0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt ewidencjonowany 2024 - kompendium wiedzy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Kiedy taka forma rozliczeń z fiskusem się opłaca? Wyjaśniamy w artykule.

Ryczałt ewidencjonowany - kiedy należy zgłosić w urzędzie?

Przedsiębiorca, aby mógł rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku istnienia firmy, powinien zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności - nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podatnicy mogą również zgłosić wybór formy opodatkowania już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Natomiast jeżeli podatnik uzyskuje przychody z najmu, dzierżawy, to od stycznia 2019 r. nie musi składać oświadczenia.

Od 2023 roku najem prywatny można opodatkować tylko za pomocą ryczałtu. Więcej informacji o zmianach w tym zakresie w artykule: Opodatkowanie najmu prywatnego od 2022 roku

Jednak gdy przejście na ryczałt ewidencjonowany ma nastąpić już w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Jeżeli działalność jest lub ma być prowadzona w formie spółki, oświadczenie takie powinni złożyć wszyscy wspólnicy - każdy w swoim urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania.

Ryczałt ewidencjonowany - zasady

Kto nie może skorzystać z ryczałtu w 2024 roku?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanegoUstawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z grona uprawnionych podatników wyklucza bowiem między innymi wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek,
 • kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt nie dotyczy również podatników, którzy podejmują wykonywanie działalność w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność. która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych.

Ryczałtu nie może opłacać również osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działalność i wykonywać w jej ramach - na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy - takie same czynności, jakie wykonywała w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. W przypadku, gdy podatnik dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów, albo też uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i - poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego - musi opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Przykład 1. 

Pan Marcin w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi parkingowe. Obecnie chciałby rozszerzyć zakres swojej działalności o handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Czy w tym przypadku Pan Marcin ma prawo do dalszego opodatkowania ryczałtem?

Z chwilą dokonania sprzedaży w zakresie handlu częściami i akcesoriami samochodowymi Pan Marcin traci prawo do ryczałtu.

Rozszerzając działalność o czynności wyłączone z opodatkowania ryczałtem, podatnik bezwzględnie traci prawo do ryczałtu w zakresie czynności, jakie uprzednio podlegały opodatkowaniu ryczałtem.

Ryczałt ewidencjonowany - uważaj na limity w 2024 roku!

Przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie, o ile w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, którzy nie korzystają z karty podatkowej, mogą opodatkować działalność ryczałtem, wyjątkowo nie zważając na limit osiąganych obrotów (2 000 000 euro). Oznacza to, że początkujący przedsiębiorca, który przekroczy limit w pierwszym roku prowadzenia działalności, nie traci prawa do rozliczania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Dopiero w kolejnych latach będzie obowiązany pilnować limitu obrotów.

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy. W związku z tym limit dla podmiotów kontynuujących działalność w 2023 roku w przeliczeniu na złotówki wynosił 9 654 000 zł, a w 2024 roku wynosi 9 218 200 zł.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego 2024

Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2021 roku dla działalności gospodarczej wynoszą: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12% 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku - jeśli działalność jest różnorodna.

Stawki ryczałtu w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu znajdują się poniżej.

17-procentowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności:

 • przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:
  • lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii,
  • techników dentystycznych,
  • felczerów, położne, pielęgniarki,
  • tłumaczy,
  • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

15-procentowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności m.in.:

 • świadczących usługi:
  • parkingowe,
  • reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej,
  • związane z zakwaterowaniem,
  • fotograficzne,
 • zajmujących się:
  • reprodukcją komputerowych nośników informacji,
  • obsługą centrali radio-taxi,
 • pośredniczących w:
  • sprzedaży hurtowej,
  • sprzedaży hurtowej samochodów osobowych oraz części i akcesoriów do nich,
  • sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich.

14 % przychodów ze świadczenia usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

12 % przychodów ze świadczenia usług:

 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

10-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy przychodów:

 • z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
  • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1 500 zł,
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku

- bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

8,5-procentowa stawka ryczałtu (do kwoty 100.000 zł) i 12-procentowa stawka ryczałtu (ponad kwotę 100.000 zł) dotyczy przychodów:

 • o których mowa w art. 6 ust. 1a,
 • o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym,
 • ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 • ze świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
 • z wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 • z wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
 • ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;

8,5-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy działalności:

 • usługowych, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu (z wyjątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5% lub 3%),
 • polegających na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Tą stawką ryczałtową objęte są także wszystkie przychody z:

 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

Pod 8,5-procentową stawkę ryczałtową podlegają również usługi:

 • zwalczania pożarów i zapobiegania im,
 • w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
 • o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

5,5-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są przychody z:

 • prowadzenia działalności wytwórczej,
 • robót budowlanych lub z przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tą stawką ryczałtową objęte są także prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży:

 • jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
 • znaczków do biletów miesięcznych,
 • znaczków pocztowych,
 • żetonów i kart magnetycznych do automatów.

3-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są wszystkie przychody z:

 • działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • działalności usługowych w zakresie handlu,
 • działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%),
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),
 • odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

A także:

 • niektóre dotacje i subwencje,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • umorzone lub przedawnione zobowiązania,
 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia,
 • wynagrodzenie płatników.

2-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są przychody:

 • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryczałt ewidencjonowany - ewidencja przychodów

Rozliczanie dochodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego wymaga prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci ewidencji przychodów. Prowadzi się ją odrębnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania kosztów, gdyż przy tej formie opodatkowania nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Trzeba jednak gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób prowadzenia ewidencji przychodów, to ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży zarówno odręcznie, jak i przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. W obu przypadkach musi być zachowany jednakowy wzór jej tworzenia (np. układ rubryk). O jej założeniu nie trzeba informować urzędu skarbowego. W przypadku samodzielnego prowadzenia ewidencji, należy ją przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym jako siedziba firmy.

