Poradnik Przedsiębiorcy

Raport kasowy - wzór z omówieniem

Raport kasowy odzwierciedla stan gotówki znajdującej się w kasie. Składa się z zestawienia uporządkowanych, ponumerowanych faktur i rachunków zapłaconych gotówką oraz dowodów wpłat do kasy (KP) i wypłat z kasy firmy (KW).

Do sporządzenia raportu kasowego (nie mylić z raportem z kasy fiskalnej) zobowiązane są jednostki samodzielnie monitorujące przepływy gotówkowe w firmie (regulujące zobowiązania gotówką oraz przyjmujące wpłaty gotówkowe). Raport kasowy sporządzany jest za okresy przyjęte w instrukcji kasowej jako okresy rozliczeniowe, jednak nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca.

Raport kasowy - podstawowe elementy

Raport kasowy powinien zawierać takie elementy, jak:

  • oznaczenie firmy np. pieczątka firmowa,

  • oznaczenie dokumentu oraz jego kolejny numer - można stosować numerację ciągłą lub numerację wskazującą określoną kasę, rok obrachunkowy, miesiąc i dzień, np. Kasa2/ /2015/06/1,

  • określenie okresu, za który raport został sporządzony - czas ten powinien być zgodny z założeniami przyjętymi w instrukcji kasowej,

  • nazwę rejestru,

  • wyszczególnienie wszystkich operacji (treść, numer dowodu źródłowego, data oraz oznaczenie osoby pobierającej / wpłacającej środki pieniężne),

  • numer konta przeciwstawnego - numery kont, na które, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, odnoszone są operacje gospodarcze ujęte w raporcie kasowym,

  • wyliczenie obrotów, stanu początkowego i końcowego kasy - saldo RK może być wyłącznie dodatnie, gdyż fizycznie niemożliwe jest wypłacenie większej kwoty pieniędzy niż faktycznie znajduje się w kasie; jeśli raport kasowy prezentuje saldo ujemne najczęściej wiąże się to z błędem ewidencyjnym lub rachunkowym,

  • liczbę załączników (do sporządzonego RK należy załączyć wszelkie źródłowe dokumenty kasowe oraz zastępcze dowody księgowe),

  • podpis kasjera oraz data sporządzenia RK,

  • datę zatwierdzania raportu.

Do pobrania:

pdf
RAPORT KASOWY RK Nr1.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
RAPORT KASOWY RK Nr.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Okres przechowywania raportu okresowego

Dokumentację kasową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.