0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik podejmując decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej musi dopełnić formalności rejestracyjnych. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tzw. wniosek CEIDG-1. W oparciu o złożony wniosek podatnicy dokonują wyboru formy opodatkowania, która będzie wiążąca w odniesieniu do osiąganych dochodów w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności. Wybrana forma opodatkowania nie jest jednak wiążąca dla całego okresu prowadzonej działalności. W myśl obowiązujących przepisów, w kolejnych latach możliwa jest zmiana formy opodatkowania.

Jaki jest termin na zmianę formy opodatkowania w 2024 roku?

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody uzyskane przez przedsiębiorców opodatkowane są na zasadach ogólnych (skala podatkowa) chyba, że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania lub złoży wniosek CEiDG-1 na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

  • skalę podatkową, 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub ryczałtu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
  • na inne formy opodatkowania - w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej.

Przykład 1.

Pan Jan w 2023 roku jako formę opodatkowania stosował podatek liniowy. Od 2024 roku chce zmienić sposób opodatkowania dochodów na skalę podatkową. Czy Pan Jan mógł dokonać zmiany formy opodatkowania wyłącznie do 20. stycznia?

Aby zmienić sposób opodatkowania dochodów z podatku liniowego na skalę podatkową pan Jan musi złożyć aktualizację formularza CEIDG-1 do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku. Tak więc uzyskując przychód w styczniu 2024 roku pan Jan musi dokonać zgłoszenia najpóźniej do 20 lutego 2024.

Przykład 2.

Pani Anna w czerwcu 2022 roku zawiesiła działalność gospodarczą. W lutym 2024 roku planuje wznowienie działalności. Jednocześnie zamierza zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne (skala podatkowa). Kiedy zmienić formę opodatkowania 2024?

Jeżeli pani Anna uzyska w danym roku po wznowieniu działalności pierwszy przychód w lutym 2024 będzie musiała dokonać zmiany formy opodatkowania poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1 najpóźniej w dniu 20 marca 2024.

Przykład 3.

Pan Łukasz otworzył działalność gospodarczą w grudniu 2023 roku. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. W 2024 roku chce zmienić sposób opodatkowania dochodów na skalę podatkową. Czy pan Łukasz musiał złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do końca 2023 roku?

Nie, aby zmienić formę opodatkowania od 2024 roku pan Łukasz musi zaktualizować formularz CEIDG-1 najpóźniej 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w 2024 roku.

Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania w 2024 roku?

W wypadku zmiany formy opodatkowania wystarczające jest dokonanie aktualizacji formularza CEIDG-1.

Jeżeli podatnik zamierza kontynuować działalność na dotychczasowych zasadach opodatkowania, nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Za zasadę przyjęto, że wybór ma zastosowanie także w latach następnych, z wyjątkiem przekroczenia określonych ustawowo limitów powodujących automatyczną utratę do danej formy rozliczania podatku.

zmiana formy opodatkowania

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego w 2024 roku

Od 2023 roku najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zatem podatnik, który w 2024 roku będzie prywatnie wynajmował mieszkanie, wówczas nie zgłasza wybranej formy opodatkowania, bowiem domyślnie jest to ryczałt.

Szczegóły w zakresie opodatkowania najmu prywatnego omawia artykuł: Opodatkowanie najmu prywatnego w 2024 roku.

Przykład 4.

Pani Kasia zamierza w lutym 2024 roku wynajmować własne mieszkanie w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak zgłosić zmianę opodatkowania?

Pani Kasia nie musi dokonywać zgłoszenia w formie wniosku lub oświadczenia o wyborze formy opodatkowania ryczałtem. Wystarczy, że wpłaci w terminie zaliczkę na podatek zryczałtowany.

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Co do zasady, przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem lub podatkiem liniowym ma prawo do odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych do wysokości ustawowego limitu. Co ważne, składki te podlegają odliczeniu wyłącznie od dochodu/przychodu dotyczącego formy opodatkowania, z którą są powiązane. Oznacza to, że zmieniając formę opodatkowania w nowym roku i opłacając składki zdrowotne z poprzedniego roku np. w styczniu kolejnego roku, podatnik nie ma prawa ich odliczyć. 

Przykład 5.

Pani Zuzanna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym w 2023 roku. W 2024 roku zdecydowała się na zmianę formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Opłaciła w styczniu 2024 roku składkę zdrowotną wynikającą z formularza ZUS DRA za grudzień. Czy opłacone składki mogą zostać odliczone od przychodu uzyskanego w styczniu 2024 roku?

Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, odliczeniu podlegają wyłącznie zapłacone składki zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast opłacone składki wynikają z rozliczenia gdy pani Zuzanna opodatkowana była podatkiem liniowym. Oznacza to, że pomimo zapłaty składek zdrowotnych, nie ma możliwości odliczenia ich w styczniu 2024 roku.

Zmiana formy opodatkowania w systemie wFirma.pl

Podatnik, który dokona zmiany formy opodatkowania w systemie wFirma.pl powinien dostosować ustawienia po rozliczeniu ostatniego okresu rozliczeniowego - odpowiednio grudzień lub IV kwartał w zależności od wybranej formy rozliczeń, który powinien być rozliczony w poprzedniej formie opodatkowania. Wówczas zmianę formy opodatkowania dokonuje się schematem: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY w pozycji:

  • rodzaj ewidencji - wybieramy KPiR lub Ewidencja przychodów (Ryczałt),
  • forma opodatkowania (jeśli jako rodzaj ewidencji wybrana jest KPiR) - wybieramy zasady ogólne lub podatek liniowy.

zmiana formy opodatkowania

Mimo zmiany formy opodatkowania system na podstawie zaliczek zapamiętał wybraną za poprzedni rok formę opodatkowania i pozwoli w niej dokonać złożenia zeznania rocznego w systemie.

zmiana formy opodatkowania

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów