0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik podejmując decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej musi dopełnić formalności rejestracyjnych. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. wniosek CEIDG-1. W oparciu o złożony wniosek podatnicy dokonują wyboru formy opodatkowania, która będzie wiążąca w odniesieniu do osiąganych dochodów w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności. Wybrana forma opodatkowania nie jest jednak wiążąca dla całego okresu prowadzonej działalności. W myśl obowiązujących przepisów, w kolejnych latach możliwa jest zmiana formy opodatkowania.

Jaki jest termin na zmianę formy opodatkowania?

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody uzyskane przez przedsiębiorców opodatkowane są na zasadach ogólnych (skala podatkowa) chyba, że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania lub złoży wniosek CEiDG-1 na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

  • 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub ryczałtu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
  • na inne formy opodatkowania - w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej.

Od 2022 roku podatnicy nie mogą zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 27 września 2019 roku dotyczącymi zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT: "nadal obowiązuje również zasada, zgodnie z którą właściwe oświadczenie/wniosek/zawiadomienie podatnik może złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego albo za pomocą wniosku CEIDG-1."

Przykład 1.

Pan Jan w 2022 roku jako formę opodatkowania stosował podatek liniowy. Od 2023 roku chce zmienić sposób opodatkowania dochodów na skalę podatkową. Czy Pan Jan mógł dokonać zmiany formy opodatkowania wyłącznie do 20. stycznia?

Aby zmienić sposób opodatkowania dochodów z podatku liniowego na skalę podatkową pan Jan musi złożyć aktualizację formularza CEIDG-1 do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku. Tak więc uzyskując przychód w styczniu 2023 roku pan Jan musi dokonać zgłoszenia najpóźniej do 20 lutego 2023.

Przykład 2.

Pani Anna w czerwcu 2021 roku zawiesiła działalność gospodarczą. W lutym 2023 roku planuje wznowienie działalności. Jednocześnie zamierza zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne (skala podatkowa). Kiedy zmienić formę opodatkowania 2023?

Jeżeli pani Anna uzyska w danym roku po wznowieniu działalności pierwszy przychód w lutym 2023 będzie musiała dokonać zmiany formy opodatkowania poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1 najpóźniej w dniu 20 marca 2023.

Przykład 3.

Pan Łukasz otworzył działalność gospodarczą w grudniu 2022 roku. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. W 2023 roku chce zmienić sposób opodatkowania dochodów na skalę podatkową. Czy pan Łukasz musiał złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do końca 2022 roku?

Nie, aby zmienić formę opodatkowania od 2023 roku pan Łukasz musi zaktualizować formularz CEIDG-1 najpóźniej 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w 2023 roku.

Na skutek wejścia w życie Polskiego Ładu 2.0. podatnicy mogą zmienić formę opodatkowania za 2022 rok "wstecz" czyli po zakończonym roku o czym więcej w artykule: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku lub na koniec roku a Polski Ład 2.0

Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania w 2023?

W wypadku zmiany formy opodatkowania wystarczające jest dokonanie aktualizacji formularza CEIDG-1.

Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Za zasadę przyjęto, że wybór ma zastosowanie także w latach następnych, z wyjątkiem przekroczenia określonych ustawowo limitów powodujących automatyczną utratę do danej formy rozliczania podatku.

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dowolnej formy opodatkowania. Ograniczenia w tym zakresie dotyczą głównie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

zmiana formy opodatkowania

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego w 2023 roku

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy którzy chcą opodatkować przychody z tytułu najmu prywatnego ryczałtem nie składają oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Wpłata pierwszej zaliczki na ryczałt od przychodów ewidencjonowany w danym roku podatkowym z tego tytułu traktowana jest równoznacznie jako wybór tej formy opodatkowania. W sytuacji gdy podatnik uzyskał pierwszy przychód z tytułu najmu prywatnego w grudniu danego roku podatkowego za wybór ryczałtu jako formy opodatkowania uznaje się złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Przykład 4.

Pani Kasia zamierza w lutym 2023 roku wynajmować własne mieszkanie w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak zgłosić zmianę opodatkowania?

Pani Kasia nie musi dokonywać zgłoszenia w formie wniosku lub oświadczenia o wyborze formy opodatkowania ryczałtem. Wystarczy, że wpłaci w terminie zaliczkę na podatek zryczałtowany. Wpłata ta równoznaczna jest z wyborem ryczałtu jako formy opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Co do zasady, przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem lub podatkiem liniowym ma prawo do odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych do wysokości ustawowego limitu. Co ważne, składki te podlegają odliczeniu wyłącznie od dochodu/przychodu dotyczącego formy opodatkowania z którą są powiązane. Oznacza to, że zmieniając formę opodatkowania w nowym roku i opłacając składki zdrowotne z poprzedniego roku np. w styczniu kolejnego roku, podatnik nie ma prawa ich odliczyć. 

Przykład 5.

Pani Zuzanna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym w 2022 roku. W 2023 roku zdecydowała się na zmianę formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Opłaciła w styczniu 2023 roku składkę zdrowotną wynikającą z formularza ZUS DRA za grudzień. Czy opłacone składki mogą zostać odliczone od przychodu uzyskanego w styczniu 2023 roku?

Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, odliczeniu podlegają wyłącznie zapłacone składki zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast opłacone składki wynikają z rozliczenia gdy pani Zuzanna opodatkowana była podatkiem liniowym. Oznacza to, że pomimo zapłaty składek zdrowotnych, nie ma możliwości odliczenia ich w styczniu 2023 roku.

Podsumowując, zmiana formy opodatkowania jest możliwa w wydłużonym terminie. Do końca 2018 roku, zmiana możliwa była wyłącznie w sytuacji złożenia do 20. stycznia stosownego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Wydłużenie tego terminu polega na tym, że podatnik od 2019 roku może dokonać zmiany formy opodatkowania również w kolejnych miesiącach. Warunkiem jest jednak zaktualizowanie formularza CEIDG-1 najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku.

Zmiana formy opodatkowania w systemie wFirma.pl

Podatnik, który dokona zmiany formy opodatkowania w systemie wFirma.pl powinien dostosować ustawienia po rozliczeniu ostatniego okresu rozliczeniowego - odpowiednio grudzień lub IV kwartał w zależności od wybranej formy rozliczeń, który powinien być rozliczony w poprzedniej formie opodatkowania. Wówczas zmianę formy opodatkowania dokonuje się schematem: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY w pozycji:

  • rodzaj ewidencji - wybieramy KPiR lub Ewidencja przychodów (Ryczałt),
  • forma opodatkowania (jeśli jako rodzaj ewidencji wybrana jest KPiR) - wybieramy zasady ogólne lub podatek liniowy.

zmiana formy opodatkowania

Mimo zmiany formy opodatkowania system na podstawie zaliczek zapamiętał wybraną za poprzedni rok formę opodatkowania i pozwoli w niej dokonać złożenia zeznania rocznego w systemie.

zmiana formy opodatkowania

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów