Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa o pracę - poznaj podstawowe informacje

Umowa o pracę - czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, które potwierdzają zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Natomiast pracodawca przez umowę o pracę zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie. W innym przypadku pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić przedstawione ustalenia na piśmie (strony umowy, rodzaj umowy, warunki umowy).

Rodzaje umów o pracę

 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony

 1. Umowa zawarta na czas określony:

 • na czas wykonywania określonej pracy,

 • na zastępstwo.

Każda z powyższych umów może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny, który nie może przekraczać 3 miesięcy.

Co zawiera umowa o pracę

Umowa o pracę wskazuje strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

 • rodzaj pracy;

 • miejsce wykonywania pracy;

 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

 • wymiar czasu pracy;

 • termin rozpoczęcia pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowę o pracę rozwiązuje się:

 1. na mocy porozumienia stron,

 2. za wypowiedzeniem,

 3. bez wypowiedzenia,

 4. po upływie czasu, na który została zawarta,

 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno zostać sporządzone na piśmie.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy oraz powinno zostać zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.