Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Umowa zlecenie a opodatkowanie - o czym należy pamiętać?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która podlega przepisom kodeksu cywilnego. Jest to umowa starannego działania co oznacza, że o prawidłowym jej wykonaniu nie decyduje końcowy efekt, lecz odpowiednie wykonywanie czynności wraz z należytą starannością jej realizacji.

Umowa zlecenie - o czym należy pamiętać?

Uzgadniając umowę zlecenie, warto zwrócić uwagę na formę jej zawarcia, gdyż nie jest ona narzucona przepisami kodeksu cywilnego (np. umowa zlecenie może być wyrażona w sposób dorozumiany - ustnie i zleceniobiorca zostanie dopuszczony do wykonywania pracy), aczkolwiek w celu uniknięcia sporów zalecana jest  forma pisemna.

Treść umowy zlecenia powinna zawierać m.in.:

  • rodzaj i datę zawarcia umowy,

  • strony umowy - dotyczy to w szczególności: imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych (PESEL, NIP, REGON), adresów zamieszkania/prowadzenia działalności,

  • datę rozpoczęcia umowy wraz z jej zakończeniem,

  • określenie czynności pracy - jej charakter i miejsce wykonywania,

  • wynagrodzenie, gdy zlecenie jest odpłatne,

  • podpisy osób zawierających umowę cywilnoprawną.

W celu zabezpieczenia interesów własnych, jak i zleceniobiorcy w umowie można zamieścić dodatkowe zapisy:

  • za nienależyte wykonanie zawartej umowy lub jej wypowiedzenie bez uzasadnionego, ważnego powodu zostaną wystosowane kary umowne,

  • zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej treści zawartej umowy wraz z działaniami, które zostaną wykonane w jej ramach.

Umowa zlecenie a jej opodatkowanie

Już podczas zawierania umowy należy zwrócić uwagę na zasady opodatkowania przychodów ze zlecenia, które mają istotny wpływ na rozliczenie ze zleceniobiorcą i z samym urzędem skarbowym.

Przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

c) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

– z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W przypadku rozliczenia przychodów i poborów zaliczek na podatek dochodowy z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą wyłącznie nieprowadzącej działalności gospodarczej, to na zleceniodawcy będzie ciążyć obowiązek ich regulowania jako płatnika.