0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - zmiany od 1.01.2018 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz powszechniejsze w Polsce jest zatrudnianie cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Wiąże się to z brakami kadrowymi wśród polskich obywateli. Cudzoziemcy najczęściej są zatrudniani do prac krótkoterminowych i fizycznych. W związku z tym od 2018 roku zostaną wprowadzone zmiany dotyczące m.in. zatrudniania do prac sezonowych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy

Od 1 stycznia 2018 roku zostanie znowelizowana ustawa o promocji i instytucjach rynku z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Do polskiego prawa zostanie wdrożona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania). Dotyczy ona m.in. obywateli Armenii, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

Zatrudnianie cudzoziemców - jak jest teraz?

Aktualnie, aby możliwe było zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, konieczne jest zezwolenie na pracę lub oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę na maksymalnie 3 lata.  Z kolei oświadczenie umożliwia wykonywanie pracy przez okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych. Wydawane jest jedynie obywatelom Armenii, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji i Ukrainy, którzy posiadają jeden z poniższych dokumentów:

 • wiza,
 • ruch bezwizowy,

 • zezwolenie na pobyt czasowy.

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku

Poza dotychczas obowiązującym zezwoleniem na pracę  zostanie wprowadzone dodatkowe zezwolenie na pracę sezonową. Ten dokument będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu zatrudniającego cudzoziemca. Dzięki niemu będzie on mógł wykonywać legalnie pracę przez okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Co ważne, zezwolenie na pracę sezonową będzie mógł otrzymać każdy obywatel państw trzecich.

Ważne!

Od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywało dodatkowe zezwolenie na pracę sezonową wydawane na okres maksymalnie 9 miesięcy.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę sezonową, będą musiały zostać wykonane następujące kroki:

 1. Przeprowadzenie testu rynku pracy - na podstawie rejestru bezrobotnych i osób poszukujących pracy oraz w oparciu o negatywne wyniki procesu rekrutacyjnego można ocenić lokalny rynek pracy. Aby ubiegać się o zezwolenie na pracę sezonową, konieczne jest otrzymanie od starosty informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

 2. Złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wraz z powyższą informacją od starosty (na wydanie decyzji PUP będzie miał 7 dni).

 3. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, wniosek zostanie wpisany do rejestru.

 4. Po zarejestrowaniu wniosku cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się o wizę.

 5. Po otrzymaniu wizy będzie możliwe zatrudnienie cudzoziemca, przy czym jego wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę na podobnych stanowiskach i w tym samym wymiarze czasu pracy.

Uwaga!

Jeżeli zezwolenie na pracę wygaśnie, można ubiegać się o kolejne, przy czym jeśli praca będzie kontynuowana u tego samego podmiotu, na tych samych warunkach, nie ma potrzeby ponownego wykonywania testu rynku pracy.

Odmowa wydania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy

Może się zdarzyć, że zostanie wydana odmowa wydania zezwolenia na pracę. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli wniosek o wydanie zezwolenia nie będzie pokrywał się z rzeczywistym zamiarem powierzenia pracy cudzoziemcowi lub jeśli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę dla innego podmiotu. Takie skutki będzie powodowało również podanie we wniosku fałszywych informacji

Czego jeszcze dotyczą zmiany od 2018 roku?

Zmianie ulegnie również procedura oświadczeniowa dotycząca wydawania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Od nowego roku, aby oświadczenie zostało wpisane do ewidencji, konieczne będzie spełnienie następujących warunków:

 • posiadanie przez cudzoziemca obywatelstwa jednego z państw zza wschodniej granicy;

 • wykonywanie przez cudzoziemca pracy, która nie jest jednocześnie pracą sezonową;

 • wykonywanie pracy przez maksymalnie 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych (na podstawie tego oświadczenia).

Dodatkowo, celem niwelowania nadużyć, od nowego roku powstanie obowiązek informowania przez pracodawcę o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Pracodawca będzie musiał także podpisać oświadczenie, że dane podane we wniosku oraz złożone dokumenty są prawdziwe.

Od 2018 roku nowym rozwiązaniem będzie też zezwolenie wielosezonowe, dzięki któremu pracodawca będzie mógł otrzymać wpis do ewidencji pracy sezonowej na okres maksymalnie 3 lat.

Zatrudnianie cudzoziemców - nie każdy pracodawca będzie mógł to zrobić

Aby zatrudnić cudzoziemca, pracodawca musi spełniać pewne wymogi, m.in. nie może być:

 • karany z tytułu przestępstw przeciw pokojowi,

 • karany z tytułu przestępstw przeciw naruszaniu praw pracowniczych,

 • karany z tytułu fałszowania dokumentów,

 • powiązany z osobami karanymi z wyżej wymienionych powodów.

Zgody nie otrzyma również pracodawca, który nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

W związku ze zmianami na polskim rynku pracy związanymi ze spadkiem bezrobocia i trudnościami ze zrekrutowaniem właściwych kandydatów do pracy, rząd wychodzi naprzeciw coraz chętniej przyjeżdżającym do Polski w celu poszukiwania pracy cudzoziemcom. Warto zapoznać się ze zbliżającymi się zmianami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów