Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana formy opodatkowania działalności do 20 stycznia!

Kolejny nowy rok przynosi nowe możliwości, nie tylko w życiu prywatnym czy zawodowym, ale również na polu podatku dochodowego. Do 20 stycznia możliwa jest zmiana formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki zmianie dopasowanej do profilu i rozmiaru działalności możliwe jest zoptymalizowanie obciążeń podatkowych, a co za tym idzie - utrzymanie większej płynności finansowej firmy. Temat wydaje się zawiły, ale w tym artykule zostanie przedstawiona oraz omówiona każda forma opodatkowania oraz to, w jaki sposób zgłosić jej wybór do urzędu skarbowego.

Formy opodatkowania - karta podatkowa

Karta podatkowa jako forma opodatkowania kierowana jest do określonej grupy przedsiębiorców. Zasady jej stosowania ustawodawca określił w rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Taka forma opodatkowana jest atrakcyjna dlatego, że zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Kwestia rozliczania podatku dochodowego ogranicza się jedynie do:

 • wpłacenia co miesiąc stałej kwoty podatku (niezależnej od wysokości przychodów) - ustalonej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego na podstawie profilu prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której działalność jest wykonywana, ilości zatrudnionych pracowników i innych czynników,

 • złożenia po zakończeniu roku podatkowego informacji do urzędu skarbowego na formularzu PIT-16A o zapłaconych i odliczonych od podatku wynikającego z karty podatkowej składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Zdecydowanym minusem jednak jest fakt, że rozliczając się na podstawie karty podatkowej, podatnik nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani odliczać ulg podatkowych przewidzianych dla innych podatników. Jedynym odliczeniem, które może stosować osoba rozliczająca się za pomocą karty podatkowej, jest odliczenie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (jej większej części - wpłacane do ZUS jest 9% podstawy oskładkowania, a odliczeniu podlega 7,75%).

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z usług firm zewnętrznych, muszą to być usługi specjalistyczne, a jeśli chce zatrudnić pracownika, musi to być zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - zawarcie umowy zlecenie pozbawia prawa do rozliczania się według tej formy opodatkowania.

Dla kogo karta podatkowa?

Ustawodawca szczegółowo określił grupę przedsiębiorców, którzy mogą wybrać taką formę opodatkowania. Zaliczają się do niej przedsiębiorcy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową (wymienione w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy),

 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

 • gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,

 • w zakresie usług rozrywkowych,

 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,

 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami,

 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,

 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także osoby fizyczne, w tym rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne.

Dokładny wykaz działalności, które umożliwiają podatnikowi wybranie karty podatkowej jako formy opodatkowania, znajdują się w załącznikach do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów.

Formy opodatkowania - ryczałt

Kolejną uproszczoną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczanie się tą metodą wymaga jednak od podatnika sporządzania większej ilości dokumentów - należny podatek dochodowy oblicza się bowiem na podstawie przychodów podatnika, których nie pomniejszamy o poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności. Nakłada to na podatnika obowiązek prowadzenia w sposób rzetelny ewidencji przychodów, na podstawie której w przypadku kontroli urzędu skarbowego można będzie sprawdzić, czy przychód ustalany jest prawidłowo, a co za tym idzie - czy wysokość płaconych podatków również jest odpowiednio obliczona.

Ryczałtowiec nie ma możliwości rocznego rozliczenia się z fiskusem łącznie z małżonkiem ani odliczania ulgi na dzieci. Wszystkie pozostałe przywileje i ulgi przy rozliczeniu rocznym zachowuje. Należą do nich odliczenie od przychodu zapłaconych składek na swoje ubezpieczenie społeczne oraz odliczenie od podatku opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy wymiaru składek).

Ustawodawca przewidział wiele stawek ryczałtu - wiąże się to z faktem, iż przy różnych profilach działalności podatnik ponosi koszty w innej wysokości. Właśnie od typu wykonywanych przez przedsiębiorców czynności zależy, jaką stawkę podatku powinniśmy zastosować.

Obecnie stawki ryczałtu wynoszą:

 • 3% - przewidziane głównie dla działalności gastronomicznych i handlowych,

 • 5,5% - przewidziana głównie dla działalności wytwórczej, usług budowlanych i transportu drogowego samochodami o ładowności powyżej 2 ton,

 • 8,5% - obejmuje większość usług,

 • 17% - dotyczy m.in. przetwarzania danych lub usług pośrednictwa,

 • 20% - dotyczy wolnych zawodów.

Dokładny wykaz wszystkich typów działalności objętych daną stawką ryczałtu można znaleźć w art. 12 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.