0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa przewozu - wzór z szerokim omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa przewozu polega na zobowiązaniu przewoźnika w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Należy ona do kategorii umów o świadczenie usług. Umowa przewozu jest:

 • wzajemna

 • odpłatna

 • dwustronnie zobowiązująca.

Pobierz darmowy wzór umowy przewozu w formacie pdf i docx!  

Do pobrania:

Umowa przewozu rzeczy.pdf
Umowa przewozu rzeczy.docx

Umowa przewozu jest regulowana w przepisach art. 774-793 Kodeksu cywilnego. Należy od niej odróżnić umowę spedycji jako odrębną umowę nazwaną w Kodeksie. Zwykle ma charakter typowego kontraktu i brak jest możliwości indywidualnego kształtowania umowy. Treścią umowy jest trasa przewozu, wynagrodzenie dla przewoźnika i przedmiot przewozu. Może występować przedmiot umowy przewozu pod postacią osób lub rzeczy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie oferty i jej przyjęcie.

Umowa przewozu osób

W umowie przewozu osób przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem do przewozu osób.

Umowa przewozu osób - strony

PRZEWOŹNIK

PODRÓŻNY

Jaką formę powinna mieć umowa przewozu osób?

Forma umowy przewozu osób nie jest uregulowana żadnymi przepisami. Zgodnie z prawem przewozowym zostaje zawarta przez zakup biletu lub zajęcie miejsca w środku transportu.

Umowa przewozu osób - obowiązki przewoźnika

Do obowiązków przewoźnika należy:

 • zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków (bezpieczeństwa, higieny i wygody)

 • odpowiedzialność za bagaż, który podróżny przewozi - kiedy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika

 • odpowiedzialność za bagaż powierzony mu bezpośrednio - według zasad przewozu rzeczy.

Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu osób

Roszczenia przedawniają się z upływem jednego roku od dnia wykonania przewozu - gdy przewóz nie został wykonany.

Umowa przewozu rzeczy

Umowa przewozu rzeczy polega na zobowiązaniu przewozu towarów za wynagrodzeniem. Rzeczy powinny zostać określone w załączniku do umowy.

Umowa przewozu rzeczy - strony

PRZEWOŹNIK

WYSYŁAJĄCY

Umowa przewozu rzeczy - forma

Zawarciem umowy jest przyjęcie przesyłki do przewozu i przekazanie listu przewozowego. Określa on szczegółowo adres nadawcy-wysyłającego i odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki wg rodzaju, ilości, sposobu opakowania i wartości rzeczy cennych.

Umowa przewozu rzeczy - obowiązki stron

Do obowiązków  wysyłającego należy:

 • wystawienie listu przewozowego

 • wydanie wszelkich dokumentów (celne, podatkowe, administracyjne).

Do obowiązków przewoźnika należy:

 • niezwłoczne zawiadomienie odbiorcy o nadejściu przesyłki

 • może oddać przesyłkę innemu przewoźnikowi - ale ponosi za nią odpowiedzialność

 • jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki, a wysyłający nie nadeśle wskazówek, oddaje przesyłkę na przechowanie, zabezpieczając ją i zawiadamia wysyłającego oraz odbiorcę.

Do obowiązków odbierającego należy zapłata należności wskazanej w liście przewozowym.

Granice odpowiedzialności przewoźnika rzeczy

 • odszkodowanie za winę umyślną i rażące niedbalstwo nie może przekraczać zwykłej wartości przesyłki

 • nie ponosi odpowiedzialności za ubytek naturalny rzeczy

 • za utratę, ubytek lub uszkodzenie kosztowności odpowiada wyłącznie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy - chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy przewoźnika

 • jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki, a przesyłka jest narażona na zepsucie, przewoźnik może ją sprzedać (zwłoka kupującego z odebraniem rzeczy)

Roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy

 • przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce

 • wszelkie roszczenia wobec przewoźnika wygasają wraz z zapłatą należności

 • roszczenia przedawniają się z upływem jednego roku od dnia wydania rzeczy, dnia utraty przesyłki lub dostarczenia z opóźnieniem

 • roszczenia przewoźnika przeciwko innemu przewoźnikowi - 6 miesięcy od dnia naprawienia szkody lub wytoczenia powództwa.

Przykład 1.

Dwójka znajomych wybrała się w podróż autokarem. Zabrali ze sobą kosztowne lornetki. Jeden z nich nie oddał swojej lornetki przewoźnikowi i postanowił trzymać ją przez całą podróż w swoim plecaku. Drugi z podróżujących zrobił zupełnie inaczej i oddał sprzęt przewoźnikowi. W trakcie podróży bez winy przewoźnika doszło do wypadku, w którym uszkodzenia doznały oba sprzęty. Z związku z tym, że jeden z podróżujących nie przekazał sprzętu przewoźnikowi, nie przysługiwało mu prawo do naprawienia szkody przez przewoźnika. Przewoźnik naprawił za to szkodę wyrządzoną przedmiotowi mężczyzny, który powierzył mu sprzęt.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów