0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarzuty są środkiem zaskarżenia wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Są one wyrazem braku udzielenia przez pozwanego zgody na wydany przeciw niemu nakaz zapłaty i chęci przeciwstawienia się ujemnym skutkom, jakie mogą płynąć z tego nakazu w przypadku niewniesienia zarzutów. Zarzuty od nakazu zapłaty są środkiem odwoławczym. Przysługuje wyłącznie od nieprawomocnego nakazu zapłaty. Przez wniesienie zarzutów wstrzymuje się uprawomocnienie zaskarżonego nakazu zapłaty. Jednak samo ich wniesienie nie powoduje wstrzymania tego nakazu. 

Kiedy można wnosić zarzuty od nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty, co do którego można wnieść zarzuty, wydaje sąd, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego bądź świadczenia innych rzeczy. Dzieje się tak w przypadku udowodnienia żądań po stronie powoda. Powód może uzyskać nakaz zapłaty, jeżeli dysponuje:

  1. dokumentem urzędowym,

  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, fakturą,

  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,

  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty.

Uwaga!

Zarzuty od nakazu zapłaty trzeba wnieść przed uprawomocnieniem się wyroku, w przeciwnym wypadku nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny.

Termin na zarzuty od nakazu zapłaty

Zgodnie z treścią artykułu 491 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd wyznacza 2-tygodniowy termin od dnia doręczenia nakazu na zaspokojenie roszczeń w całości wraz z kosztami lub wniesienia w tym terminie zarzutów od nakazu zapłaty.

Pouczenie dotyczące terminu jest zawsze dołączane do nakazu zapłaty wraz z pozwem, na podstawie którego wnioskowano o jego wydanie.

Przywrócenie terminu na zarzuty od nakazu zapłaty

Możliwe jest przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty. W tym celu należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Możliwość jego przywrócenia ma miejsce jedynie, jeżeli dłużnik nie wniósł w wyznaczonym okresie zarzutów bez swojej winy. Przyczyną uzasadniającą uchybienie terminu jest:

1) choroba pozwanego,

2) klęska żywiołowa,

3) katastrofa,

4) mylna informacja o terminie wniesienie zarzutów.

Warto pamiętać, że gdy sporządza się zarzuty od nakazu zapłaty niezbędne jest podanie w treści wniesienia o oddalenie powództwa lub inne rozstrzygnięcie procesowe, na przykład poprzez wniesienie o niezasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Co powinny zawierać zarzuty od nakazu zapłaty?

Jak stanowi art. 493 zdanie 2 kpc zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, powinny być przedstawione już w piśmie je zawierającym. Są to tak zwane zarzuty formalne, które mogą dotyczyć np. zapisu na sąd polubowny, niewłaściwość sądu czy źle obliczonej wartości przedmiotu sporu. Innym rodzajem zarzutów są zarzuty merytoryczne, które dotyczą przedmiotu rozstrzygnięcia i są skierowane przeciwko zasadności samego rozstrzygnięcia. To samo dotyczy zarzutów co do wszelkich faktów i dowodów, w tym również tych, które służą do uzasadnienia wymienionych wyżej zarzutów formalnych.

Nie można jednak zgłaszać zarzutów od nakazu zapłaty, które mogą dla strony wynikać z działania na zwłokę.

Uwaga!

W niezaskarżonej części wydany nakaz zapłaty uprawomocni się.

Pozwany jest zobowiązany zgłosić twierdzenia i dowody w chwili wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty. Jeżeli ich nie zgłosi w wyznaczonym terminie, sąd je pominie, chyba że strona udowodni, iż nie zgłosiła ich bez swojej winy.

Wymogi formalne pisma zawierającego zarzuty od nakazu zapłaty

Pismo musi spełniać wymagania procesowe z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że w piśmie musi być określone:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

2) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. W większości przypadków zalecane jest oprócz imienia i nazwiska podanie wszelkich danych identyfikujących osobę, tj. numer PESEL oraz adres, a jeśli stroną w sprawie jest firma, należy podać numer NIP bądź KRS,

2) oznaczenie rodzaju pisma,

3) treść wniosku wraz z dowodami przytoczonymi na okoliczność potwierdzenia swoich zarzutów,

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

5) wymienienie załączników.

Uwaga!

Zarzuty od nakazu zapłaty należy wnieść na piśmie. W sprawach, w których pozew został wniesiony na urzędowym formularzu, zarzuty również muszą być wniesione na formularzu.

Opłata za zarzuty od nakazu zapłaty

Opłata od zarzutów nakazu zapłaty wynosi ¾ opłaty stosunkowej, czyli w przypadku pozwów o zapłatę jest to 5% wartości przedmiotu sporu (WPS). W przypadku nieopłacania pisma, sąd je odrzuci i nakaz stanie się prawomocny.

Przykład 1.

Wartość przedmiotu sporu: 5000 zł

Opłata od pozwu: 5%

Opłata od zarzutów od nakazu zapłaty: ¾ z 5%

5% z 5000 zł = 250 zł

¾ z 250 zł = 187,50 (zaokrąglamy w górę!)

Zatem opłata na zarzuty od nakazu zapłaty z przykładu będzie wynosiła 188 zł. Opłatę należy wnieść poprzez przelew bankowy na konto sądu, do którego składane jest pismo, w kasie sądu lub za pomocą znaków sądowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów