Poradnik Przedsiębiorcy

Wybór i zmiana formy opodatkowania?

Każdy podatnik podejmujący decyzje o założeniu własnej działalności gospodarczej musi dopełnić formalności rejestracyjnych. W celu zarejestrowania konieczne jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. wniosek CEIDG-1. W oparciu o złożony wniosek podatnicy dokonują wyboru formy opodatkowania, która będzie wiążąca w odniesieniu do osiąganych dochodów w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności. Wybrana forma opodatkowania nie jest jednak wiążąca dla całego okresu prowadzonej działalności, w myśl obowiązujących przepisów, w kolejnych latach możliwa jest zmiana formy opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania

Przepisy prawa właściwego dopuszczają zmianę opodatkowania na początku każdego roku podatkowego. Należy w tym miejscu postawić pytanie - czy zmiana opodatkowania powinna zostać dokonana również na formularzu CEIDG-1?

Odpowiedź brzmi: nie, nie powinna. Za podstawę należy przyjąć art. 9a ust. 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z brzmieniem wskazanych przepisów jedynie podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, mają możliwość złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania tj. na formularzu CEIDG-1, co potwierdza również ustawa Prawo przedsiębiorców. W przypadku wybrania karty podatkowej należy załączyć PIT-16.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że sporządzone własnoręcznie na piśmie zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą także spełni wymogi formalne.

Zawiadomienie do urzędu o zmianie formy opodatkowania

W wypadku zmiany formy opodatkowania ustawodawca nie wskazał urzędowego wzoru dla takiego zawiadomienia. Zasadniczo powinno być ono sporządzone w formie pisemnej.

Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w tym przedmiocie. Za zasadę przyjęto, że wybór ma zastosowanie także w latach następnych, z wyjątkiem przekroczenia określonych ustawowo limitów powodujących automatyczną utratę do danej formy rozliczania podatku.

Należy przypomnieć, że zmiany formy opodatkowania można dokonać na początku roku podatkowego tj. do 20 stycznia. Zmiana będzie miała zastosowanie co najmniej przez cały rok. Dobrowolne wybranie innej opcji w ciągu roku nie będzie możliwe.

Ważne!!!

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dowolnej formy opodatkowania. Ograniczenia w tym zakresie dotyczą głównie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.