Podatek dochodowy a ryczałt ewidencjonowany

W działalności gospodarczej rozliczającej się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowaniu podlega każdy przychód. Pod tym pojęciem kryje się natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub usług (pomniejszona o VAT należny, jeśli podatnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT) oraz inne uzyskane przychody związane z działalnością gospodarczą, takie jak:

 • świadczenia w naturze,
 • świadczenia nieodpłatne,
 • przychody ze sprzedaży składników majątku służącego do wykonywania tej działalności,
 • odszkodowania za szkody powstałe w tym majątku,
 • dotacje,
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych, utrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • różnice kursowe.

Rozliczenie podatkowe z urzędem skarbowym może nastąpić w systemie miesięcznym lub, wcześniej zgłoszonym, kwartalnym.

Kwartalne rozliczenie mogą stosować podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro. W 2024 roku limit ten wynosi w przeliczeniu na złotówki wynosi 921 820 zł.

Od sumy przychodu za cały okres rozliczeniowy odjąć należy składki na ubezpieczenia społeczne. Tak powstała kwota stanowi podstawę do opodatkowania według stosownej stawki ryczałtowej. W efekcie, ustalony zostaje konieczny do odprowadzenia okresowy zryczałtowany podatek dochodowy.

Na skutek wejścia w życie zmian Polskiego Ładu 2.0. rozliczając się ryczałtem możliwe jest odliczenie 50% zapłaconych składek zdrowotnych od przychodu w zaliczce na podatek.

Ostateczne rozliczenie całego podatku dochodowego następuje w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego. Służy do tego formularz PIT-28, który należy złożyć począwszy od rozliczenia za 2022 rok do 30 kwietnia we właściwym urzędzie skarbowym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Zeznanie roczne PIT-28 za 2023 rok składany będzie do 30 kwietnia 2024 roku.

Jeżeli oprócz dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, w trakcie roku uzyskało się inne dochody (np. z pracy, z umów zlecenia lub o dzieło), należy w terminie do 30 kwietnia złożyć odrębne zeznanie roczne na odpowiednim formularzu. W zeznaniu tym nie wykazuje się jednak dochodów objętych ryczałtem.

Składka zdrowotna a ryczałt ewidencjonowany w 2024 roku

Osoby, które wybrały ryczałt ewidencjonowany jako swoją formę opodatkowania, są zobowiązane do płacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego w zależności od osiągniętego w danym roku kalendarzowym przychodu. Podstawę obliczenia składki zdrowotnej stanowi odpowiednia stawka procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Stawka procentowa składki zależy od wysokości osiągniętego przychodu. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2023 roku, wynosi 7 767,85 zł.

Na tej podstawie, miesięczne składki zdrowotne w roku 2023 są wyliczane w sposób następujący:

Przychód roczny

Podstawa naliczenia stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej kwoty składki zdrowotnej

Do 60 000 zł

4 660,71 zł (7 767,85 zł × 60%)

419,46 zł

Powyżej 60 000 zł do 300 000 zł

7 767,85 zł (7 767,85 zł × 100%)

699,11 zł

Powyżej 300 000 zł

13 982,13 zł (7 767,85 zł × 180%)

1 258,39 zł

Warto mieć na uwadze, że stosując jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany przychód może być obniżony o już opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem, że nie zostały one uwzględnione jako odliczenia od dochodu lub zaliczone do kosztów.

Ryczałt ewidencjonowany umożliwia odliczenie składki zdrowotnej w kwocie 50% opłaconych składek zdrowotnych w ramach działalności.

W przypadku opodatkowania na zasadach ryczałtu, konieczne jest na bieżąco monitorowanie osiąganych przychodów, a gdy zostanie przekroczony określony próg, należy natychmiast uiścić wyższą składkę zdrowotną za ten miesiąc. To oznacza również, że jeśli dochody wzrosną do kolejnych progów w ciągu roku, konieczne będzie dokonanie dopłaty za poprzednie miesiące, w których opłacano niższą składkę, zgodnie z obowiązującą stawką za ostatni miesiąc roku. Na uregulowanie tej dopłaty mamy miesiąc od terminu złożenia zeznania rocznego za poprzedni rok.

Odliczenie składek zdrowotnych w zaliczce na podatek obliczonej w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl składki zdrowotne ujmowane są automatycznie w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. W pierwszej kolejności należy rozliczyć ZUS DRA. W tym celu należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE gdzie po zaznaczeniu ZUS DRA należy z górnego menu wybrać opcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ.


ryczałt ewidencjonowany

Generując zaliczkę na podatek opłacone składki zdrowotne będą uwzględnione w wyliczeniu. W celu wyliczenia zaliczki należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany - pytania i odpowiedzi!

 • Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

  Ryczałt ewidencjonowany to prosty system opodatkowania, który pozwala na uniknięcie skomplikowanej księgowości. W ramach tego systemu przedsiębiorca opodatkowywany jest od przychodu, a nie od dochodu.
 • Zaletami ryczałtu ewidencjonowanego są przede wszystkim prostota i łatwość prowadzenia ewidencji podatkowej. Dodatkowym atutem tej formy opodatkowania są stosunkowo niskie stawki podatku zależne od rodzaju dokonywanej sprzedaży oraz możliwość rozliczania składki zdrowotnej zgodnie z progami uzyskanych przychodów.
 • Tak, w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego możliwe jest odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania w wysokości 50% wartości, która w okresie rozliczania zaliczki na podatek dochodowy została uregulowana.

Do pobrania:

Broszura najważniejsze wskaźniki 2023.pdf
Ściąga - najważniejsze wskaźniki 2023.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów