0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o dzieło - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa o dzieło jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych, których normy zostały ujęte w przepisach Kodeksu cywilnego, ponieważ może ona zagwarantować stosunkowo niskie koszty zatrudnienia.

Pobierz darmowy wzór umowy o dzieło w formacie pdf i docx

Do pobrania:

Umowa o dzieło – wzór z omówieniem.pdf
Umowa o dzieło – wzór z omówieniem.docx

Umowa o dzieło

Podpisując umowę o dzieło, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zlecający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o dzieło często jest nazywana umową rezultatu, ponieważ przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat, czyli np. wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie oraz naprawa przedmiotów już istniejących. Efekty tych czynności mogą być więc zarówno materialne np. wykonanie ogrodzenia, stołu, jak i niematerialne np. wykonanie projektu, opracowanie logo firmy. Wykonane dzieło musi być możliwe do jednoznacznego zweryfikowania po wykonaniu.

Przykład

Pan Andrzej zawarł umowę na stworzenie aplikacji komputerowej, w tym przypadku nie ma wątpliwości że jest to umowa o dzieło bowiem jej przedmiotem jest wytwór ( aplikacja). Rezultat ten jest określony z góry i  utrwalony w przedmiocie materialnym aplikacja komputerowa). 

Art. 627 Kodeksu cywilnego
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Odpowiedzialność w umowie o dzieło

Osoba wykonująca dzieło ponosi pełną odpowiedzialność za wynik pracy, czyli ewentualne wady wykonanego dzieła, których usunięcia może żądać zlecający. Umowa o dzieło ma duży plus. Jest nim dowolność sposobu wykonania dzieła. Wykonawca może wykonać dzieło w dowolny miejscu i czasie i co ważne, nie musi wykonywać go osobiście. Wszystko to jednak zależne jest od zapisów zawartych w umowie, które mogą narzucać pewne ograniczenia czy metody jego wykonania.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Umowy o dzieło nie może wypowiedzieć żadna ze stron, natomiast można odstąpić od niej. Zarówno zlecający, jak i wykonawca mają prawo odstąpić od umowy o dzieło, z tym że wykonawcy takie prawo przysługuje w bardzo ograniczonym zakresie.

Zlecający może odstąpić od umowy gdy:

 • dzieło zawiera wady, których nie da się usunąć,
 • wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła w sposób tak istotny, że bardzo prawdopodobne jest, iż nie ukończy dzieła w przewidzianym w treści umowy terminie,
 • wykonawca tworzy dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwanie zamawiającego do zmiany sposobu wykonania bądź naprawy spowodowanych wad,
 • dzieło nie zostało ukończone.

Przyjmujący zlecenie może odstąpić od umowy jedynie w przypadku, gdy wykonanie dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten takiego odmawia.

Art. 640 Kodeksu cywilnego
Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Jeśli zamawiający odstępuje od umowy o dzieło w związku z wadliwym, niewłaściwym wykonywaniem działa przez wykonawcę, może obniżyć jego wynagrodzenie o koszty poniesione na dokończenie dzieła przez innego wykonawcę. Jeśli jednak odstępuje od umowy bez konkretnego powodu i nie z winy wykonawcy, to obowiązkiem jego jest zapłata umówionego wynagrodzenia, pomniejszonego ewentualnie o to, co wykonawca zaoszczędził poprzez niewykonanie dzieła.

Składki ZUS i podatki

Umowa o dzieło charakteryzuje się najniższymi kosztami zatrudnienia. W ramach tej umowy wykonawca nie podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, chyba że umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym pracownikiem.

Umowa o dzieło jest natomiast opodatkowana. Jeśli jej kwota nie przekracza 200 zł brutto, stosuje się tzw. zryczałtowany podatek. Odliczany jest wówczas podatek w wysokości 17% bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu.

We wszystkich umowach o dzieło zawartych na kwotę powyżej 200 zł brutto zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18% lub  po przekroczeniu rocznych dochodów ponad 85 528 zł - 32%. W tradycyjnej umowie o dzieło stosowane są koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, natomiast w przypadku umowy o dzieło z prawami autorskimi, koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%.

Umowa o dzieło - elementy

Umowa o dzieło powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy o dzieło:

  • osoba zlecająca wykonanie dzieła
  • osoba wykonująca dzieło

W przypadku osób fizycznych oznaczeniem tym będą takie dane zlecającego i wykonawcy jak: ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty), ewentualnie numery PESEL.

Jeśli stronami umowy będą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to obok nazwisk podają również nazwę tej działalności oraz NIP.

W przypadku spółek oznaczeniem strony zawierającej umowę będzie nazwa spółki, adres siedziby, numeru wpisu do KRS i osoba uprawniona do jej reprezentacji.

2) określenie przedmiotu umowy o dzieło

Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać wszystkie istotne ustalenia w zakresie wykonania dzieła. Im bardziej opis szczegółowy, tym lepiej dla zamawiającego i wykonawcy.

3) wynagrodzenie

Wynagrodzenie może być określone w formie:

  • ryczałtowej - ustalona z góry kwota wynagrodzenia,
  • kosztorysowej - podstawą ustalenia wynagrodzenia jest spis prac wchodzących w zakres wykonania dzieła oraz ich koszty.

Można w tej części umowy określić terminy wypłat, jeśli np. dokonywane będą na poszczególnych etapach realizacji dzieła. Jeśli termin wypłaty wynagrodzenia nie zostanie określony w umowie, to wypłata ta powinna nastąpić w momencie oddania wykonanego dzieła.

Należy wspomnieć, że w przypadku umowy o dzieło najważniejszy jest uzyskany rezultat.

4) określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła

W  umowie o dzieło musi zostać konkretnie wskazana data, do której należy ukończyć dzieło.

5) inne ustalenia - fakultatywne

W umowie o dzieło zawrzeć można wszystkie ustalenia związane z jej wykonaniem, np. ustalenia odnośnie ewentualnych zaliczek, tego kto dostarcza materiały i narzędzia, sposób przekazania wykonanego dzieła, wykluczenie wykonania umowy przez osoby trzecie, kary umowne, odszkodowania itp.

6) podpisy obu stron umowy.

Jak dodać umowę o dzieło w systemie księgowym wFirma.pl?

System wFirma.pl umożliwia łatwe i szybkie wygenerowanie umowy o dzieło dla osoby wykonującej dzieło.

Umowę o dzieło należy dodać w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO. W wygenerowanym oknie należy określić parametry umowy oraz przede wszystkim wskazać pracownika dla które umowa będzie tworzona.

Umowa o dzieło w wFirma.pl

Aby wygenerować rachunek do umowy o dzieło należy przejść do zakładki KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK. W oknie, które się pojawi, należy wybrać umowę, do której ma zostać wygenerowany rachunek.

W oknie Dodawanie nowego rachunku należy wybrać datę wypłaty, datę wystawienia oraz kwotę do zapłaty.

Umowa o dzieło - rachunek

Wygenerowany rachunek można wydrukować a sam podgląd wydruku jest edytowalny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów