0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma prawo przekazać na cele prywatne określone składniki majątku, które wcześniej wykorzystywane były w firmie. Samo przekazanie środków trwałych nie jest skomplikowane, wymaga jednak odpowiedniego rozliczenia i dokumentacji, gdzie szczególnie ważny jest protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne.

Przekazanie środka trwałego na potrzeby własne

Aby przekazać składnik majątku firmy na potrzeby prywatne, należy sporządzić protokół przekazania środka trwałego, a przekazany środek wykreślić z ewidencji środków trwałych oraz pozostawić adnotację na temat powodu wycofania wraz z datą tej czynności. W związku z czym konieczne jest także sporządzenie protokołu likwidacji lub dokumentu LT (likwidacja środka trwałego).

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - skutki podatkowe

Czynność przekazania środka trwałego na potrzeby własne jest podatkowo obojętna, czyli nie powoduje powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli jednak przekazany na cele prywatne majątek zostanie sprzedany przed upływem 6 lat, licząc od miesiąca następującego po miesiącu wycofania majątku, konieczne jest opodatkowania uzyskanego przychodu.

Przekazanie składnika majątku firmowego na cele prywatne wywołuje jednak konsekwencje w podatku VAT. Jeżeli przy nabyciu danego środka trwałego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, to w momencie jego przekazania należy opodatkować czynność podatkiem od towarów i usług. Nie ma tu znaczenia, czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT czy też nie. Wartość podatku VAT wynika z podstawy opodatkowania, którą jest wartość rynkowa składnika majątku w chwili przekazania. W tym przypadku do dokumentacji firmowej należy dołączyć dokument stanowiący podstawę do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży.

Wycofanie składnika majątku na cele prywatne właściciela firmy powoduje zaprzestanie jego amortyzacji. Niezamortyzowana część środka trwałego nie będzie zaliczana do kosztów podatkowych.

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - elementy

Protokół przekazania środka trwałego sporządza się w dniu przekazania go na cele osobiste. Prawidłowo sporządzony dokument powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • dane firmy,
  • datę przekazania środka trwałego,
  • określenie składnika majątku, który zostaje wycofany z działalności (jego nazwę, numer w ewidencji środków trwałych oraz inne dodatkowe dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację),
  • podpis właściciela firmy.

Do pobrania:

Wzór protokołu przekazania środka trwałego na potrzeby własn(...).pdf
Wzór protokołu przekazania środka trwałego na potrzeby własn(...).doc

Dodatkowo, w protokole może znaleźć się informacja na temat tego, czy przekazanie składnika majątku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy nie. Nie jest jednak obowiązkowe - ewentualne opodatkowanie będzie udokumentowane wewnętrznym dowodem księgowym.

Tak sporządzony protokół należy przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją księgową firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów