Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odszkodowanie otrzymane na ryczałcie - jak rozliczyć?

W przypadku, gdy poszkodowanym w wypadku samochodowym jest przedsiębiorca rozliczający się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas otrzymane odszkodowanie na naprawę auta będzie musiał zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej. Jak prawidłowo rozliczyć odszkodowanie otrzymane na ryczałcie? Wyjaśniamy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podstawowe informacje

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi możliwość przyjęcia innej formy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które:

 

  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą czy

  • osiągają przychody np. z  tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Korzystanie z tej formy opodatkowania zostało udostępnione podatnikom, którzy uzyskali przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150 000 euro (w 2016 roku kwota ta wynosi 636 555 zł).

Główną cechą odróżniającą ryczałt od innych form opodatkowania (zasad ogólnych czy podatku liniowego) jest brak możliwości zaliczania wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością do kosztów podatkowych. Podatek oblicza się bowiem od kwoty uzyskanego przychodu.

Odszkodowanie otrzymane na ryczałcie należy wykazać jako przychód

Przedsiębiorca ubezpieczając firmowy majątek, zapewnia sobie otrzymanie stosownej rekompensaty w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, które zostały przewidziane w umowie. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 updof, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo należy podkreślić, że przychód ten został wyłączony na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 z zakresu zwolnienia z podatku takich odszkodowań (zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają bowiem kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ale z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością).

W takiej sytuacji również ryczałtowcy powinni wykazać otrzymane odszkodowanie jako przychód z działalności. Taka rekompensata za szkodę na firmowych składnikach majątku powinna zostać opodatkowana 8,5% stawką ryczałtu.

Ważne!

Przez firmowe składniki majątku należy rozumieć środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, ale także inne rzeczowe składniki - wyposażenie.

 

Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca opodatkowuje swoje przychody stawką 3,5% czy wyższą. Odszkodowanie otrzymane na ryczałcie będzie musiał opodatkować stawką 8,5%. Bowiem zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi właśnie 8,5%.

Takie stanowisko potwierdził w swojej interpretacji (syg. IBPBI/1/4511-99/15/WRz) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach:

(...) dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od formy jej opodatkowania, otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (...), stanowi przychód z tej działalności.

Skutki otrzymania odszkodowania niezwiązanego z działalnością gospodarczą

Otrzymane odszkodowanie majątkowe oraz osobowe niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą co do zasady będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Warto przy tym zadbać, aby treść polisy wyraźnie zawierała informację o ubezpieczeniu prywatnego majątku albo przeciwnie - majątku firmowego.

Ryczałtowcy muszą podwójnie uważać

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności za pomocą ryczałtu nie będą mogli pomniejszyć przychodu o kwotę wydatków związanych z pokolizyjną naprawą. Bowiem w przypadku tej szczególnej formy opodatkowania nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku.