0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nakaz zapłaty z e-sądu - jak się przed nim bronić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dzięki e-sądowi można w prosty sposób, przez Internet uzyskać nakaz zapłaty z e-sądu przeciwko dłużnikowi. Dłużnik otrzymuje z sądu papierową wersję nakazu zapłaty wraz z wydrukiem pozwu. Od dnia odebrania przesyłki ma 14 dni na jego zaskarżenie. Jeśli tego nie zrobi, musi się liczyć z egzekucją komorniczą. Jak zaskarżyć nakaz zapłaty z e-sądu?

Jak sprawdzić, czy nakaz zapłaty z e-sądu jest prawdziwy?

E-sąd to "prawdziwy" sąd - jeden z wydziałów Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, do którego z całej Polski trafiają sprawy o zapłatę złożone przez Internet, w postępowaniu elektronicznym. E-sąd wydaje elektroniczne nakazy zapłaty. Są one drukowane i wysyłane pozwanym. Na nakazie zapłaty z e-sądu nie ma żadnego podpisu, ma on postać zwykłego wydruku. Dołączony jest do niego również wydruk pozwu złożonego w e-sądzie. Dzięki tym dokumentom można się dowiedzieć, kto i za co żąda zapłaty. Jeśli nakaz zapłaty z e-sądu nie zostanie zaskarżony, to ma takie same skutki, jak prawomocny wyrok sądu. 

To, że nakaz zapłaty z e-sądu nie ma tradycyjnych pieczęci ani podpisów nie oznacza, że można go zlekceważyć. Ma on taką samą moc prawną, jak tradycyjny, papierowy nakaz zapłaty wydany przez zwykły sąd. 

Nakaz zapłaty z e-sądu zawsze doręczany jest dłużnikowi pocztą tradycyjną, w formie papierowej, a nie elektronicznej!

Jak zweryfikować, czy nie mamy do czynienia z próbą wyłudzenia pieniędzy i nakaz zapłaty z e-sądu jest prawdziwy? 

 • 20 - znakowy kod nakazu zapłaty (znajdujący się w prawym górnym rogu dokumentu) pozwala potwierdzić istnienie elektronicznego nakazu zapłaty na stronie e-sądu bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu;
 • Indywidualny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy - znajduje się w pouczeniu, pozwala uzyskać wgląd do wgląd do elektronicznych akt sprawy bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu. 

Wejście do elektronicznych akt sprawy ani sprawdzenie istnienia nakazu na stronie e-sądu nie zastępują zaskarżenia nakazu zapłaty. 

Jak wysłać sprzeciw do e-sądu?

Zaskarżenie nakazu zapłaty z e-sądu (czyli złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym) jest możliwe na dwa sposoby:

 • w tradycyjny sposób - w formie papierowego dokumentu oznaczonego sygnaturą sprawy (umieszczoną w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego), który należy wysłać na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin;
 • w formie elektronicznej, przez system e-sądu  - ale wymaga to posiadania aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz dysponowaniem ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego. 

Jeśli sprzeciw ma zostać złożony w formie elektronicznej, to niezbędne do tego konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie na stronie e-sądu formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta. Sprzeciw i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym, wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pisma powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat. To wszystko wymaga czasu, więc w praktyce większość osób zaskarża nakaz zapłaty z e-sądu w formie papierowej.

Wniesienie do e-sądu pisma w sprawie drogą elektroniczną powoduje, że cała późniejsza komunikacja z e-sądem również musi się odbywać drogą elektroniczną. Samo zapoznanie się z elektronicznymi aktami sprawy nie powoduje tego skutku.

O czym pamiętać, pisząc sprzeciw do e-sądu?

Przy pisaniu sprzeciwu do e-sądu warto pamiętać o następujących zasadach:

 • do sprzeciwu od nakazu zapłaty nie dołącza się dowodów; należy je wskazać w treści sprzeciwu, ale nie trzeba dołączać;
 • nie ma obowiązku pisania sprzeciwu od nakazu zapłaty z e-sądu na urzędowym formularzu; można go napisać na zwykłej kartce papieru;
 • do wysyłanego do sądu sprzeciwu należy dołączyć również odpis sprzeciwu - dla osoby, która złożyła pozew (tyle odpisów, ilu uczestników postępowania);
 • sprzeciw nie podlega opłacie;
 • w sprzeciwie należy podać fakty i dowody na ich uzasadnienie, a także zarzuty (np. zarzut, że strony umówiły się, że spory będzie rozstrzygał sąd polubowny)  - ale dowodów nie dołącza się;
 • w sprzeciwie należy podać dane stron (można je przepisać z pozwu), dane sądu, sygnaturę sprawy, zatytułować go “sprzeciw od nakazu zapłaty), napisać, że zaskarża się nakaz zapłaty, uzasadnić pozew podając fakty i dowody na poparcie swoich twierdzeń;
 • sprzeciw należy własnoręcznie podpisać;
 • sprzeciw należy wysłać w terminie dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty z e-sądu.

Dwa tygodnie od otrzymania nakazu - termin na złożenie sprzeciwu

Przykład 1

Jan Nowak odebrał 2 października list polecony z sądu, zawierający nakaz zapłaty z e-sądu. Najpóźniej w dniu 16 października Jan Nowak powinien złożyć w sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeśli wyśle go do sądu za pośrednictwem Poczty Polskiej, to będzie decydować data nadania listu.

Czy sprzeciw do e-sądu musi mieć uzasadnienie?

Sprzeciw do e-sądu musi mieć uzasadnienie, trzeba wskazać też dowody potwierdzające fakty powołane w sprzeciwie. Czasami można się jeszcze spotkać z informacjami, że sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów. Są one jednak od 2016 r. nieaktualne! W wyniku zmiany przepisów zaostrzono wymogi co do tego, jak powinien wyglądać sprzeciw od e-nakazu zapłaty i obecnie powołanie twierdzeń i dowodów jest konieczne.

W sprzeciwie należy więc napisać, dlaczego pozwany nie zgadza się z nakazem zapłaty, które twierdzenia zawarte w pozwie kwestionuje i dlaczego. W uproszczeniu można powiedzieć, że pozwany powinien przedstawić swoją wersję wydarzeń i podać dowody na jej potwierdzenie. Dowodami mogą być np. dokumenty, zeznania świadków (wówczas należy wskazać dane świadków), przesłuchanie stron, opinia biegłego (można złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego). 

Dlaczego tak ważne jest wpisanie do sprzeciwu twierdzeń i dowodów? Bo sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni:

 • że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy, lub 
 • że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo
 • że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Co się stanie po wniesieniu sprzeciwu do e-sądu?

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty z e-sądu traci moc w całości.

E-sąd przekazuje wtedy sprawę do sądu wg tzw. właściwości ogólnej, czyli do tradycyjnego sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. 

W praktyce należy się spodziewać, że po kilku miesiącach przyjdzie kolejna korespondencja z sądu - tym razem z sądu, do którego sprawa została przekazana i przed którym się będzie teraz toczyć już na ogólnych zasadach.

Dzięki wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty z e-sądu:

 • sprawa zostanie rozpatrzona przez “tradycyjny” który będzie musiał ocenić dowody przedstawione przez strony;
 • nakaz zapłaty z e-sądu traci moc - nie zostanie więc skierowany do komornika;
 • zyskuje się czas;
 • zdarza się, po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, strona, która pozew złożyła nie chce prowadzić dalej sprawy i wycofuje pozew, co kończy postępowanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów