0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile kosztuje przekształcenie działalności w spółkę z o.o.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się w różnych formach. W Polsce najpopularniejszymi są jednoosobowa działalność, spółka z o.o., spółka komandytowa oraz spółka cywilna. Ustawodawca, mając świadomość zmian pojawiających się w toku prowadzenia własnego biznesu, pozwala na przekształcanie formy danej działalności. Związane jest to jednak z konkretnymi kosztami. 

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

Zgodnie z treścią art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest więc prawnie dopuszczalne i może nastąpić na każdym etapie prowadzenia własnego biznesu. Ustawodawca nie wprowadza tutaj bowiem żadnych ograniczeń czasowych, a więc możliwa jest sytuacja, w której do przekształcenia w spółkę dojdzie nawet po miesiącu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wyrok NSA z 5 lipca 2016 roku (sygn. akt II GSK 463/15)

Przekształcenie działalności prowadzonej w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego powoduje wykreślenie takiej działalności z odpowiedniego rejestru, lecz nie oznacza, że ustaje byt prawny osoby, która zmieniła formę prowadzenia tej działalności. Z kolei zgodnie z art. 5841 § 3 ksh osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 ksh, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształconego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres 3 lat od dnia przekształcenia. Treść przepisu jednoznacznie nie zwalnia osoby fizycznej, która przekształciła prowadzoną działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę prawa handlowego, od odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przed transformacją. Fakt, że odpowiedzialność ta jest solidarna, nie sytuuje tej osoby poza kręgiem zainteresowania wierzycieli, niezależnie od tego o jakiego rodzaju wierzytelności jest mowa.

Wymogi przy przekształceniu działalności w spółkę z o.o.

Kodeks spółek handlowych stawia konkretne wymogi, które musi spełnić jednoosobowy przedsiębiorca chcący wykonywać swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

 • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

 • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

 • powołania członków organów spółki przekształconej;

 • zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wszystkie powyższe czynności wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia prawnego oraz podatkowego. W praktyce niezbędne jest więc skorzystanie z pomocy przy przekształcaniu działalności w spółkę, co wiąże się oczywiście z konkretnymi kosztami.

Koszt przekształcenia działalności w spółkę z o.o.

Na koszty przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. składa się kilka elementów:

 • wynagrodzenie księgowego lub biegłego rewidenta za ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorstwa – waha się ono w granicach od 1000 do 1500 zł;

 • koszt sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy – plan ten obowiązkowo musi przybrać formę aktu notarialnego. Maksymalna taksa notarialna w tym przypadku wynosi 246 zł (200 zł + VAT), przy czym notariusz może oczywiście zaoferować upust cenowy od swojego wynagrodzenia;

 • opłata sądowa od wniosku do sądu o wyznaczeniu biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia – opłata ta jest stała i wynosi 300 zł;

 • koszt opinii wyznaczonego przez sąd biegłego rewidenta – wysokość wynagrodzenia jest tutaj uzależniona od wielkości przekształcanego przedsiębiorstwa i waha się od 1500 do nawet 5000 zł;

 • koszt sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – umowa ta, podobnie jak plan przekształcenia przedsiębiorcy, musi przybrać formę aktu notarialnego. Wysokość taksy notarialnej jest tutaj uzależniona od wysokości kapitału zakładowego tworzonej spółki z o.o. Obecnie minimalna wartość takiego kapitału wynosi 5000 zł. Biorąc pod uwagę tę wartość, maksymalne koszty sporządzenia umowy nowej spółki z o.o. wyniosą nie więcej niż 1000 zł. Notariusz także i w tym przypadku może zastosować upust cenowy od swojego wynagrodzenia;

 • opłata sądowa za rejestrację spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym – opłata ta jest stała i wynosi 250 zł;

 • opłata za wpis spółki do Monitora Sądowego i Gospodarczego w wysokości 100 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, koszt przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. będzie wahał się od 7500 do 12 500 zł – przy założeniu, że kapitał zakładowy nowej spółki będzie ustalony na minimalnym ustawowym poziomie (5000 zł). Im wyższa będzie wartość przekształcanego przedsiębiorstwa oraz nowego kapitału, tym wyższe będą także koszty związane z całą procedurą przekształceniową. 

Dodatkowe koszty związane z przekształceniem działalności w spółkę z o.o.

Powyższe wyliczenie stanowi zaledwie niezbędne minimum w zakresie kosztów pojawiających się przy dokonywaniu przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową. Przejście przez całą procedurę oznacza z jednej strony możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o., z drugiej jednak generuje nowe koszty dla właściciela takiej spółki.

Po pierwsze spółka z o.o. jest znacznie bardziej skomplikowaną formą prowadzenia działalności niż jednoosobowy biznes. W związku z tym konieczne staje się wówczas korzystanie z pomocy doświadczonego prawnika oraz księgowej. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także konieczności sporządzania prawidłowych uchwał wspólników. Jeśli przedsiębiorca nie posiada stosownej wiedzy w tym zakresie, nie poradzi sobie z tymi obowiązkami samodzielnie. Wynagrodzenie prawnika oraz księgowej jest bardzo zróżnicowane, w praktyce sprowadza się do zakupienia stałej obsługi spółki rozliczanej miesięcznie. Im większa będzie spółka, tym większe będą koszty oferowanego wsparcia prawnego i księgowego – miesięcznie wiąże się to z wydatkiem ok. 1000–2000 zł. Oczywiście na rynku istnieje wiele firm, które oferują poradnictwo po znacznie niższych cenach – konieczne jest więc uprzednie sprawdzenie ofert co najmniej kilku firm prawniczych i księgowych, a dopiero później wybór jednej z nich. 

Korzyści z przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Mimo że przekształcenie działalności w spółkę z o.o. początkowo może wydawać się dosyć kosztowne, podjęcie takiej decyzji wiąże się z kilkoma zaletami:

 • ustaje obowiązek opłacania składek do ZUS-u, ponieważ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zwolnione z tej daniny;

 • spółka z o.o. może zostać zwolniona z podatku CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) – według zapowiedzi polskiego rządu ma to się stać jeszcze w 2021 roku. Spółka będzie miała prawo skorzystać z takiego zwolnienia, jeśli zdecyduje się spożytkować swój zysk na rozwój działalności gospodarczej;

 • możliwość ubiegania się o dotacje przeznaczone wyłącznie dla spółek prawa handlowego. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze część dofinansowań jest po prostu zablokowana i nie mogą z nich korzystać;

 • wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za długi spółki, co nie jest możliwe w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;

 • spółka z o.o. posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową, może więc samodzielnie zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, jak również pozywać i być pozywana. Odpowiedzialność wspólników takiej spółki jest znacznie bardziej ograniczona, niż ma to miejsce w przypadku odpowiedzialności jednoosobowego przedsiębiorcy.

Podsumowanie

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do przekształcenia się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (także w formie jednoosobowej). Można tego dokonać na każdym etapie prowadzenia działalności, przy czym będzie się to zawsze wiązało z koniecznością poniesienia kosztów przekształceniowych (głównie w zakresie wynagrodzenia notariusza, biegłego rewidenta oraz opłat sądowych). Powołanie do życia spółki z o.o. oznacza co do zasady również powstanie dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną i księgową takiego podmiotu. Zaletą spółki z o.o. jest jednak brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów