0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kody PKD w IT i ich wpływ na stawkę ryczałtu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność usługowa, w której przedmiotem sprzedaży są usługi niematerialne, charakteryzuje się zazwyczaj wysokimi przychodami i niskimi kosztami. Grupą podatników, u których występuje taka proporcja przychodów i kosztów, jest branża IT, w szczególności testerzy i programiści. Aby uniknąć płacenia wysokich podatków, warto poznać formę opodatkowania, jaką jest ryczałt. Sprawdźmy, jak kody PKD w IT wpływają na stawkę ryczałtu!

Dwie stawki ryczałtu – 8,5% lub 12%

Od 2022 roku branża IT porusza się w obrębie dwóch stawek ryczałtu, czyli 8,5% lub 12%. Są to o wiele niższe stawki podatku niż 12%/32% w przypadku skali podatkowej czy 19% dla podatku liniowego. Niższa stawka ryczałtu rekompensuje brak możliwości uwzględniania kosztów przy wyliczaniu podatku.

Kody PKD w IT determinują prawo do stosowania stawki ryczałtu w wysokości 8,5% lub 12%.

Kody PKD w IT na stawce 12% ryczałtu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie) stawka 12% dotyczy m.in. przychodów uzyskanych ze świadczenia usług:

 • związanych z wydawaniem:

  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;

 • związanych z:

  • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), 

  • oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), 

  • usługami objętymi grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), 

  • doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), 

  • usługami w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), 

  • zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Kody PKD dla testera

Tester, który chce korzystać ze stawki 12% ryczałtu, powinien wykonywać usługi objęte PKD takim jak:

 • 62.01, czyli szeroko rozumiana działalność związana z oprogramowaniem lub
 • 62.02, czyli usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

W ramach najczęściej wybieranego PKD, czyli 62.01, świadczone usługi polegają na:

 • pisaniu, modyfikowaniu, badaniu, dokumentowaniu i wspomaganiu oprogramowania w tym pisaniu zleceń sterujących programami dla użytkowników; 
 • analizowaniu, projektowaniu systemów gotowych do użycia, w tym rozbudowie, tworzeniu, dostarczaniu dokumentacji oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika;
 • pisaniu programów na zlecenie użytkownika;
 • projektowaniu stron internetowych.

Co ważne, PKD 62.01 rozumiane jest szeroko dla działalności związanej z oprogramowaniem, natomiast ze stawki ryczałtu 12% mogą korzystać w ramach tego PKD usługi właściwe dla PKWiU:

 • 62.01.1, czyli usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych;
 • 62.01.2, czyli oryginały oprogramowania komputerowego w tym gier i pozostałego oprogramowania komputerowego.

Jeżeli tester oprogramowania w ramach świadczonych usług dzieli się swoją wiedzą techniczną i doświadczeniem, a więc jego usługi mają charakter doradczy, to właściwą stawką ryczałtu jest 12%. Tak samo w przypadku, gdy tworzy tzw. testy automatyczne, a więc świadczy usługi związane z oprogramowaniem. 

Kody PKD dla programisty

Programista, który zdecydował się na ryczałt, może korzystać ze stawki 12% ryczałtu w przypadku, gdy świadczy usługi objęte kodem PKD:

 • 62.01, czyli szeroko rozumiana działalność związana z oprogramowaniem lub
 • 58.21, czyli usługi związane z wydawaniem gier komputerowych z wyłączeniem publikowania gier komputerowych online, lub
 • 58.29, czyli usługi związane z wydawaniem oprogramowania systemowego i użytkowego, takie jak:
  • tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania – systemów operacyjnych, programów użytkowych i pozostałych, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta.

Kody PKD dla pozostałej branży IT

Podatnik prowadzący działalność w branży IT, który nie świadczy usługi jako programista lub tester, również może korzystać ze stawki 12% ryczałtu. Polska Klasyfikacja Działalności w tym przypadku określa, że właściwym PKD dla pozostałej branży IT jest: 

 • 62.02, czyli doradztwo sprzętu komputerowego w zakresie PKWiU 62.02.10.0;
 • 62.03, czyli zarządzanie siecią i systemami informatycznymi, przy czym wyłącznie w zakresie PKWiU 62.03.1;
 • 62.09, czyli usługi instalowania oprogramowania w zakresie PKWiU 62.09.20.0.

Kody PKD w IT a stawka 8,5% ryczałtu

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi z zakresu IT, które nie wchodzą w zakres powyższych PKD objętych stawką 12% ryczałtu, może korzystać z niższej stawki podatku, jaką jest 8,5%. Wynika to z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o ryczałcie, zgodnie z którym stawka ryczałtu 8,5% przeznaczona jest dla przychodów z działalności usługowej, która nie została wymieniona w klasyfikacji pozostałych stawek ryczałtu, czyli w tym przypadku w stawce 12%. 

Jeżeli tester oprogramowania świadczy usługi objęte PKD: 

 • 62.02, ale dotyczące PKWiU 62.02.30.0, czyli usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego; 
 • 62.01, ale niezwiązane z programowaniem, czyli np. polegające na porównaniu, czy dana aplikacja/funkcja działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami, a po wykryciu błędów zgłasza nieprawidłowości do programistów

– to może skorzystać z niższej stawki ryczałtu, czyli 8,5%.

Tester, który wykonuje wyłącznie testy manualne, czyli pracę odtwórczą, która nie ma znamion usługi doradczej lub usługi związanej z programowaniem, może korzystać ze stawki ryczałtu 8,5%.

W przypadku programisty stawka 8,5% ryczałtu jest wykluczona przez to, że sam fakt świadczenia usług programowania wiąże się z usługą na oprogramowaniu, a ta z kolei opodatkowana jest stawką 12% ryczałtu.

Czy można jednocześnie korzystać ze stawki ryczałtu 8,5% i 12%?

Stawkę ryczałtu ustala się według świadczonej usługi. Oznacza to, że podatnik, który ma prawo do opodatkowania ryczałtem, może stosować różne jego stawki. Nie musi w tym celu wystawiać kilku faktur – osobno dla każdego rodzaju sprzedaży. Ważne jest, aby na fakturze zostały wyszczególnione konkretne pozycje sprzedaży.

Warto mieć na uwadze, że PKWiU nie jest obowiązkowym elementem faktury, jednak dodawanie ich na fakturze jest dodatkowym dowodem na rodzaj świadczonych usług.

Przykład 1.

Pan Jan korzysta ze zwolnienia z VAT, jest testerem oprogramowania i zawarł umowę B2B z firmą XYZ. Oprócz testów manualnych wykorzystuje ⅕ czasu pracy wynikającego z umowy na tworzenie testów automatycznych. W miesiącu pan Jan wystawia fakturę na kwotę 5000 zł. Jak powinien rozliczyć się ze sprzedaży na gruncie podatku dochodowego?

Testy manualne, które nie są związane z projektowaniem i programowaniem funkcjonalności, zajmują ⅘ czasu pana Jana, a więc sprzedaż w kwocie 4000 zł może być opodatkowana stawką 8,5% ryczałtu. Natomiast projektowanie testów automatycznych obejmuje ⅕ czasu, a więc sprzedaż w kwocie 1000 zł powinna być opodatkowana stawką ryczałtu 12%.

Jak wystawić fakturę na ryczałcie w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl w celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie po uzupełnieniu wymaganych pól należy wybrać właściwą stawkę ryczałtu dla przedmiotu sprzedaży. 

Kody PKD w IT

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w ewidencji przychodów w odpowiedniej stawce ryczałtu oraz w rejestrze VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów