Poradnik Przedsiębiorcy

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej to jedna z formalności jaka staje na drodze początkującego przedsiębiorcy. Poznaj zasady jakimi rozpoczynający działalność powinien się kierować przy zakładaniu firmy.

To ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej obowiązujące przedsiębiorców określone zostały w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Jednak szereg dodatkowych regulacji dotyczących tej kwestii został zawarty w powiązanych ustawach szczegółowych, które precyzują przepisy ww. ustawy. Wiele wątpliwości wśród nowych przedsiębiorców rodzi ustalenie daty rozpoczęcia działalności.

Przepisy nie definiują terminu rozpoczęcia działalności

Na niekorzyść podatników przepisy prawne nie regulują jednoznacznie “faktycznego” terminu rozpoczęcia działalności. W art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców jest określone, kiedy przedsiębiorca może lub jest zobowiązany podjąć prowadzenie firmy.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do CEIDG podlega data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, a przedsiębiorca ma prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca ma również obowiązek rejestracji swojej działalności jeśli osiągnie przychód w danym miesiącu przekraczający 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 ta kwota wynosi 1050 zł).

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, powyżej wspomniany przepis ma charakter informacyjny, a sam fakt figurowania przedsiębiorcy w odpowiedniej ewidencji czy rejestrze nie przesądza jeszcze o wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej.

Ważne!

Osoba fizyczna nie ma obowiązku rejestrowania działalności jeśli osiąga przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku ta kwota wynosi 1050 zł) oraz przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła swojej działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 Ustawa Prawo Przedsiębiorców).

Tak więc, przy interpretacji terminu “faktycznego” rozpoczęcia działalności gospodarczej, należy zaczerpnąć informacji z ustaw szczegółowych, które uznają określone czynności za przejaw prowadzenia działalności. Według art. 7 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym za termin ten uznaje się datę uzyskania pierwszego przychodu. Natomiast Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi, iż podatnik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności może nie być zatem proste. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w ocenie stanu faktycznego danej sytuacji, można zwrócić się do urzędu skarbowego lub ZUS-u o udzielenie stosownego wyjaśnienia.