Poradnik Przedsiębiorcy

Dzień podpisania umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy

Niewiele osób pamięta, że podpisanie umowy o pracę nie zawsze wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy, gdyż dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy w terminie innym niż samo podpisanie umowy o pracę. Zatem, czy można ją wypowiedzieć przed rozpoczęciem wykonywania poleconych obowiązków? Czy dzień ustawowo wolny może być dniem nawiązania stosunku pracy?

Stosunek pracy a dzień podpisania umowy

Warto wiedzieć, kiedy następuje stosunek pracy i w jakim stopniu umowa o pracę wpływa na jego nawiązanie. Stosunek pracy to więź prawna, która łączy pracodawcę i pracownika. Zaistnienie tej więzi nie jest jednak samoczynną konsekwencją zawarcia umowy o pracę. Potwierdza to 22 art. Kp:

Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

W związku z powyższym podstawowym warunkiem zaistnienia stosunku pracy jest podjęcie pracy mającej cechy zatrudnienia pracowniczego. Co ważne, stosunek pracy nie musi następować w momencie podpisania umowy o pracę. Bez względu na to, czy pracownik wykonywał swoje obowiązki wynikające z umowy, nawiązanie stosunku pracy powstaje w dniu, który widnieje w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy lub w dniu podpisania umowy o pracę, jeżeli umowa nie przewiduje dnia rozpoczęcia pracy.

Jest to zgodne z przepisami Kodeksu pracy.

Art. 26. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Podpisanie umowy o pracę w dzień ustawowo wolny

Dość często, w celu zachowania ciągłości zatrudnienia, pracodawcy proponują podpisanie nowej umowy o pracę w dzień ustawowo wolny tak by pomiędzy zawartymi umowami nie wystąpił nawet dzień przerwy. Przepisy prawa pracy nie zabraniają zawarcia umowy w dni ustawowo wolne, dlatego też stosunek pracy może być nawiązany od dnia, który jest dniem wolnym od pracy. Ciągłość zatrudnienia ma istotny wpływ przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego.

Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy

Czy można wypowiedzieć umowę przed podjęciem stosunku pracy? Jest to możliwe w przypadku, gdy pracodawca i pracownik zdecydują się nawiązać stosunek pracy w inny dzień niż jej podpisanie. Od momentu, w którym pracownik podpisze umowę, obie strony obowiązują zasady w niej zawarte. To znaczy, że można wypowiedzieć umowę zanim doszło do nawiązania stosunku pracy, ale z właściwym dla danego rodzaju umowy okresem wypowiedzenia.

Ważne!

Okres pomiędzy zawarciem umowy a wyznaczonym w umowie dniem rozpoczęcia pracy nie jest okresem zaliczającym się do okresu zatrudnienia pracownika, zatem pracownikowi w tym czasie nie przysługują prawa wynikające ze stosunku pracy.

Podsumowując, umowę o pracę można podpisać w dzień ustawowo wolny, tak samo można ten dzień ustalić, jako moment nawiązania stosunku pracy. W przypadkach, w których strony podpisały umowę przed nawiązaniem stosunku pracy, wypowiedzenie przysługuje pracodawcy i pracownikowi zgodne z rodzajem umowy jaką między sobą zawarli.