Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej to jedna z formalności jaka staje na drodze początkującego przedsiębiorcy. Poznaj zasady jakimi rozpoczynający działalność powinien się kierować przy zakładaniu firmy.

To ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej obowiązujące przedsiębiorców określone zostały w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak szereg dodatkowych regulacji dotyczących tej kwestii został zawarty w powiązanych ustawach szczegółowych, które precyzują przepisy ww. ustawy. Wiele wątpliwości wśród nowych przedsiębiorców rodzi ustalenie daty rozpoczęcia działalności.

Przepisy nie definiują terminu rozpoczęcia działalności

Na niekorzyść podatników przepisy prawne nie regulują jednoznacznie “faktycznego” terminu rozpoczęcia działalności. W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest jedynie określone, kiedy przedsiębiorca może podjąć prowadzenie firmy. Wedle art. 14 ust. 1 przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do CEIDG podlega data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, a przedsiębiorca ma prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, powyżej wspomniany przepis ma charakter informacyjny, a sam fakt figurowania przedsiębiorcy w odpowiedniej ewidencji czy rejestrze nie przesądza jeszcze o wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej.

Tak więc, przy interpretacji terminu “faktycznego” rozpoczęcia działalności gospodarczej, należy zaczerpnąć informacji z ustaw szczegółowych, które uznają określone czynności za przejaw prowadzenia działalności. Według art. 7 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym za termin ten uznaje się datę uzyskania pierwszego przychodu. Natomiast Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi, iż podatnik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności może nie być zatem proste. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w ocenie stanu faktycznego danej sytuacji, można zwrócić się do urzędu skarbowego lub ZUS-u o udzielenie stosownego wyjaśnienia.