Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ryczałtowiec też przechowuje faktury zakupowe!

Cechą charakterystyczną ryczałtu od przychodów ewidenconowanych jest to, że nie uwzględnia on kosztów uzyskania przychodu, a podatek liczony jest od przychodu. W rezultacie co ryczałtowiec powinien robić z fakturami kosztowymi? Czy niezależnie od tego powinien je przechowywać?

Faktury zakupowe u ryczałtowca

Obowiązek przechowywania faktur zakupowych przez ryczałtowca wynika z Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu są zobowiązani do posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz oraz odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów. Przedmiotowe dokumenty należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji

Dalej w ustawie można odnaleźć zapis, że przez dowody zakupu należy rozumieć rachunki, paragony, faktury zakupowe, opis otrzymanego towaru i dowody wewnętrzne.

Ryczałtowiec i spis z natury

Wskazana powyżej ustawa jasno określa, że podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego musi posiadać dokumenty dotyczące zakupu towaru – na ich podstawie jest bowiem zobowiązany do sporządzenia spisu z natury.

W spisie z natury ryczałtowca należy ująć:

  • materiały, surowce podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • braki i odpadki,
  • towary handlowe,
  • wyroby gotowe,
  • produkcję w toku.

Spisy z natury należy sporządzać na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności i na dzień zakończenia każdego roku podatkowego, a także w przypadku zmiany umowy spółki, wspólnika albo zlikwidowania działalności.

Jak ryczałtowiec wyceni towary i usługi?

Faktury zakupowe u ryczałtowca przydadzą się także w celu wyceny towarów i innych składników, które powinien on ująć w remanencie. Podstawową zasadą jest bowiem skorzystanie z cen zakupu, a dopiero kiedy ich brakuje – z cen rynkowych danego składnika na dzień sporządzenia spisu.

Warto także pamiętać, że ryczałtowiec może być także czynnym podatnikiem VAT. W takiej sytuacji faktury zakupowe będą stanowiły dla niego podstawę odliczania podatku VAT naliczonego.