0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Postępowanie upominawcze to odrębny tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych oraz innych roszczeń. Przypadki, w których zastosowanie ma tryb postępowania upominawczego wymienione są w ustawie. Postępowanie upominawcze jest znacznie szybsze w porównaniu do zwykłego. Jednak w obu przypadkach obowiązuje 2-tygodniowy termin do złożenia sprzeciwu od dnia otrzymania nakazu. Sprawdź czym charakteryzuje się sprzeciw od nakazu zapłaty postępowaniu upominawczym.

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty ?

Dla ochrony prawnej roszczeń majątkowych dochodzonych w cywilnym postępowaniu upominawczym (zwykłym, elektronicznymi europejskim postępowaniu nakazowym) przysługuje odwołanie się w postaci sprzeciwu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawany jest w sprawach cywilnych, gospodarczych, a także z zakresu prawa pracy. Najczęściej zdarza się, że to właśnie z nakazu zapłaty pozwany dowiaduje się, że było toczone przeciwko niemu postępowanie. Wraz z nakazem zapłaty dołączony jest pozew oraz pouczenie o przysługujących środkach do odwołania.

 Uwaga!
Sprzeciw przysługuje tylko pozwanemu, natomiast powodowi przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

Art. 353.1 § 2 kpc stanowi, że nakaz zapłaty może wydać referendarz sądowy lub sąd. W przypadku gdy sprawę prowadzi referendarz sądowy, ma on kompetencje takie jak sąd. Dlatego niezależnie od podmiotu (czy to jest sędzia, czy referendarz) przysługuje sprzeciw od tegoż nakazu.

Termin na sprzeciw od nakazu zapłaty

Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprzeciw należy wnieść do sądu listem poleconym lub złożyć bezpośrednio w sądzie, w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania nakazu zapłaty.

Jak wskazuje ustawa w art. 502 Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 502. § 1. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.
 

Sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony po terminie podlega odrzuceniu. Istnieje jednak możliwość przywrócenia terminu przy spełnieniu szczególnych warunków przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego.

W treści sprzeciwu wskazuje się zarzuty od nakazu zapłaty oraz informację, czy sprzeciwiamy się nakazowi w całości, czy w części. Swój sprzeciw należy poprzeć dowodami, powołanymi na okoliczność potwierdzenia swojego wniosku.

W postępowaniu upominawczym sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony przez jednego ze współpozwanych o to samo roszczenie powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do pozwanego, który sprzeciw złożył. Tak samo w przypadku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty nie w całości, sprzeciw powoduje utratę jego mocy w jego zaskarżonej części, reszta pozostaje w mocy i korzysta z powagi rzeczy osądzonej oraz staje się tytułem egzekucyjnym. Dlatego tak ważne jest, aby poprawnie wskazać, w związku z którą częścią wnoszony jest sprzeciw.

Gdzie należy skierować sprzeciw od nakazu zapłaty ?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

Ważne!
W przypadku nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym sądem wydającym nakaz jest zawsze Sąd Cywilny w Lublinie, jednak przy składaniu sprzeciwu należy wskazać sąd, który rozpatrywałby sprawę według właściwości ogólnej dłużnika.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do sądu w takiej formie, w jakiej został złożony pozew. Będzie to sprzeciw skonstruowany w formie pisma procesowego spełniającego jego wymogi formalne lub na formularzu urzędowym. W przeciwnym wypadku pismo procesowe wniesione w nieodpowiadającej formie nie wywoła skutków prawnych.

Ważne!

Zgodnie z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego, każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) sygnaturę akt,

4) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

5) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

6) wymienienie załączników.

2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) PESEL;

3) NIP.

Prawidłowo wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty powoduje, że nakaz zapłaty traci moc. Jest to jednoznaczne z wyznaczeniem przez sędziego terminu rozprawy i zarządzeniem doręczenia stronom (powodowi i pozwanemu) wezwania na rozprawę. Dzięki temu uzyska się możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem dowodów przedstawionych w sprzeciwie do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów