0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy dysponując tylko fakturą sąd może wydać nakaz zapłaty?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każde postępowanie przed sądem wymaga od nas przedstawienia stosownych dowodów potwierdzających zasadność dochodzonego przez nas roszczenia. Oczywiście z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, najbardziej stosownym dowodem jest faktura VAT. Czy na podstawie faktury sąd może wydać nakaz zapłaty?

Faktura jako "nakaz zapłaty" dla dłużnika

Faktura VAT jest dokumentem handlowym, który wystawia osoba prowadząca działalność gospodarczą dla innego przedsiębiorcy, który potwierdza szczegóły zawartej transakcji. Innymi słowy fakturę VAT wystawia dostawca towaru dla odbiorcy towaru.

Art. 485 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje kiedy sąd wyda nakaz zapłaty. Pierwszym warunkiem jest dochodzenie przez powoda roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych. Ponadto do wnoszonego pozwu muszą zostać dołączone stosowne dowody tzn.:

  • dokument urzędowy;

  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunek;

  • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;

  • zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Czy na podstawie faktury sąd może wydać nakaz zapłaty? 

Co prawda przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie normują wprost, iż faktura stanowi podstawę do wydania nakazu zapłaty, jednakże jak łatwo zauważyć faktura VAT jest w istocie rzeczy zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem a co za tym idzie jak najbardziej może stanowić podstawę do wydania nakazu zapłaty przez sąd.

Jeżeli złożony przez powoda pozew wraz z dołączoną fakturą nie budzą żadnych wątpliwości po stronie sądu, wydany zostaje nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty zostaje doręczony przez sąd dłużnikowi (razem z pozwem oraz wszystkimi załącznikami). Równocześnie sąd zobowiąże dłużnika w terminie dwóch tygodni do spłaty roszczenia wraz z kosztami postępowania. Dłużnikowi również przysługuje prawo do wniesienia zarzutów.

Nakaz zapłaty i koszty z nim związane 

Kolejną korzyścią płynącą z posiadania oraz wykorzystania faktury w postępowaniu przed sądem jest ograniczenie kosztów sądowych. W zwykłym postępowaniu sądowym przedsiębiorca jest zobowiązany na samym początku do uiszczenia całej opłaty (tzn. 5% od wartości przedmiotu sporu). W przypadku gdy przedsiębiorca dysponuje stosownymi fakturami jego sytuacja klaruje się zupełnie inaczej, gdyż może w tym przypadku liczyć na rozpoznanie sprawy przez sąd w postępowaniu nakazowym co z kolei spowoduje obniżenie kosztów do ¼ opłaty wnoszonej w zwykłym postępowaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów