0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o przywrócenie terminu - kiedy może zostać złożony?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda czynność prawna charakteryzuje się tym, iż dla jej prawidłowości musi zostać dokonana w odpowiednim terminie przewidzianym przepisami prawa lub orzeczeniami sądu. Generalną zasadę stanowi bezskuteczność czynności prawnej dokonanej po upłynięciu przewidzianego terminu. Bezskuteczność należy rozumieć w ten sposób, że po dokonaniu czynności prawnej bez zachowania terminu, czynność ta nie wywoła żadnych skutków ani względem strony ani względem sądu. Jednakże ustawodawca zadbał o to, aby w pewnych przypadkach można było uzyskać dodatkowy termin na dokonanie czynności prawnej. Właśnie dlatego wprowadzona została instytucja przywrócenia terminu. Czym charakteryzuje się wniosek o przywrócenie terminu wyjaśniamy poniżej.

Kiedy można złożyć wniosek o przywrócenie terminu? 

Poniżej przedstawimy szczegółowe przypadki, w których można skorzystać z tej instytucji:

  • brak winy strony w uchybieniu terminu – oczywiście nie można ponosić odpowiedzialności za coś, czego nie zrobiliśmy z własnej winy. Ustawodawca w tym przypadku wprowadził możliwość przywrócenia terminu jeżeli jego niedochowanie było spowodowane wystąpieniem jakichś okoliczności bądź tez zdarzeń na które nie mieliśmy wpływu tzw. przeszkód nie dających się przezwyciężyć ( np. klęska żywiołowa, pożar, ciężka nagła choroba ) ;

  • negatywne skutki dla strony z racji uchybienia terminu – aby termin został przywrócony, jego nieprzywrócenie stwarzać musi negatywne skutki dla strony;

  • wniesienie wniosku o przywrócenie terminu – należy pamiętać, że sąd nigdy nie dokona przywrócenia terminu z urzędu, konieczny jest pisemny wniosek strony;

  • dokonanie wraz z wniesieniem wniosku czynności procesowej- jednocześnie ze składanym wnioskiem, strona musi dokonać czynności, której terminem uchybiła.

Co prawda wniosek o przywrócenie terminu nie ma wpływu na prowadzone postępowanie ani też na wykonywanie orzeczenia, ale w sytuacji, gdy zaistnieją wyjątkowe okoliczności, sąd może wstrzymać postępowanie bądź wykonanie orzeczenia.

Gdzie powinien zostać złożony wniosek o przywrócenie terminu? 

Wniosek o przywrócenie terminu powinien zostać złożony do sądu, który wydał orzeczenie w przedmiocie sprawy, w ciągu 7 dni od momentu ustania przyczyny uchybienia. We wniosku powinny się znaleźć:

  • informacje o czynności procesowej, do której strona wnosi o przywrócenie terminu,

  • wyjaśnienie powodów niedokonania danej czynności w terminie oraz wykazanie, że niedochowanie terminu nie było zawinione przez stronę;

  • wskazanie, poprzez podanie daty, kiedy ustała przyczyna uchybienia;

Bardzo istotne jest, żeby pamiętać, iż w ten sposób nie można żądać przywrócenia terminów przedawnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów