Poradnik Przedsiębiorcy

Fundusz Pracy - wszystko co powinieneś wiedzieć

Wśród składek odprowadzanych od wynagrodzenia można wyróżnić składkę na Fundusz Pracy. Ale czy wiemy, w jakim celu jest on tworzony? Ile wynosi składka i przez kogo jest finansowana? Kiedy nie trzeba opłacać FP, a kiedy jest obowiązkowy? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Czym jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej. Gromadzone na nim środki są przeznaczane na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pieniądze te przeznaczone są w szczególności na aktywizację osób bezrobotnych, czyli:

 • zasiłki dla bezrobotnych,

 • prace interwencyjne,

 • roboty publiczne,

 • szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych,

 • rozwój pośrednictwa zawodowego,

 • rozwój systemów informatycznych,

 • badania rynku pracy.

Oprócz tego ze środków gromadzonych na tym funduszu pokrywane są koszty związane ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz innych związanych. 

Ile wynosi składka na Fundusz pracy i kto ją finansuje?

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane przez pracodawców mają wysokość 2,45% podstawy wymiaru. Nie finansuje ich pracownik - są pokrywane wyłącznie przez pracodawcę. Oprócz tego Fundusz pracy zasilany jest również z następujących środków:

 • składek obowiązkowo odprowadzanych przez przedsiębiorców,

Za kogo opłacane są składki na Fundusz Pracy

Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy rodzi się w momencie objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi. Oznacza to, że składkę FP nie odprowadza się wyłącznie z wynagrodzeń ze stosunku pracy, ale także z umów cywilnoprawnych oraz obowiązkowych składek opłacanych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawę opłacania składki na Fundusz Pracy stanowi  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych jest to zwykle uzyskane wynagrodzenie.

Kiedy nie trzeba opłacać składki na Fundusz Pracy?

W kilku przypadkach można skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy. Przedsiębiorcy nie muszą odprowadzać składek na FP za:

 1. pracowników powracających z urlopu:

  • macierzyńskiego,

  • rodzicielskiego,

  • wychowawczego

przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie takiego pracownika do pracy,

 1. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które ukończyły 50. rok życia, a przed rozpoczęciem pracy przez co najmniej 30 dni pozostawały w rejestrze bezrobotnych (okres zwolnienia wynosi tutaj 12 miesięcy),

 2. osoby skierowane z urzędu pracy, które nie ukończyły 30 lat, przez 12 miesięcy,

 3. kobiety, które ukończyły 55 lat, oraz mężczyźni powyżej 60. roku życia,

 4. pracowników, którzy ze wszystkich posiadanych tytułów nie osiągają wynagrodzenia o wartości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w danym roku.

Fundusz Pracy nie musi być również opłacany, gdy dany zakład pracy nie zatrudnia ani jednego pracownika na podstawie stosunku pracy. Niezależnie od tego, jakie wynagrodzenie osiągają zleceniobiorcy, przedsiębiorca nie musi naliczać od niego składki na FP.

Ze składek na Fundusz Pracy są również zwolnieni sami przedsiębiorcy w sytuacji, gdy opłacają składki w preferencyjnej wysokości.