Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałtowiec także musi przechowywać faktury dotyczące zakupów!

Cechą charakterystyczną ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest to, że nie uwzględnia on kosztów uzyskania przychodu, a podatek liczony jest od przychodu. W rezultacie co ryczałtowiec powinien robić z fakturami kosztowymi? Czy niezależnie od tego powinien je przechowywać?

Faktury zakupowe u ryczałtowca

Ryczałtowiec, również ma obowiązek przechowywania faktur zakupowych jak wynika z art. 15 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu są zobowiązani do posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów. Przedmiotowe dokumenty należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Dalej w ustawie można odnaleźć zapis, że przez dowody zakupu należy rozumieć rachunki, paragony, faktury zakupowe, opis otrzymanego towaru i dowody wewnętrzne.

Ryczałtowiec i spis z natury

Wskazana powyżej ustawa jasno określa, że podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego musi posiadać dokumenty dotyczące zakupu towaru. Na ich podstawie sporządzany był spis z natury. W spisie z natury ryczałtowiec miał ujmować odpowiednio:

  • materiały, surowce podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • braki i odpadki,
  • towary handlowe,
  • wyroby gotowe i produkcję w toku.

Spisy z natury sporządzało się na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności i na dzień zakończenia każdego roku podatkowego, a także w przypadku zmiany umowy spółki, wspólnika albo zlikwidowania działalności.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury oraz prowadzenia karty przychodów pracowników od 2019 roku nie obowiązuje podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. Dodatkowo nie obowiązuje ich prowadzenie ewidencji wyposażenia, więc nie muszą na koniec roku sprawdzić zgodności ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym i wyjaśniać nieprawidłowości.
Pomimo braku obowiązku sporządzania spisu z natury warto aby dla celów kontrolnych przeprowadzać remanent dobrowolnie. Może być on również pomocy w trakcie kontroli podatkowej do ustalenia marży sprzedawanych towarów.

Jak ryczałtowiec wyceni towary i usługi?

Faktury zakupowe u ryczałtowca przydadzą się także w celu wyceny towarów i innych składników. Podstawową zasadą jest bowiem skorzystanie z cen zakupu, a w przypadku braku dokumentów – z cen rynkowych danego składnika.

Warto pamiętać, że ryczałtowiec może być także czynnym podatnikiem VAT i rozliczać podatek VAT miesięcznie lub kwartalnie. W takiej sytuacji faktury zakupowe będą stanowiły dla niego podstawę odliczania podatku VAT naliczonego.