0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę z o.o. - jak to zrobić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednoosobowy przedsiębiorca zgodnie z Kodeksem spółek handlowych może przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musi jednak dopełnić szeregu obowiązków. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak przebiega przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę i z jakimi formalnościami się wiąże.

Przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę – podstawowe informacje

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej.

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia).

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

W przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie nazwy dawnej firmy, obok nazwy nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w sp. z o.o.

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

 • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
 • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
 • powołania członków organów spółki przekształconej,
 • zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej,
 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego. Powinien on zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 • projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
 • projekt aktu założycielskiego (statutu),
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień przekształcenia.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie podsumowania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spisu z natury, a także innych dokumentów pozwalających na sporządzenie tego sprawozdania.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego wyznacza na wniosek tego przedsiębiorcy biegłego rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.

Biegły rewident w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

Ogłoszenie o przekształceniu jednoosobowego przedsiębiorcy w sp. z o.o.

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:

 • typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
 • wysokość kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego;
 • zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego a odpowiedzialność za szkody

Osoby działające za przedsiębiorcę przekształcanego odpowiadają solidarnie wobec tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy bądź statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przekształcającą się w spółkę odpowiada wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy bądź statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

Osoba fizyczna przekształcana odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Gdzie zgłosić przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Spółka przekształcona lub w zależności od przypadku, również jednoosobowy przedsiębiorca, powinna ponadto w związku z przekształceniem:

 • zaktualizować dane w urzędzie skarbowym korzystając z formularza NIP-8;
 • przedsiębiorca jednoosobowy zarejestrowany w rejestrze VAT powinien zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu, z kolei spółka powinna zgłosić wykonywanie takiej działalności, korzystając z formularza VAT-R. Nowej rejestracji wymagają także kasy fiskalne;
 • przedsiębiorca jednoosobowy powinien wygłosić dotychczasowy tytuł ubezpieczeń. Tak długo, jak przedsiębiorca ten będzie jedynym wspólnikiem w spółce, z tego tytułu zobowiązany będzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne, więc powinien zgłosić taki nowy tytuł ubezpieczeń do ZUS.

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej. Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej.

W terminie 7 dni od rejestracji przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym należy złożyć wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej jednoosobowego przedsiębiorcy z CEIDG.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów