Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałtowiec też przechowuje faktury zakupowe!

Cechą charakterystyczną ryczałtu od przychodów ewidenconowanych jest to, że nie uwzględnia on kosztów uzyskania przychodu, a podatek liczony jest od przychodu. W rezultacie co ryczałtowiec powinien robić z fakturami kosztowymi? Czy niezależnie od tego powinien je przechowywać?

Faktury zakupowe u ryczałtowca

Obowiązek przechowywania faktur zakupowych przez ryczałtowca wynika z Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu są zobowiązani do posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz oraz odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów. Przedmiotowe dokumenty należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji

Dalej w ustawie można odnaleźć zapis, że przez dowody zakupu należy rozumieć rachunki, paragony, faktury zakupowe, opis otrzymanego towaru i dowody wewnętrzne.

Ryczałtowiec i spis z natury

Wskazana powyżej ustawa jasno określa, że podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego musi posiadać dokumenty dotyczące zakupu towaru – na ich podstawie jest bowiem zobowiązany do sporządzenia spisu z natury.

W spisie z natury ryczałtowca należy ująć:

  • materiały, surowce podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • braki i odpadki,
  • towary handlowe,
  • wyroby gotowe,
  • produkcję w toku.

Spisy z natury należy sporządzać na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności i na dzień zakończenia każdego roku podatkowego, a także w przypadku zmiany umowy spółki, wspólnika albo zlikwidowania działalności.

Jak ryczałtowiec wyceni towary i usługi?

Faktury zakupowe u ryczałtowca przydadzą się także w celu wyceny towarów i innych składników, które powinien on ująć w remanencie. Podstawową zasadą jest bowiem skorzystanie z cen zakupu, a dopiero kiedy ich brakuje – z cen rynkowych danego składnika na dzień sporządzenia spisu.

Warto także pamiętać, że ryczałtowiec może być także czynnym podatnikiem VAT. W takiej sytuacji faktury zakupowe będą stanowiły dla niego podstawę odliczania podatku VAT naliczonego.