0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zintegrowany System Kwalifikacji – pomoc dla młodych mam

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czas po urodzeniu dziecka to niezwykły okres w życiu kobiety – pełny zarówno radości, jak i nowych wyzwań, również w sferze zawodowej. Wiele kobiet obawia się, że urodzenie dziecka pogorszy ich sytuację na rynku pracy, a powrót z urlopu macierzyńskiego będzie trudnym doświadczeniem. Nie zawsze musi tak się stać, ponieważ czas spędzony w domu można wykorzystać również w celu podnoszenia kwalifikacji. Sprawdźmy zatem czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji oraz jakie pełni funkcje.

Zintegrowany System Kwalifikacji stanowi pomoc dla pracodawców i dla pracowników

Pierwsze miesiące i lata opieki nad dzieckiem nie są łatwe. Nieprzespane noce, nowy rozkład dnia – każdy rodzic zna te trudny. Początkom rodzicielstwa towarzyszy często lęk o przyszłość zawodową, ponieważ sytuacja młodych mam na rynku pracy nie jest łatwa. Wiele kobiet obawia się, że pozostanie w domu i poświęcenie się opiece nad dzieckiem spowoduje przestój w ich rozwoju zawodowym. Znaczna część młodych mam w trakcie urlopu macierzyńskiego bierze udział w rozmaitych szkoleniach i kursach w celu podniesienia kwalifikacji i tym samym ułatwienia powrotu do pracy. Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji o dyplomach, certyfikatach i umiejętnościach. Narzędzie to może okazać się niezwykle pomocne dla młodych mam planujących powrót do życia zawodowego. 

Zintegrowany System Kwalifikacji pełni rozmaite funkcje:

 • zapewnia jakość nadawanych kwalifikacji; 

 • wskazuje na możliwość uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji formalnej (w placówkach oświatowych) i poprzez uczenie się nieformalne (w trakcie rozmaitych programów oraz kursów); 

 • daje możliwość etapowego gromadzenia osiągnięć oraz uznawania osiągnięć; 

 • zapewnia dostęp do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terytorium Polski; 

 • daje możliwość porównania kwalifikacji uzyskanych na terytorium Polski z kwalifikacjami nadawanymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawowym celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych. ZSK zawiera dane umożliwiające ocenę posiadanych świadectw, dyplomów oraz certyfikatów.

Przykłady praktycznego wykorzystania możliwości, jakie daje ZSK, są rozmaite. W zależności od sytuacji może być to zarówno potwierdzenie uzyskanych certyfikatów, jak i dyplomów czy ocena wagi danego wykształcenia w odniesieniu do różnych krajów Unii Europejskiej. 

Przykład 1.

Pani Katarzyna ukończyła szkołę zawodową w zawodzie fryzjera i uzyskała dyplom fryzjera. Obecnie myśli o wyjeździe na stałe do Niemiec. Nie wie, czy będzie mogła podjąć pracę za granicą w wyuczonym zawodzie i w jaki sposób uzyskane przez nią wykształcenie odnosi się do wymagań stawianych pracownikom poza krajem. Zintegrowany System Kwalifikacji pozwala na porównanie posiadanego przez nią dyplomu z wykształceniem wymaganym do wykonywania tego zawodu na terytorium innych państw Unii Europejskiej.

Przykład 2.

Pani Jolanta ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie. Przez ostatnie dwa lata zajmowała się opieką nad dzieckiem, ale wykorzystała czas spędzony w domu na podniesienie swoich kwalifikacji i ukończyła kilka różnych kursów z zakresu marketingu internetowego. Obecnie myśli o powrocie do pracy zawodowej. W toku procesu rekrutacyjnego chciałaby przedstawić swojemu potencjalnemu pracodawcy uporządkowane CV, zawierające kompleksowe informacje o posiadanych kwalifikacjach. Walidacja za pomocą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji daje taką możliwość.

Zintegrowany System Kwalifikacji pomaga w planowaniu dalszej kariery, w tym również w przypadku konieczności zmiany obranej dotychczas ścieżki zawodowej. ZSK pozwala na ocenę wiarygodności posiadanych certyfikatów, na przykład w sytuacji ukończenia dodatkowych kursów i szkoleń w trakcie poszukiwania pracy lub urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego.

ZSK stanowi również cenne narzędzie dla pracodawców, pozwala bowiem na ocenę kwalifikacji posiadanych przez pracowników czy potencjalnych pracowników. Za pomocą ZSK pracodawca może na przykład:

 • ocenić potencjał pracownika w świetle posiadanego wykształcenia;

 • zaplanować rozwój swojego zespołu;

 • wspomóc pracowników w ich rozwoju zawodowym;

 • usprawnić proces zatrudniania nowych pracowników, w tym poprzez dokładniejszą ocenę posiadanych kwalifikacji i uprawnień kandydatów.

Kwalifikacje i ich walidacje – jak skorzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?

Każdy z nas posiada jakieś kwalifikacje – może być to dyplom ukończenia szkoły podstawowej, dyplom ukończenia studiów magisterskich czy certyfikat potwierdzający udział w kursie kosmetycznym. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji kwalifikacje są rozumiane jako „zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami”.

Aby skorzystać z możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji, konieczne jest przeprowadzenie walidacji posiadanych kwalifikacji i ich formalne potwierdzenie przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Zgodnie z zapisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji „walidacja” oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła określony efekt uczenia się, który jest wymagany dla formalnego uzyskania danej kwalifikacji.

Walidacja ma trzy podstawowe etapy:

 1. identyfikację;

 2. dokumentowanie;

 3. weryfikację efektów uczenia się.

Proces walidacji jest przeprowadzany przez instytucje certyfikujące (np. szkoły, uniwersytety, placówki szkoleniowe). Baza podmiotów znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Walidacja jest przeprowadzana na podstawie poziomów zawartych w Polskiej Ramie Kwalifikacji. 

Czym jest Polska Rama Kwalifikacji?
PRK to baza zawierająca odniesienia do kwalifikacji dotyczących zarówno wykształcenia, jak i kompetencji społecznych. Poziomy PRK dotyczą zarówno wykształcenia o charakterze ogólnym, jak i zawodowym.
PRK ma osiem różnych poziomów:
- Poziom I – potwierdzenie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej
- Poziom II – potwierdzenie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
- Poziom III – potwierdzenie dyplomu dotyczącego kwalifikacji zawodowych po ukończeniu szkoły zawodowej oraz świadectw czeladniczych
- Poziom IV – potwierdzenie dyplomu dotyczącego kwalifikacji zawodowych po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej, a także świadectwo maturalne
- Poziom V – potwierdzenie dyplomu ukończenia kolegium nauczycielskiego albo kolegium pracowników służb społecznych
- Poziom VI – potwierdzenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
- Poziom VII – potwierdzenie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
- Poziom VIII – potwierdzenie dyplomu ukończenia studiów doktoranckich

Aby przeprowadzić proces walidacji, niezbędne jest złożenie wniosku do instytucji, która wydała dany dyplom czy certyfikat. 

Proces walidacji kwalifikacji kończy się wydaniem certyfikatu. Procedura walidacji jest przeprowadzana przez instytucje certyfikujące (np. uniwersytet) i ten podmiot wydaje osobie zainteresowanej certyfikat na jej wniosek.

Każda instytucja certyfikująca ma obowiązek działania na podstawie tych samych zasad określonych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po dokonaniu walidacji i potwierdzeniu posiadanych kwalifikacji wnioskodawca otrzymuje certyfikat potwierdzający dane wykształcenie czy uprawnienia, który z pewnością będzie stanowił cenne narzędzie na rynku pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów