Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym

Każdy podatnik podejmując decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej musi dopełnić formalności rejestracyjnych. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. wniosek CEIDG-1. W oparciu o złożony wniosek podatnicy dokonują wyboru formy opodatkowania, która będzie wiążąca w odniesieniu do osiąganych dochodów w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności. Wybrana forma opodatkowania nie jest jednak wiążąca dla całego okresu prowadzonej działalności. W myśl obowiązujących przepisów, w kolejnych latach możliwa jest zmiana formy opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania - termin

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody uzyskane przez przedsiębiorców opodatkowane są na zasadach ogólnych (skala podatkowa) chyba, że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania. Wraz z nowelizacją ustawy o PIT, od 1 stycznia 2019 roku, zmianie uległ termin w którym przedsiębiorca może złożyć powyższy wniosek lub oświadczenie.Od 1 stycznia 2019 roku, podatnik który chce dokonać zmiany formy opodatkowania musi zgłosić ten fakt w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego jeżeli pierwszy przychód został uzyskany w grudniu danego roku.Nowelizacja ustawy o PIT wydłużyła tym samym termin w którym przedsiębiorcy mogą dokonać zmiany formy opodatkowania. Do końca 2018 roku termin ten upływał 20. stycznia w przypadku zmiany od nowego roku podatkowego.

Przykład 1.

Pan Jan w 2018 roku jako formę opodatkowania stosował podatek liniowy. Od 2019 roku chce zmienić sposób opodatkowania dochodów na skalę podatkową. Czy Pan Jan może dokonać zmiany formy opodatkowania wyłącznie do 20. stycznia?

Aby zmienić sposób opodatkowania dochodów z podatku liniowego na skalę podatkową pan Jan musi złożyć wniosek lub oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku. Tak więc uzyskując przychód w styczniu 2019 roku pan Jan musi dokonać zgłoszenia najpóźniej do 20 lutego 2019.

Przykład 2.

Pani Anna w czerwcu 2018 roku zawiesiła działalność gospodarczą. W marcu 2019 roku planuje wznowienie działalności. Jednocześnie zamierza zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne (skala podatkowa). W jakim terminie powinna złożyć stosowne oświadczenie do urzędu skarbowego?

Jeżeli pani Anna uzyska w danym roku po wznowieniu działalności pierwszy przychód w marcu 2019 będzie musiała złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2019.

Przykład 3.

Pan Łukasz otworzył działalność gospodarczą w grudniu 2018 roku. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. W 2019 roku będzie chciał zmienić sposób opodatkowania dochodów na skalę podatkową. Czy pan Łukasz musi złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do końca 2018 roku?

Nie, aby zmienić formę opodatkowania od 2019 roku pan Łukasz musi złożyć oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania dochodów najpóźniej 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w 2019 roku.

Zawiadomienie do urzędu o zmianie formy opodatkowania

W wypadku zmiany formy opodatkowania ustawodawca nie wskazał urzędowego wzoru dla takiego zawiadomienia. Zasadniczo powinno być ono sporządzone w formie pisemnej. Wyjątkiem jest sytuacja w której przedsiębiorca jako formę opodatkowania wybierze kartę podatkową. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wybór opodatkowania w formie karty podatkowej powinien zostać zgłoszony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego według ustalonego wzoru.Wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania osiąganych przychodów podatnik zobowiązany jest zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na ustalonym wzorze w terminie do 20. stycznia danego roku podatkowego.Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Za zasadę przyjęto, że wybór ma zastosowanie także w latach następnych, z wyjątkiem przekroczenia określonych ustawowo limitów powodujących automatyczną utratę do danej formy rozliczania podatku.Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dowolnej formy opodatkowania. Ograniczenia w tym zakresie dotyczą głównie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od 1 stycznia 2019 roku podatnicy którzy chcą opodatkować przychody z tytułu najmu prywatnego ryczałtem nie składają oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Wpłata pierwszej zaliczki na ryczałt od przychodów ewidencjonowany w danym roku podatkowym z tego tytułu traktowana jest równoznacznie jako wybór tej formy opodatkowania. W sytuacji gdy podatnik uzyskał pierwszy przychód z tytułu najmu prywatnego w grudniu danego roku podatkowego za wybór ryczałtu jako formy opodatkowania uznaje się złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Przykład 4.

Pani Kasia zamierza w styczniu 2019 roku wynajmować własne mieszkanie w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W jakim terminie powinna zgłosić wybór tej formy opodatkowania?

Pani Kasia nie musi dokonywać zgłoszenia w formie wniosku lub oświadczenia o wyborze formy opodatkowania ryczałtem. Wystarczy, że wpłaci w terminie zaliczkę na podatek zryczałtowany. Wpłata ta równoznaczna jest z wyborem ryczałtu jako formy opodatkowania.

Podsumowując, od 1 stycznia 2019 roku wybór i zmiana formy opodatkowania będzie możliwa w wydłużonym terminie. Do końca 2018 roku, zmiana możliwa była wyłącznie w sytuacji złożenia do 20. stycznia stosownego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Wydłużenie tego terminu polega na tym, że podatnik od 2019 roku może dokonać zmiany formy opodatkowania również w kolejnych miesiącach. Warunkiem jest jednak złożenie oświadczenia lub wniosku o zmianę sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku.