Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty transportu na fakturze sprzedaży

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą wysyłkową ponoszą wydatki związane z transportem i często obciążają nabywców kosztami transportu. Co do zasady, to na podatniku spoczywa odprowadzenie podatku i wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż a także koszt wysyłki. Możliwość ujęcia kosztu transportu na fakturze nie jest jednoznaczna.

Koszty transportu a stawka VAT

Aby wiedzieć jaką stawkę VAT zastosować dla kosztów transportu należy najpierw ustalić co stanowi podstawę opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi obrót zdefiniowany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jest to więc wartość netto towaru. Ponadto obejmuje ona całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29a ust 6 podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W związku z powyższym koszt transportu obejmuje podstawę opodatkowania towaru, traktowany jest jako jedna całość, a to oznacza że koszty transportu należy objąć taką samą stawką VAT co sprzedawany towar.

Sposoby ujęcia kosztów transportu

Sprzedający ponosząc koszty wysyłki towaru, może obciążyć nimi kupującego.

Fakturę sprzedaży można wówczas wystawić na dwa sposoby:

  • wliczając koszty transportu w cenę sprzedawanego towaru, wówczas na fakturze widoczna jest jedna pozycja - nazwa towaru, w którego cenę jest wliczona przesyłka,

  • można również ująć koszt transportu jako osobną pozycję na fakturze, wtedy ten koszt również jest tak samo opodatkowany jak sprzedany towar, a na fakturze są wyróżnione dwie pozycje - nazwa towaru oraz koszt transportu.

Jeżeli wysyłając towar korzystamy z usług kuriera to zastosowanie stawki VAT odpowiedniej dla sprzedawanego towaru nie budzi żadnych wątpliwości, to wysyłka przy korzystaniu z usług pocztowych już tak. Jak wiadomo usługi pocztowe na mocy ustawy mają stawkę  zwolnioną z podatku VAT. Koszty transportu nie stanowią odrębnie świadczonej w działalności gospodarczej usługi. W związku z tym nie możemy odliczyć podatku VAT za wysyłkę towaru, natomiast koszt transportu musimy opodatkować i zapłacić należny podatek.

W przypadku podmiotów opodatkowanych stawką 23% koszt transportu również jest opodatkowany tą stawką. Nie ma tutaj znaczenia czy ten koszt jest wliczony w cenę towaru, czy jest wykazany jako odrębna pozycja na fakturze sprzedaży.

Jeśli chodzi o podmioty rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, sprawa wygląda podobnie. Gdy koszt transportu jest wliczony w towar lub gdy jest osobno wykazany na fakturze sprzedaży, obowiązuje taka samą stawką podatku VAT jak opodatkowany jest ryczałt.