Poradnik Przedsiębiorcy

Rejestracja firmy, czyli jak krok po kroku założyć własną firmę?

Obecnie coraz więcej osób chce założyć własną działalność. Daje ona większą swobodę i możliwości. Jednak większość rezygnuje z tego pomysłu, bojąc się związanych z tym formalności. Trzeba sobie uświadomić, że proces ten jest coraz prostszy i szybszy. Poniżej zostało przedstawione jak wygląda rejestracja firmy, aby dowieść, że nie jest to wcale takie skomplikowane.

Pomysł i wybór formy prawnej

Niezwykle ważną rzeczą przy zakładaniu firmy jest pomysł. To od niego głównie zależy sukces firmy bądź też porażka. Bardzo pomocne w tym celu jest ustalenie niszy rynkowej, czyli segmentu rynku, w którym występuje luka bądź zapotrzebowanie na dane dobro. Wówczas firma, którą zamierza się założyć, może dotyczyć tej działalności.

Przed dokonaniem rejestracji firmy należy wybrać formę organizacyjną i prawną prowadzenia działalności. Po dokonaniu jej wyboru, by firma mogła funkcjonować, należy dokonać jej rejestracji. Poniżej przedstawione zostały etapy rejestracji, które przedsiębiorca musi przejść.

Rejestracja firmy w CEIDG-1

CEIDG-1 jest wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja firmy dokonywana jest na wniosek przyszłego przedsiębiorcy. Może on podjąć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Dowodem wpisu do CEIDG-1 jest wydruk tego wniosku, a numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG-1 jest NIP.

Złożenie wniosku CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wpisem lub zmianą wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON),

 • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS,

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego.

 

Do wniosku można również dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT.

Poprawne wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych:

 • nazwę firmy,

 • określenie przedmiotu działalności (PKD), miejsca siedziby, miejsca prowadzenia działalności, głównego adresu oddziału i pozostałych adresów (jeżeli takie występują),

 • daty rozpoczęcia działalności oraz opcjonalnie wskazanie pełnomocnika.

Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna. Dokonując dodatkowo rejestracji jako płatnik podatku VAT składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R.

Rejestracja firmy w urzędzie statystycznym

Po dokonaniu rejestracji w CEIDG-1 w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji należy uzyskać numer REGON. Wpis do rejestru REGON prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie zgłoszenie podatnika o nadanie numeru REGON następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jeśli przedsiębiorca prowadził wcześniej działalność gospodarczą, numer ten ma już nadany.

W rejestrze numeru REGON znajdują się następujące dane o firmie:

 • nazwa i adres siedziby, imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,

 • numer PESEL właściciela,

 • forma prawna i forma własności,

 • rodzaj wykonywanej działalności,

 • data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności,

 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru oraz numer nadany przez ten organ.

Numer REGON jest niezbędny do prowadzenia firmy. Będzie on potrzebny do kontaktów z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także do zawierania umów i rozliczania się z kontrahentami. REGON zamieszcza się również na firmowych pieczątkach i drukach urzędowych.