0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej to jedna z formalności jaka staje na drodze początkującego przedsiębiorcy. Poznaj zasady jakimi rozpoczynający działalność powinien się kierować przy zakładaniu firmy.

To ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej obowiązujące przedsiębiorców określone zostały w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Jednak szereg dodatkowych regulacji dotyczących tej kwestii został zawarty w powiązanych ustawach szczegółowych, które precyzują przepisy ww. ustawy. Wiele wątpliwości wśród nowych przedsiębiorców rodzi ustalenie daty rozpoczęcia działalności.

Ustalenie daty rozpoczęcia działalności - przepisy nie definiują terminu 

Na niekorzyść podatników przepisy prawne nie regulują jednoznacznie “faktycznego” terminu rozpoczęcia działalności. W art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców jest określone, kiedy przedsiębiorca może lub jest zobowiązany podjąć prowadzenie firmy.

Wedle powyższych przepisów, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do CEIDG podlega data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, a przedsiębiorca ma prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca ma również obowiązek rejestracji swojej działalności jeśli osiągnie przychód w danym miesiącu przekraczający 50% minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, powyżej wspomniany przepis ma charakter informacyjny, a sam fakt figurowania przedsiębiorcy w odpowiedniej ewidencji czy rejestrze nie przesądza jeszcze o wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna nie ma obowiązku rejestrowania działalności jeśli osiąga przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. ta kwota wynosi 1 300 zł brutto) oraz przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła swojej działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 Ustawa Prawo Przedsiębiorców).
Ustalenie daty rozpoczęcia działalności może nie być zatem proste. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w ocenie stanu faktycznego danej sytuacji, można zwrócić się do urzędu skarbowego lub ZUS-u o udzielenie stosownego wyjaśnienia. Tak więc, przy interpretacji terminu “faktycznego” rozpoczęcia działalności gospodarczej, należy zaczerpnąć informacji z ustaw szczegółowych, które uznają określone czynności za przejaw prowadzenia działalności. Według art. 7 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym za termin ten uznaje się datę uzyskania pierwszego przychodu. Natomiast Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi, iż podatnik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Rozpoczęcia działalności a ZUS

Tak jak zostało to wspomniane powyżej, przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom ZUS od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Dlatego też, jeżeli tylko przedsiębiorca ma pole manewru w kwestii terminu rozpoczęcia prowadzenia działalności to warto żeby uzależnił ją od kwestii związanych z ubezpieczeniem w ZUS.

Przedsiębiorca mający prawo skorzystać z ulgi:

będzie mógł dłużej cieszyć się okresem ulgowym jeżeli rozpocznie prowadzenie działalności w trakcie miesiąca (czyli minimum od 2 dnia danego miesiąca). Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca zyska praktycznie jeden dodatkowy miesiąc korzystania z w.w. ulg, ponieważ ulga na start obowiązuje przez okres pełnych 6 miesięcy a preferencja przez okres pełnych 24 miesięcy.

Tak więc, przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy termin podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku. Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej może przypadać na datę przyszłą, jak również na datę wsteczną w stosunku do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów