Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Egzekucja sprawy spoza rewiru komorniczego

Główną zasadą istniejącą w polskim systemie prawnym jest dowolność w wyborze komornika. Wyboru komornika możemy dokonać z pośród wszystkich funkcjonujących na terytorium kraju, także spoza danego rewiru komorniczego. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji jeżeli to właśnie jego wybrał wierzyciel. Do tej ogólnej zasady ustawodawca przewidział pewne wyjątki.

Egzekucja komornicza - kiedy komornik może odmówić przejęcia takiej sprawy?

Jednym z takich wyjątków jest egzekucja z nieruchomości a mianowicie w tym przypadku obowiązuje tzw. reguła właściwości wyłącznej to znaczy, że właściwym do prowadzenia sprawy jest komornik w rewirze którego dana nieruchomość ma położenie. Kolejnym wyjątkiem, w którym komornik mógł odmówić przyjęcia danej sprawy do prowadzenia egzekucji była sytuacja, w której komornik powołując się na art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji odmawiał  wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań w przypadku, gdy w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekraczała sześć miesięcy(licząc zaległość nie uwzględniało się alimentów oraz innych powtarzających się świadczeń). Właśnie w tym zakresie zostały wprowadzone nowe uregulowania.

Nowe regulacje w dowolności wyboru komornika 

Nowe regulacje zmieniły brzmienie art. 8 wspomnianej powyżej ustawy w taki sposób, iż obecnie ograniczeniu uległa dowolność w wyborze komornika. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, komornik będzie zmuszony odmówić przyjęcia do prowadzenia sprawy (wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań), w dwóch przypadkach:

  1. jeżeli wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 2 000 spraw a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 35%, oraz

  2. jeżeli wpływ spraw do jego kancelarii w roku poprzednim przekroczył 5 000 spraw a w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy i skuteczność egzekucji nie przekroczyła 40%.

Nowe uregulowanie dotyczące odejścia od dotychczas stosowanego modelu rewiru komorniczego (stanowiącego obszar działania jednego komornika) ma na celu zwiększenie liczby komorników w Polsce a tym samym poprawę sprawności, oraz skuteczności egzekucji sądowej. Ustawodawca uznał, że tylko poprzez umożliwienie warunków sprzyjających otwieraniu nowych kancelarii komorniczych uda się osiągnąć zamierzony cel.

Nowe przepisy weszły w życie 8 listopada 2015 roku, jednakże także tutaj ustawodawca poczynił pewien wyjątek a mianowicie w stosunku do komorników do których wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10.000 - te regulacje weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Podsumowując, na gruncie omawianego tematu jednoznacznie należy podkreślić, iż nowe regulacje uniemożliwiły wierzycielowi swobodny wybór komornika, który poprowadzi jego sprawę. Przyjęte regulacje zobowiązujące komornika do odmowy przyjęcia sprawy spoza rewiru stworzyły pewną barierę prawną dla wierzyciela, gdyż będzie on mógł w istocie wybrać komornika ale pod warunkiem, że będzie to komornik prowadzący kancelarię, w której wpływ spraw w ciągu roku nie przekroczy 2000.