0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja samochodu sprowadzonego z Unii

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często sprowadzają samochody z zagranicy w obrębie Unii Europejskiej chociażby dlatego, że koszt takiej transakcji może być niższy od zakupu w kraju. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak powinna wyglądać rejestracja samochodu sprowadzonego z Unii

Regulacje stanowiące o obowiązku rejestracji ww. pojazdów zawiera Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W szczególności art. 71 ust. 7 mówi, że właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej zobowiązany jest zarejestrować go na terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia.

Takiej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce jego zamieszkania. Wówczas pojazdem można poruszać się po terenie kraju po wydaniu dowodu rejestracyjnego, zalegalizowaniu tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej.

W przypadku grupy jednostek organizacyjnych bądź przedsiębiorstwa wielozakładowego, które jest jednocześnie właścicielem samochodu, rejestracji należy dokonać u starosty powiatowego właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy. Prawo do rejestracji posiada wtedy kierownik zakładu lub jednostka upoważniona przez posiadającego pojazd.

Kompletacja dokumentów

W zależności od kogo nastąpi zakup samochodu, komplet dokumentów będzie się różnił. Przy zakupie od osoby fizycznej otrzymanym dowodem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży, natomiast kiedy sprzedającym będzie przedsiębiorca, potwierdzeniem będzie rachunek bądź faktura. Warto dodać, że aby zaoszczędzić na tłumaczeniach potwierdzeń na język polski, można sporządzić umowy dwujęzyczne. Pozostałe dokumenty, jakie sprzedawca powinien nam przekazać to:

 • karta pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • dokument potwierdzający wyrejestrowanie (jeśli zostało dokonane przed sprzedażą),
 • dwa komplety kluczyków.

Tymczasowa rejestracja pojazdu za granicą

Zebrawszy już wszystkie potrzebne dokumenty należy udać się do najbliższego lokalnego wydziału komunikacji w kraju, z którego sprowadzany jest samochód. Wówczas trzeba wykupić skierowanie na wyrobienie tablic rejestracyjnych tymczasowych. Można również pomyśleć o zakupie tymczasowej polisy ubezpieczeniowej.

Tłumaczenia niezbędnych dokumentów

Następnym krokiem, jaki czeka właściciela sprowadzanego pojazdu jest przetłumaczenie istotnych przy procesie rejestracji dokumentów. Jest to konieczne z uwagi na fakt, iż krajowe urzędy nie akceptują dokumentacji w językach obcych. Co ważne, tłumaczenie musi zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego, najlepiej opatrzone jego pieczęcią.

Konieczna kontrola techniczna

Kontrola techniczna samochodu jest obowiązkiem właściciela pojazdu, a wiec nie można o niej zapomnieć. W tym celu należy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie otrzymamy zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Urząd celny

W ciągu 14 dni od daty zakupu (przekroczenia granicy) samochodu należy udać się do właściwego według miejsca zamieszkania urzędu celnego, aby złożyć deklarację uproszczonego nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U). Następnie właściciel pojazdu musi dokonać wpłaty obliczonego podatku akcyzowego na konto bankowe urzędu w terminie 30 dni.  Obecnie obowiązujące stawki podatkowe dla samochodów nowych i używanych sprowadzanych z Unii Europejskiej:

 • 3,1% - dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 2000 cm3,
 • 18,6% - dla pojazdów o pojemności skokowej silnika powyżej 2000 cm3.

Następnie należy wypełnić wniosek o wydanie "Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym", który należy dołączyć do deklaracji AKC-U. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dokumenty jakie należy dołączyć to:

 • dowód zakupu (faktura, umowa kupna-sprzedaży),
 • kartę pojazdu, jeżeli nabywca ją posiada,
 • dokumenty wyrejestrowania samochodu z kraju, w którym został zakupiony,
 • zaświadczenie o badaniu technicznym,

dodatkowo także:

 • deklarację AKC-U,
 • wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy.

Urząd skarbowy - brak obowiązku zapłaty podatku VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywając pojazd z kraju Unii Europejskiej od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub komisu poprzez fakturę marżę - nie trzeba płacić podatku VAT. Pomimo to, należy złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-24, czyli wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT-25)  Nabywca powinien także dostarczyć wymagane dokumenty, tj.: karta pojazdu, potwierdzenie płatności opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, formularz VAT-24, kserokopię, oraz oryginały - do wglądu - dokumentów nabycia wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym pieczęcią przez tłumacza przysięgłego. W przypadku prawidłowego złożenia wszystkich dokumentów zaświadczenie VAT-25 wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, do odbioru osobiście przez podatnika bądź za pośrednictwem poczty.

Urząd skarbowy - obowiązek zapłaty podatku VAT

Zapłata podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu będzie zależeć od tego czy doszło do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też nie. W sytuacji, gdy nowy samochód, który nie spełnia definicji  towaru używanego wg ustawy o VAT, jest przedmiotem transakcji pomiędzy czynnymi podatnikami VAT - występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu. Warunkiem jest, aby pojazd został zakupiony przez nabywce na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli nastąpi transakcja WNT oraz środek transportu ma być zarejestrowany na terenie kraju lub nie podlega rejestracji, ale będzie użytkowany w Polsce, wówczas podatnik jest zobowiązany do:

 • złożenia wniosku zawierającego informację o WNT (VAT-23),
 • wpłaty należnego podatku VAT w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT.

Do dokumentacji należy dołączyć fakturę potwierdzającą zakup oraz dowód uiszczenia podatku. Poprawnie złożona informacja jest podstawą do wydania przez urząd skarbowy w przeciągu 7 dni od daty jej dostarczenia, zaświadczenia 

Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdu

Ostatnią z czynności jest dostarczenie kompletnych dokumentów, wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu do właściwego Wydziału Komunikacji. Składając dokumenty właściciel pojazdu otrzyma tymczasowy dowód rejestracyjny, tablice oraz nalepkę kontrolną na szybę. W praktyce właściwy dowód rejestracyjny jest dostępny do odbioru po około 30 dniach. Co istotne, do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty ekologicznej (recyklingowej) wpłaconej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszącej 500 zł. Jest ona wymagana na pokrycie przyszłych kosztów złomowania samochodu.

Nabywca pojazdu po przejściu wszystkich etapów, narażając swój portfel na uszczuplenie z racji koniecznych do uiszczenia opłat, może bez problemu cieszyć się z zakupionego samochodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów