155 § 1 kp do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się oprócz okresów pracy inne okresy - nauki, służby wojskowej czy pracy na roli.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu pracodawca musi przede wszystkim uwzględnić wszystkie okresy pozostawania w zatrudnieniu o charakterze pracowniczym oraz okresy nauki. Zgodnie z art. 154 § 1 kp  pracownikowi przysługuje:

  • 20 dni urlopu, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu, gdy jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przyznanie pracownikowi  innych dodatków uzależnionych od stażu pracy zależne jest od decyzji pracodawcy i  od zapisów w wewnętrznych przepisach zakładowych.

Staż z urzędu pracy lub okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z art. 79  ustawy o promocji zatrudnienia, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przyznanego na okres szkolenia, stażu oraz otrzymywanego z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne jest to, że jednocześnie nie wlicza się ich do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego to możliwość skorzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia okresy pobierania zasiłku i stypendium podlegają jedynie wliczeniu do stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, a nie mają wpływu na prawo do tego urlopu.

Przykład 1.

1 lutego 2023 r. w firmie zatrudniono pracownika, który nie był nigdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Przedłożył on pracodawcy zaświadczenie stwierdzające, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. odbywał on staż z urzędu pracy i pobierał w tym okresie stypendium. Dostarczył on również dyplom ukończenia studiów licencjackich.

Bieżący rok (2023) należy uznać za pierwszy rok zatrudnienia pracownika, w którym nabywa on uprawnienie do urlopów tzw. cząstkowych, z upływem każdego miesiąca pracy (1/12 z wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku, czyli z 20 dni). Okres pobierania stypendium pozostaje bez wpływu na prawo do urlopu, ale zwiększa ogólny okres pracy dla celów wymiaru urlopu, zaliczany do tzw. stażu urlopowego. Jeśli uwzględnione zostaną ukończone studia licencjackie, za które pracownik „nabywa” 8 lat stażu urlopowego, oraz okres pobierania stypendium – 12 miesięcy, pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 26 dni po przepracowaniu 1 roku.

Okres, w którym osoba bezrobotna nie pobiera zasiłku lub  stypendium, nie ma wpływu na wymiar urlopu.

Staż z urzędu pracy a staż pracowniczy

Każdy bezrobotny może  zostać skierowany na staż trwający do 6 miesięcy. Zaś bezrobotny, który nie ukończył 30. roku życia, może być skierowany do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy. Osoba odbywająca staż z urzędu pracy nie zawiera umowy o pracę ani z pracodawcą, u którego odbywała staż, ani z urzędem pracy, który daną osobę na staż skierował. Podczas stażu nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego wynikającego z Kodeksu pracy, a jedynie do dni wolnych przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należy pamiętać, że nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego następuje dopiero po nawiązaniu stosunku pracy. Czyli w roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął pracę po raz pierwszy, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, pomimo faktu, że wcześniej odbył staż z urzędu pracy.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych a staż pracowniczy

Do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zalicza się on również do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, a nie jest on uwzględniany przy ustalaniu nabycia prawa do urlopu. Okres zarejestrowania jako bezrobotny bez prawa do zasiłku nie jest uwzględniany przy ustalaniu uprawnień pracowniczych i emerytalnych.

Podsumowując okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przyznanego na okres szkolenia, stażu oraz otrzymywanego z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Dlatego po dostarczenie odpowiednich dokumentów przez pracownika należ te okresy zaliczyć do stażu urlopowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów