Poradnik Przedsiębiorcy

Raport kasowy - wzór z omówieniem

Raport kasowy odzwierciedla stan gotówki znajdującej się w kasie. Sporządzany jest na podstawie dowodów szczegółowo opisujących obrót gotówkowy. Jednak nie każda firma zobowiązana jest do jego sporządzenia. Sprawdź, jak sporządzić raport kasowy!

Raport kasowy - podstawowe informacje

Raport kasowy składa się z zestawienia m.in. uporządkowanych, ponumerowanych faktur i rachunków zapłaconych gotówką, wniosków i rozliczeń zaliczek oraz dowodów wpłat do kasy (KP) i wypłat z kasy firmy (KW).

Do sporządzenia raportu kasowego (nie mylić z raportem z kasy fiskalnej) zobowiązane są jednostki samodzielnie monitorujące przepływy gotówkowe w firmie (regulujące zobowiązania gotówką oraz przyjmujące wpłaty gotówkowe). Raport kasowy sporządzany jest za okresy przyjęte w instrukcji kasowej jako okresy rozliczeniowe, jednak nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca. Sporządzany jest on zazwyczaj przez kasjera. 

Raport kasowy zostaje przekazany osobie zajmującej się księgowością jednostki, natomiast kopia pozostaje w bloku raportów. Raport ten stanowi podstawę wpisów na koncie "Kasa". Przy czym przychody ujmuje się na stronie debetowej (Dt), natomiast rozchody na kredytowej (Ct). 

Do pobrania:

pdf
RAPORT KASOWY RK Nr1.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
RAPORT KASOWY RK Nr.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Raport kasowy - podstawowe elementy

Raport kasowy jako dokument księgowy, powinien zawierać szereg podstawowych elementów. Zaliczamy do nich:

  • dane firmy np. pieczątka firmowa,

  • oznaczenie dokumentu oraz jego kolejny numer - można stosować numerację ciągłą lub numerację wskazującą określoną kasę, rok obrachunkowy, miesiąc i dzień, np. Kasa1/2020/01/1,

  • określenie okresu, za który raport został sporządzony - czas ten powinien być zgodny z założeniami przyjętymi w instrukcji kasowej,

  • nazwę rejestru,

  • wyszczególnienie wszystkich operacji (treść, numer dowodu źródłowego, data oraz oznaczenie osoby pobierającej / wpłacającej środki pieniężne),

  • numer konta przeciwstawnego - numery kont, na które, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, odnoszone są operacje gospodarcze ujęte w raporcie kasowym,

  • wyliczenie obrotów, stanu początkowego i końcowego kasy - saldo raportu wykazuje się tylko w wartości dodatniej, ponieważ fizycznie nie jest możliwe wypłacenie większej kwoty pieniędzy niż wartości znajdującej się w kasie; w przypadku gdy raport kasowy wskazuje saldo ujemne najczęściej spowodowane jest to błędem ewidencyjnym lub rachunkowym,

  • liczbę załączników - do raportu należy załączyć dokumentu źródłowe kasowe oraz zastępcze dowody księgowe,

  • podpis kasjera oraz data sporządzenia raportu,

  • datę zatwierdzania raportu.