0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 sierpnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców wykonujących krótkoterminową pracę, m.in. obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji. Jedna z nich to rejestracja oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców, która już nie będzie bezpłatna.

Znowelizowana ustawa ma na celu wprowadzenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących wdrożenia przez państwa członkowskie warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców (dyrektywa 2014/36/UE z dnia 26.02.2014 r.).

Jakie zmiany od 2018 roku?

Sezonowa praca a rejestracja oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców

Od nowego roku zostanie wprowadzone zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców. Będzie ono wydawane przez starostę, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy zamierzającego powierzyć pracę cudzoziemcowi, na okres maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli:

 • podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dołączy informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub w oparciu o negatywne wyniki rekrutacji organizowanej u podmiotu);

 • wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących podobną pracę na podobnym stanowisku i w tym samym wymiarze czasu pracy.

Uwaga!

Od 2018 roku zostanie wprowadzone zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców.

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków będą mieli cudzoziemcy, którzy co najmniej raz w ciągu 5 poprzednich lat wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Co będzie zawierało takie zezwolenie na pracę sezonową?

 • podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi oraz w przypadku pracy tymczasowej podmiot użytkownik,

 • rodzaj umowy,

 • minimalne wynagrodzenie za pracę cudzoziemca,

 • wymiar czasu pracy,

 • liczbę godzin pracy w miesiącu lub tygodniu,

 • okres ważności zezwolenia na pracę sezonową.

Starosta będzie mógł wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuowania pracy u dotychczasowego podmiotu lub w celu wykonywania pracy u innego podmiotu jeżeli:

 • cudzoziemiec wjechał na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej,

 • cudzoziemiec wjechał na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego w związku z wpisanym do ewidencji wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Uwaga!

W pewnych sytuacjach starosta będzie mógł wydać decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi będzie musiał dokonać jednorazowej opłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę cudzoziemca w przypadku składania:

 • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,

 • wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową,

 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

Rejestr pracy cudzoziemców

Zostanie również stworzony rejestr pracy cudzoziemców. Będzie on zawierał:

 • zezwolenia na pracę (wydawane przez wojewodę na okres do 3 lat),

 • nowe zezwolenia na pracę sezonową,

 • oświadczenia składane w celu wpisu do ewidencji,

 • informacje starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

 1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi będzie zawierało klauzulę: “jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Praca na podstawie tego oświadczenia będzie mogła być wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

 1. Rejestracja oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców nie będzie już bezpłatna, będzie kosztowała 30 zł.

 1. W przypadku uznania przez rząd, że oświadczenie o zatrudnieniu zostało złożone dla pozoru albo zostanie wykorzystane przez cudzoziemca w innym celu niż podjęcie pracy, oświadczenie to może nie zostać wpisane do ewidencji.

 1. Wykorzystanie wydanych oświadczeń będzie lepiej monitorowane przez urzędy pracy i służby kontrolne, dzięki obowiązkowi informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Wszystkie te zmiany mają na celu, dzięki monitorowaniu zatrudnienia cudzoziemców, m.in. zapobieganie nielegalnym zatrudnieniom. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie 1.01.2018 r., poza przepisami dotyczącymi oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy (te wejdą w życie 3.12.2018 r.) oraz przepisami dotyczącymi przekazywania przez Organy Krajowej Administracji Sądowej starostom i wojewodom informacji o podmiotach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom (wejście w życie 1.07.2018 r.).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów