Poradnik Przedsiębiorcy

Pomoc de minimis przy jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego

Niedawno rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej dotyczącej transportu. W związku z tym zakupiłem samochód ciężarowy. Słyszałem o możliwości jego jednorazowej amortyzacji w ramach specjalnego programu (pomoc de minimis). Chciałbym prosić o więcej szczegółów.

Janek, Toruń

 

Zgodnie z art. 22 k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mogą skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Limit jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis wynosi 50.000 EUR (w 2013 r. - 205.000 PLN).

O skorzystaniu z pomocy de minimis w formie amortyzacji jednorazowej decyduje sam podatnik. Natomiast organ podatkowy weryfikuje czy wszystkie warunki zostały przez niego spełnione po otrzymaniu wniosku o udzielenie takiej pomocy wraz z niezbędnymi przepisami.

W sytuacji, gdy podatnik ubiega się o udzielenie pomocy de minimis, wraz z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia musi złożyć również następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
  • ewidencję środków trwałych,
  • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (np. kopia KPiR),
  • oświadczenie o metodzie amortyzacji jaką przyjęto by dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
  • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Jednak może uniemożliwić uzyskanie innej pomocy (dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń pracowników).