0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o pracę - poznaj podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o pracę - czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, które potwierdzają zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Natomiast pracodawca przez umowę o pracę zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie. W innym przypadku pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić przedstawione ustalenia na piśmie (strony umowy, rodzaj umowy, warunki umowy).

Rodzaje umów o pracę

Przepisy Kodeksu Pracy określają rodzaje umów o pracę, jakie mogą być zawierane z pracownikami. Umowa o pracę może zostać zawarta:

 1. na okres próbny,
 2. na czas określony.
 3. na czas nieokreślony,

Co zawiera umowa o pracę

Umowa o pracę wskazuje strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

 • rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy lub miejsca wykonywania pracy albo informację, że pracownik sam określa miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy;
 • dzień rozpoczęcia pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowę o pracę rozwiązuje się:

 • na mocy porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem
 • bez wypowiedzenia,
 • po upływie czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno zostać sporządzone na piśmie.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy oraz powinno zostać zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Umowa o pracę z systemu kadrowego

Systemy kadrowe umożliwią drukowania odpowiedniego wzoru umowy. Po dodaniu umowy o pracę w systemie wFirma.pl np. z poziomu zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ.

Umowa o pracę z systemu kadrowego

Umowę można wydrukować poprzez je zaznaczenie i kliknięcie na DRUKUJ. Więcej n temat wprowadzania umowy w systemie: Dodawanie umowy o pracę - jakie informacje należy wprowadzić?.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów