Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa przewozu - wzór z szerokim omówieniem

Umowa przewozu polega na zobowiązaniu przewoźnika w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Należy ona do kategorii umów o świadczenie usług. Umowa przewozu jest:

 • wzajemna

 • odpłatna

 • dwustronnie zobowiązująca.

Pobierz darmowy wzór umowy przewozu w formacie pdf i docx!  

Do pobrania:

pdf
Umowa przewozu rzeczy.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Umowa przewozu rzeczy.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Umowa przewozu jest regulowana w przepisach art. 774-793 Kodeksu cywilnego. Należy od niej odróżnić umowę spedycji jako odrębną umowę nazwaną w Kodeksie. Zwykle ma charakter typowego kontraktu i brak jest możliwości indywidualnego kształtowania umowy. Treścią umowy jest trasa przewozu, wynagrodzenie dla przewoźnika i przedmiot przewozu. Może występować przedmiot umowy przewozu pod postacią osób lub rzeczy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie oferty i jej przyjęcie.

Umowa przewozu osób

W umowie przewozu osób przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem do przewozu osób.

Umowa przewozu osób - strony

PRZEWOŹNIK

PODRÓŻNY

Jaką formę powinna mieć umowa przewozu osób?

Forma umowy przewozu osób nie jest uregulowana żadnymi przepisami. Zgodnie z prawem przewozowym zostaje zawarta przez zakup biletu lub zajęcie miejsca w środku transportu.

Umowa przewozu osób - obowiązki przewoźnika

Do obowiązków przewoźnika należy:

 • zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków (bezpieczeństwa, higieny i wygody)

 • odpowiedzialność za bagaż, który podróżny przewozi - kiedy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika

 • odpowiedzialność za bagaż powierzony mu bezpośrednio - według zasad przewozu rzeczy.

Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu osób

Roszczenia przedawniają się z upływem jednego roku od dnia wykonania przewozu - gdy przewóz nie został wykonany.

Umowa przewozu rzeczy

Umowa przewozu rzeczy polega na zobowiązaniu przewozu towarów za wynagrodzeniem. Rzeczy powinny zostać określone w załączniku do umowy.

Umowa przewozu rzeczy - strony

PRZEWOŹNIK

WYSYŁAJĄCY

Umowa przewozu rzeczy - forma

Zawarciem umowy jest przyjęcie przesyłki do przewozu i przekazanie listu przewozowego. Określa on szczegółowo adres nadawcy-wysyłającego i odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki wg rodzaju, ilości, sposobu opakowania i wartości rzeczy cennych.

Umowa przewozu rzeczy - obowiązki stron

Do obowiązków  wysyłającego należy:

 • wystawienie listu przewozowego

 • wydanie wszelkich dokumentów (celne, podatkowe, administracyjne).

Do obowiązków przewoźnika należy:

 • niezwłoczne zawiadomienie odbiorcy o nadejściu przesyłki

 • może oddać przesyłkę innemu przewoźnikowi - ale ponosi za nią odpowiedzialność

 • jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki, a wysyłający nie nadeśle wskazówek, oddaje przesyłkę na przechowanie, zabezpieczając ją i zawiadamia wysyłającego oraz odbiorcę.

Do obowiązków odbierającego należy zapłata należności wskazanej w liście przewozowym.

Granice odpowiedzialności przewoźnika rzeczy

 • odszkodowanie za winę umyślną i rażące niedbalstwo nie może przekraczać zwykłej wartości przesyłki

 • nie ponosi odpowiedzialności za ubytek naturalny rzeczy

 • za utratę, ubytek lub uszkodzenie kosztowności odpowiada wyłącznie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy - chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy przewoźnika

 • jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki, a przesyłka jest narażona na zepsucie, przewoźnik może ją sprzedać (zwłoka kupującego z odebraniem rzeczy)

Roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy

 • przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce

 • wszelkie roszczenia wobec przewoźnika wygasają wraz z zapłatą należności

 • roszczenia przedawniają się z upływem jednego roku od dnia wydania rzeczy, dnia utraty przesyłki lub dostarczenia z opóźnieniem

 • roszczenia przewoźnika przeciwko innemu przewoźnikowi - 6 miesięcy od dnia naprawienia szkody lub wytoczenia powództwa.

Przykład 1.

Dwójka znajomych wybrała się w podróż autokarem. Zabrali ze sobą kosztowne lornetki. Jeden z nich nie oddał swojej lornetki przewoźnikowi i postanowił trzymać ją przez całą podróż w swoim plecaku. Drugi z podróżujących zrobił zupełnie inaczej i oddał sprzęt przewoźnikowi. W trakcie podróży bez winy przewoźnika doszło do wypadku, w którym uszkodzenia doznały oba sprzęty. Z związku z tym, że jeden z podróżujących nie przekazał sprzętu przewoźnikowi, nie przysługiwało mu prawo do naprawienia szkody przez przewoźnika. Przewoźnik naprawił za to szkodę wyrządzoną przedmiotowi mężczyzny, który powierzył mu sprzęt.