0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odszkodowanie otrzymane na ryczałcie - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku, gdy poszkodowanym w wypadku samochodowym jest przedsiębiorca rozliczający się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas otrzymane odszkodowanie na naprawę majątku firmowego będzie musiał zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej. Jak prawidłowo rozliczyć odszkodowanie otrzymane na ryczałcie? Wyjaśniamy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podstawowe informacje

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z możliwych do wyboru form opodatkowania. Ryczałt może być stosowany przez osoby fizyczne, które:

  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą czy
  • osiągają przychody np. z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Korzystanie z tej formy opodatkowania zostało udostępnione podatnikom, którzy uzyskali przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 250 000 euro (górny limit przychodów za rok 2016 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2017 r. wynosi 1 074 400 zł). Przeliczania na złotówki dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego. Dla roku 2017 jest to średni kurs euro z 3 października 2016 roku, który wynosił 4,2976.

Główną cechą odróżniającą ryczałt od innych form opodatkowania (zasad ogólnych czy podatku liniowego) jest brak możliwości zaliczania wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością do kosztów podatkowych. Podatek oblicza się bowiem od kwoty uzyskanego przychodu.

Odszkodowanie otrzymane na ryczałcie należy wykazać jako przychód

Przedsiębiorca ubezpieczając firmowy majątek, zapewnia sobie otrzymanie stosownej rekompensaty w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, które zostały przewidziane w umowie. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo należy podkreślić, że przychód ten został wyłączony na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 z zakresu zwolnienia z podatku dochodowego.

W takiej sytuacji również ryczałtowcy powinni wykazać otrzymane odszkodowanie jako przychód z działalności. Taka rekompensata za szkodę na firmowych składnikach majątku powinna zostać opodatkowana 8,5% stawką ryczałtu.

Przykład 1.

Pan Janusz miał kolizję samochodową, pojazd stanowił środek trwały firmy. Działalność opodatkowana była ryczałtem. Zdarzenie miało miejsce z winy drugiego kierowcy, dlatego pan Janusz otrzymał odszkodowanie. Po stronie pana Janusza pojawiło się pytanie, czy tego typu odszkodowanie stanowi przychód z działalności oraz jaką stawką ryczałtu należy go opodatkować.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia składnika majątku firmowego stanowi przychód z działalności, który należy opodatkować stawką ryczałtu 8,5%.

Ważne!

Przez firmowe składniki majątku należy rozumieć środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, ale także inne rzeczowe składniki - wyposażenie.

Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca opodatkowuje swoje podstawowe przychody stawką 3,5% czy wyższą. Odszkodowanie otrzymane na ryczałcie będzie musiał opodatkować stawką 8,5%. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 (zalicza się tutaj odszkodowania za uszkodzenie pojazdu) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi właśnie 8,5%.

Takie stanowisko potwierdził w swojej interpretacji z 29 kwietnia 2015 r. (syg. IBPBI/1/4511-99/15/WRz) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach: (...) dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od formy jej opodatkowania, otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (...), stanowi przychód z tej działalności.

Skutki otrzymania odszkodowania niezwiązanego z działalnością gospodarczą

Otrzymane odszkodowanie majątkowe oraz osobowe niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą co do zasady będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Warto przy tym zadbać, aby treść polisy wyraźnie zawierała informację o ubezpieczeniu prywatnego majątku albo przeciwnie - majątku firmowego.

Przykład 2.

Pan Janusz miał kolizję samochodową z winy drugiego kierowcy. Pojazd, którym poruszał się przedsiębiorca, stanowił majątek prywatny i był wykorzystywany w działalności. Po stronie pana Janusza pojawiło się pytanie, czy tego typu przychód należy wykazać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

W takiej sytuacji odszkodowanie dotyczy majątku prywatnego, w związku z czym nie stanowi ono przychodu z działalności. Nie wykazuje się go w ewidencji przychodów.

Ryczałtowcy muszą podwójnie uważać

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności za pomocą ryczałtu nie będą mogli pomniejszyć przychodu o kwotę wydatków związanych z pokolizyjną naprawą. W przypadku tej szczególnej formy opodatkowania nie bierze się bowiem ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku.

Odszkodowanie na ryczałcie w systemie wFirma.pl

W celu dodania odszkodowania do przychodów w Ewidencji Przychodów należy przejść do zakładki EWIDENCJE >> EWIDENCJA PRZYCHODÓW >> EWIDENCJA PRZYCHODÓW >> DODAJ WPIS, w wygenerowanym oknie należy w kolumnie 8,5% wpisać odpowiednią wartość. Przychód zostanie poprawnie wykazany w ewidencji oraz uwzględniony przy wyliczaniu ryczałtu za dany okres rozliczeniowy

Odszkodowanie otrzymane na ryczałcie - ewidencja przychodów

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów