0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skierowanie na badania lekarskie 2024 r.- wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy zatrudniającego pracowników, jest dbanie i przestrzeganie przepisów BHP. Jednym z nich jest skierowanie na badania lekarskie pracownika do lekarza medycy pracy, w celu przeprowadzenia badań, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w określonych przez pracodawcę warunkach.

Wzór takiego skierowania na badania medycyny pracy został ściśle określony jako załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Pobierz darmowy wzór skierowania na badania lekarskie 2024 r. w formacie PDF lub DOCX!

Do pobrania:

Skierowanie na badania lekarskie.pdf
Skierowanie na badania lekarskie.docx

Dwa egzemplarze skierowania na badania lekarskie

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi skierowanie na badania w dwóch egzemplarzach. Jeden jest przeznaczony dla lekarza medycy pracy przeprowadzającego badania, natomiast drugi zachowuje pracownik. Pracodawca wykonuje kopię wydanego skierowania i przechowuje je w aktach osobowych wraz z orzeczeniem lekarskim.

Jak wypełnić nowe skierowanie na badania lekarskie?

Na samym początku należy wskazać, na jaki rodzaj badań jest kierowany pracownik. Wyróżniamy trzy rodzaje:

 • wstępne – na te badania kierowany jest pracownik na początku zatrudnienia,
 • okresowe – po upływie ważności badań wstępnych,
 • kontrolne – w pozostałych przypadkach, np. gdy pracownik wraca do pracy po chorobie dłuższej niż 30 dni.

Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać w pierwszej części dane osobowe pracownika:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL, należy podać serię i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość, natomiast w przypadku osoby przyjmowanej do pracy – datę urodzenia,
 • adres zamieszkania - w przypadku osoby przyjmowanej do pracy, pole dotyczące adresu na skierowaniu powinno pozostać puste,
 • stanowisko pracy.

W części dotyczącej określenia stanowiska/stanowisk pracy należy wymienić rodzaje wykonywanych prac lub podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania wraz z podaniem orientacyjnej liczby godzin dziennie, miesięcznie lub rocznie.

Skierowanie na badania lekarskie musi również zawierać opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku/stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.

Opis warunków pracy:

I., II., III. Czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne: należy wpisać wyniki ostatnich pomiarów, podając nazwę czynnika i wielkość narażenia:

 • stężenie lub natężenie (parametry, wielkość i jednostkę),
 • krotność wartości dopuszczalnej.

IV. Czynniki biologiczne: należy wpisać nazwy lub rodzaje czynników, a także źródło czynnika.
V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne: należy wymienić czynniki niebezpieczne i uciążliwe oraz inne wynikające ze sposobu wykonywania pracy.

Łączna liczba czynników niebezpiecznych: należy wprowadzić łączną liczbę czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu.

Orzeczenie lekarskie

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

 • brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo
 • istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Lekarz prowadzący badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla osoby badanej oraz dla pracodawcy. Orzeczenie należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Skierowanie na badania lekarskie

Kiedy pracownika nie trzeba wysyłać na badania?

Sytuacje, w których pracodawca jest zwolniony z wysłania pracownika na wstępne badania lekarskie, zostały wymienione w art. 229 § 111 Kodeksu pracy.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie następujących obowiązków dotyczących:

 • badań okresowych pracowników, którym podlegają na podstawie art. 229 § 2 zdanie pierwsze ustawy Kodeks pracy),
 • wydawania przez pracodawcę skierowań na badania okresowe na podstawie art. 229 § 4a Kodeksu pracy),
 • badań okresowych po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi lub po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami na podstawie art. 229 § 5 Kodeksu pracy).

Co ważne po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Skierowanie na badanie lekarskie wFirma!

W systemie wFirma istnieje możliwość wystawienia skierowań na badania dla wielu pracowników jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć pracowników z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, a następnie wybrać opcję WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE. Dla każdego z pracowników otworzy się okno z możliwością doprecyzowania rodzaju badań oraz wprowadzenia opisu zajmowanego stanowiska.

Skierowanie na badania lekarskie medycyny pracy

Jeżeli w oknie ustawienia drukowania zaznaczymy “zapisz w dokumentach” to po ostatecznym zatwierdzeniu (kliknięciu “Drukuj” w oknie ustawienia drukowania) skierowanie zostanie zapisane na dysku w formie pdf, a także w zakładce “Dokumenty” pracownika, dla którego skierowanie na badania lekarskie zostało stworzone.

Podsumowanie - skierowanie na badania lekarskie

Wzór skierowania na badania lekarskie jest ściśle określany przepisami prawa, dlatego warto korzysta z dostępnych wzorów. Natomiast wiele placówek medycznych wymaga wypełnienia na własnych wzorach, dlatego warto upewnić się jak powinno być wystawione skierowanie na badanie lekarskie.

Najczęściej zadawane pytania

 • Kto ponosi koszt badań lekarskich pracownika?

  Koszt badań lekarskich zawsze ponosi pracodawca.
 • Pracownik jest zwolniony z wykonywania pracy na czas badań lekarskich i czas niezbędny na dotarcie do ośrodka badań. Nie oznacza to jednak całego wolnego dnia.
 • Tak, obowiązek wykonywania badań lekarskich wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Niedopełnienie tego obowiązku przez każdą ze stron, wiąże się z konsekwencjami zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów